İskemik dilate kardiyomiyopatide büyüme hormonu seviyeleri

Daha önceki klinik ve deneysel çalışma sonuçlan dilate kardiyomiyopatide büyüme hormonunun pozitif inotropik etkileri olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte iskemik dilate kardiyomiyopatili olgularda serum büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü- 1 seviyeleri hakkında tam açık bilgiler yoktur, iskemik dilate kardiyomiyopatide serum büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 seviyelerini tesbit etmek amacı ile 15 iskemik dilate kardiyomiyopatili 8 hepsi erkek, yaşlan 63.5±2.9, vücut kitle indeksleri 26.6±1.5 kg/m2) ve 11 sağlıklı kontrol (hepsi erkek, yaşları 62.8±2.5, vücut kitle indeksleri 27.0±1.5 kg/ m2, p=0.5) olgu çalışmaya alındı. Kardiyomiyopatili ve normal olgulann ejeksiyon fraksiyonlan (%30.7±5.5'e %58.4±3.3, p=0,0001) M-mode ekokardiyografi ile çalışıldı. Her iki grup için de gece büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 seviyeleri tesbit edildi. Hasta ve kontrol grubu için büyüme hormonu seviyeleri (0.9±0.6 ig/lt'e 3.2±0.3 ig/lt, p=0.0001) ve insülin benzeri büyüme faktörü seviyeleri (84.0±8.3 ng/ml'e 109.2±7.4 ng/ mi, p= 0,0001) anlamlı olarak farklı idi. Olgularımızda büyüme hormonu (r=0,81, p=0.0001) ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (r= 0.84, p=0.0001) seviyeleri ejeksiyon fraksiyonu ile pozitif korelasyon gösteriyordu. Sonuç olarak iskemik dilate kardiyomiyopatili olgular ejeksiyon fraksiyonları ile pozitif korelasyon gösteren büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 seviyelerine sahiptirler ve bu olgularda büyüme hormonunun dışarıdan verilmesi uygun bir tedavi seçimi olabilir.

The levels of the growth hormone in ischemic dilated cardiomyopathy cases

Experimental and preliminary data in patients with dilated cardiomyopathy show that growth hormone has a positive inotropic effect. However there is little information about the activity of growth hormone and insulin like growth factor-1 levels in patients with ischemic dilated cardiomyopathy. To measure growth hormone and insulin like growth factor levels in patients with ischemic dilated cardiomyopathy, 15 ischemic dilated cardiomyopathy (all male, ages 63.5±2.9 years old, body mass index 26.6±1.5 kg/m2) and 11 normal healthy volunteer control (all male, ages 62.8±2.5 years old, body mass index 27.0±1.5 kg/m2) cases were studied (p=0.5). Ejection fraction of patient and control group (30.7±5.5 % versus 58.4±3.3 %, p=0,0001) studied by M mode echocardiography. For both groups night time growth hormone and insulin like growth factor-1 levels were determined. Growth hormone for patient and control group (0.9±0.6 versus 3.2±0.3 ig / It, p=0.0001) and insulin like growth factor-1 for patient and control group (84.0±8.3 versus 109.2±7.4 ng/ml, p=0.0001) were significantly different and lower in the patient group. Growth hormone (r=0.813, p=0.0001)and insulin like growth factor-2 levels (r=0.84, p=0.0001) showed a positive relation with the ejection fraction. In conclusion patients with ischemic dilated cardiomyopathy showed lower levels of growth hormone in accordance with their ejection fractions.

Kaynak Göster