Kronik sinüzitli hastalarda orta konka mukozası bazal membranının morfolojik özellikleri

Son yıllarda farklı dokuların spesifik bazal membranlarının (BM) tanımlanmasının bu bölgelerdeki epitelin davranışına ışık tutacağı düşüncesi ile yapılan bir çok araştırma içinde burun boşluğu ve paranazal sinüs mukozasının BM özelliklerine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada, kronik sinüzitli olgularda orta konka mukozasının BM'ının immünohistokimyasal yöntemle incelenmesi, hastalığın evresi ile BM yapısı arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yüzey epiteline nasıl yansıdığının araştırılması planlanmıştır. Hasta grubu kronik sinüzit nedeniyle opere edilen ve aynı zamanda konka bullozası olan 16 olgudan oluştu. Akut ya da kronik sinüzit yakınmaları olmayan ve septum deviasyonu nedeniyle opere edilen 2 hasta kontrol grubu olarak alındı. Elde edilen dokularda ışık mikroskopisi düzeyinde histopatolojik değerlendirme yanısıra immünohistokimyasal yöntemle tenaskin (TEN) reaktivitesi araştırıldı. Hasta grubunun 9 tanesinde yüzey epitelinde çok katlı yassı epitel metaplazisi saptandı, kalan 7 olguda ve iki kontrol olgusunda yüzey epiteli olağan idi. Hasta grubunda TEN immünreaktivitesi epitel altında BM'da pozitif olarak izlendi. Bu reaksiyon stromal yangısal infiltrasyonun yoğun olduğu olgularda daha kuvvetli ve kesintisiz kalın bant şeklinde idi. Kontrol grubunda ise BM'da TEN immünreaktivitesi çok hafif veya negatif olarak saptandı. Bu bulgular ışığı altında, kronik sinüzitli olgularda immunhistokimyasal olarak saptanan TEN pozitifliğinin yara iyileşmesine bağlı olduğunu, kronik sinüzitli hastalarımızda epitel hasarının ve yangısal infiltrasyonun TEN sentezini arttırdığını ve TEN için pozitif reaksiyona neden olduğunu söyleyebiliriz.

Morphological features of basement membrane of medial conchal mucosa in patients with chronic otitis

Although there are many studies trying to define the morphological features of basement membranes of different tissues, only a limited number of them have been focused on nasal cavity and paranasal sinuses. The aim of this study was to examine basement membrane of medial conchal mucosa immunhistochemically, to determine the relationship between morphological features of basement membrane and the stage of the disease, and to search the histological changes of surface epithelium. In this study, 16 patients operated for chronic sinusitis with associated concha bullosa were investigated. Additionally, two patients having no complaints or symptoms for acute or chronic sinusitis were included as control group. Biopsy specimens were examined histopathologically and tenascin (TEN) reactivity of tissues were investigated immunohistochemically. Squamous metaplasia of mucosal epithelium was seen in nine patients, while the tissue samples of remaining seven patients were totally normal histologically. TEN immunreactivity at the basement membranes of the patients was evident. The reaction was strongly positive in the specimens having dense inflammatory infiltration and the basement membranes were observed as a thick bundle. It was very weak or absent in control group. As a conclusion, we can say that TEN immunreactivity becomes evident as a result of wound healing, and epithelial damage, and neutrophil infiltration in chronic otitis increase the synthesis of TEN which results as immunopositive reaction.

Kaynak Göster