Osteoporozda risk faktörleri ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki

203 postmenapozal dönemdeki kadında kemik mineral yoğunluğu ile risk faktörleri arasındaki ilişki araştırıldı. Kemik mineral yoğunluğu L2-L4 seviyesinden ve femur boynundan DEXA ile ölçüldü. Hastalar genç erişkin t skoruna göre; normal, osteopenik ve osteoporotik olarak üç gruba ayrıldı. Lomber bölgede menapoz süresi, yaş, kilo ve oral kontraseptif kullanımı; kalçada bunlara ek olarak vücut kitle indeksi kemik mineral yoğunluğu ile anlamlı olarak ilişkili idi. Gruplar karşılaştırıldığında lomber bölgede; menarş yaşı, menapoz süresi, yaş, kilo ve boy, kalçada; menarş yaşı, menapoz süresi, yaş, kilo ve vücut kitle indeksi açısından farklılık bulundu.

The relationship between various risk factors and bone mineral density in osteoporosis

Bone mineral density and different risk factors in 203 post menopausal women were evaluated. Bone mineral density was evaluated by DEXA between levels of L2-L4 and neck of the femur. According to their t score(young reference) patient were divided into three groups. The first group was normal, the second was osteopenic and the third was osteoporotic. In respect to the spinal column, the risk factors which were found significantly related with bone mineral density were duration after menopause, age, weight and using contraceptive pills, and body mass index was additionally related for the hip region. Among the groups, in respect to lomber region, the significantly different risk factors were menarche, duration after menopause/age, weight and height. For the hip region, they were menarche, duration after menopause, age, weight and body mass index.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-8277
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

69 17

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vitiligoda atopi ve total serum Ig E düzeyleri

Şebnem AKTAN, İlknur KALELİ, Işıl İNANIR, Berna ŞANLI

Seröz otitis media etyolojisinde adenoid hipertrofisinin rolü

HATİCE SEMA BAŞAK, Okay BAŞAK, Cemil MUTLU, Onur ODABAŞI, Kubilay METİN, Gökhan ERPEK

Tavşan paranazal sinüslerinin anatomik ve radyolojik incelenmesi

Mehmet Ziya ÖZÜER, İsmet BAYRAMOĞLU, C. Orhan KARA, Berrin AKKEMİK, Neşe ÇALLI

Osteoporozda risk faktörleri ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki

Oya TOPUZ, Nesrin GÜMÜŞEL, Sibel ÇUBUKÇU

Denizli'de hemodiyaliz hastalarında anti-HCV prevalansı

Murat ÇOLAKOĞLU, Nevzat YALÇIN, Hüseyin TURGUT, İlknur KALELİ, ÇİĞDEM BANU ÇETİN, MUSTAFA ŞENGÜL

Karbamazepin stapes refleks parametrelerini etkiler mi?

Türker ŞAHİNER, Mehmet Ziya ÖZÜER, CÜNEYT ORHAN KARA, Atilla OĞUZHANOĞLU, Tülay KURT

Polimorföz düşük dereceli adenokarsinom ( İmmünohistokimyasal özellikleri ile bir olgu )

Neşe ÇALLI DEMİRKAN, Hatice BAYRAMOĞLU, Nagihan YALÇIN, Necdet ARDIÇ, Ender DÜZCAN

Tip II diabetiklerde serum bakır, serüloplazmin, magnezyum düzeyleri

Mehmet H. KÖSEOĞLU, Meral FADILOĞLU, Nurten SAYDAM, Murat ÖRMEN

Perkütan transluminal koroner anjioplasti sonrası plazma AST ve CKMB aktivitelerinin değerlendirilmesi

Süleyman DEMİR, Mine ERDEN-İNAL, Ahmet ÜNALIR

A tipik yüz bulguları olan bir hidransefali olgusu: Walker-Warburg Sendromunun ağır bir formu?

Mine CİNBİŞ, Füsun DÜZCAN, Hacer ERGİN, İlknur BOSTANCI, Erdal AKTAN, Muzaffer KÜPELİOĞLU, M. Arif AKŞİT