Nurdan ÜSTÜNOL, Ceren UTKUGÜN, Ahmet Ali GAZEL

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN ÖĞRETİMSEL UYARLAMALARA YÖNELİK SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Opinions of Social Studies Teachers on Educational Adaptations for Students with Learning Disabilities

PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

2022-Cilt: 8 - Sayı: 2

68-85

Özel eğitim, Öğrenme güçlüğü, Öğretimsel uyarlama, Sosyal Bilgiler öğretimi, Sosyal Bilgiler öğretmeni.

Special education, Learning disability, Instructional adaptation, Social Studies teaching, Social Studies teacher.

8940

Benzer Makaleler