Akut pankreatit; etiyoloji ve klinik seyir (20 olgunun irdelenmesi)

Akut pankreatit, çeşitli etiyolojik faktörlerin tetiklemesi sonucu tipik olarak karın ağrısı ile başlayan kan ve idrarda pankreas enzimlerinin yüksekliği ile seyreden akut bir klinik tablodur. Bu çalışmada kliniğimizde yatırılarak izlenen 20 akut pankreatitli olgu, etiyoloji, klinik seyir ve laboratuvar özellikleri yönünden incelenmiştir. Çalışmaya alınan hastaların 15' i kadın, 5'i erkek olup yaş ortalaması 49'dur. Etiyolojide hastaların 18'inde safra yolları hastalıkları, birinde ilaç ve diğerinde hiperparatiroidinin rol oynadığı gözlenmiştir. 16 olguda lökositoz, 15 olguda SGOT'ın normalin 2 katından yüksek olması ve 12 olguda ise LDH yüksekliği saptanmıştır. Klinik olarak şiddetli seyreden pankreatit olgularında LDH'ın 1000IU üzerinde olduğu gözlenmiştir. Olguların tümünde ilk semptom karın ağrısıdır. Dört olguda plevral sıvı, 3 olguda geçici ileus, 2 olguda akut böbrek yetmezliği, 1 olguda pankreatik abse, 1 olguda şok ve bir olguda atelektazi gelişmiştir. Medikal tedaviye ek olarak şiddetli pankreatit tanısı ile izlenen 5 olguda periton lavajı uygulanmış bunlardan sadece birinde nekroz nedeni ile cerrahi girişim gerekmiştir. Olgularımızda pankreatit ve komplikasyonlarına bağlı ölüm gözlenmemiştir. Sonuç olarak; akut pankreatit karın ağrısı ve bulantı-kusma gibi nonspesifik semptomlar ile kendini gösteren, etiyolojide en büyük rolü safra yolları hastalıklarının oynadığı, sistemik ve lokal komplikasyonlar ile seyreden bir hastalıktır.

Acute pancreatitis; Etiology and clinical management (Analysis of 20 patients)

Acut pancreatitis is a clinical condition triggered by several etiological factors and characterized by abdominal pain , elevated serum and urinary pancreatic enzymes. We evaluated etiological clinical and laboratory characteristics of 20 inpatient acute pancreatitis case admitted to our clinic. Patients of which 15 were female and 5 were male had mean age of 49 years. We diagnosed 18 patient with biliary system disease, one with medication and one with primary hyperparathyroidism as the leading cause of acute pancreatitis. Leukocytosis were common effecting 16 patients while twofold increase in SCOT was inspected in 15 and elevated LDH in 12 acute pancreatitis patients. Severe pancreatitis cases had usually LDH levels higher than 1000 ILJ/ml. Initial symptom of all cases were abdominal pain. The course of four patients were complicated with pleural effusion, 3 with ileus, 2 with acute renal failure and one with pancreatic abscess formation. One. patient was complicated with shock and one with atelectasia. Medical treatment was accompanied with peritoneal lavage in 5 severe pancreatitis cases and one case even needed surgical treatment. Mortality was not observed in our patients. As a result, acute pancreatitis is a clinic condition initiated with nonspesific symptoms such as abdominal pain, nausea and vomitting. Leading cause of acute pancreatitis was biliary tractus disease and it usually accompanied with local and systemic complications.

Kaynak Göster