Atriyal miksomalarda cerrahi tedavi

Ekim 1996 ile Kasım 2000 tarihleri arasında 7 hasta kardiyak miksoma tanısıyla opere edildi. Miksoma, 6 vakada sol atriyumda (%85,7), 1 vakada sağ atriyumda (%14,3) yerleşmişti. Hastaların 6'sı kadın (%85.71), 1'i erkek (%14.29) olup ortalama yaş 50.57 idi (yaş aralığı, 22 ila 78). Hastaların 5'inde tümör interatriyal septumdan, 2'sinde ise mitral anterior liflet üzerinden kaynaklanmaktaydı. Bütün hastalarda kesin tanı ekokardiyografi ile kondu. Tümör, kardiyopulmoner baypas kullanılarak çıkarıldı. Hastane mortalitesi %0.00'dır. Tümörün çıkarılması açık bir klinik düzelme ile sonuçlandı. Hastaların operasyondan sonra, ortalama 22 ay süre ile yapılan izleminde mortalite ve rekürrens saptanmadı. Sonuç olarak, intrakardiyak miksomaların çıkarılmalarının küratif bir tedavi yöntemi ve uzun dönem sonuçlarının mükemmel olduğu söylenebilir.

Surgical treatment in atrial myxomas

Between October 1996- November 2000, 7 patients have undergone excision of an atrial myxoma, which was located in the left atrium in 6 (85.7%) and in the right atrium in 1 (14.3%). There were 6 female and 1 male patients with a mean age of 50.57 (range, 22 to 78 years). Echocardiography confirmed the diagnosis in all patients. Five of the myxomas were originated from the interatrial sep-tum, 2 from mitral anterior leaflet. All the patients were treat-ed surgically by using cardiopulmonary bypass. The hospital mortality rate was 0.00%. excision of the tumour resulted in clear clinical improvement. Postoperativelly, there were no recurrences and mortality in mean follow-up was 22 months. It is concluded that excision of atrial myxomas is curative and long-term results are excellent.

Kaynak Göster