Papiller tiroid karsinomunun belirgin lenfositik stroma içeren onkositik varyantı (Tiroidin warthin benzeri tümörü)

Papiller tiroid karsinomunun onkositik varyantı oldukça nadir görülür. Bu varyant literatürde uzun süredir bilinmekle birlikte, diğer Hurthle hücreli neoplazilerden ayırımı ve tanı koydurucu histolojik kriterleri net değildir. 3 yıldır boyunda kitle ve nefes almada zorluk yakınmasıyla başvuran 17 yaşındaki kadın hastaya tiroidektomi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu olgu tiroidin papiller karsinomu, onkositik varyant olarak rapor edildi. Hem tümöre komşu alanlarda hem de nontümöral tiroid dokusunda kronik lenfositik tiroidit bulguları gözlendi. Histopatolojik bulguların yanısıra olguda antitiroid ve antitiroglobulin antikorlarının yüksek düzeyde pozitifliği birlikte değerlendirilerek Hashimoto tiroiditi olarak yorumlandı. Bu makalede, tiroid papiller karsinomunun bu nadir varyantı ayırıcı tanı, Hashimoto tiroiditi ile birlikteliği ve sınıflandırmadaki yeri açısından bir olgu eşliğinde gözden geçirilerek tartışıldı. Klasik papiller karsinomda gözlenen nükleer özelliklere ek olarak yaygın onkositik diferansiasyon bulunması ve belirgin papiller gelişim tiroid papiller karsinomunun onkositik varyantı için tanı koydurucu özelliklerdir. Ayrıca olgumuzda olduğu gibi belirgin lenfositik stromanın eşlik ettiği Hashimoto tiroiditi ile birliktelik etiyopatogenezde immünolojik mekanizmaları akla getirmektedir.

The oncocytic variant of papillary thyroid carcinoma with prominent lymphocytic stroma (Warthin-Like tumor of thyroid)

The oncocytic variant of papillary carcinoma is rare. Although this type of tumor was known in the literature for a long time, the diagnostic histological criteria and differantial diagnosis from the other Hurthle cell tumors are not obvious. Thyroidectomy was performed to a 17-year-old female patient who had a mass at the neck and hardly breathing for three years. By histopathological examination the case was reported as "The oncocytic variant of papillary thyroid carcinoma". Both in the adjacent tissue near the tumor and nontumoral thyroid showed features of the chronic lymphocytic thyroiditis. In addition to histopathological features, the positivity of antithyroid and antithyroglobulin antibody suggested the possibility of association with Hashimoto's disease. In this article, a rare variant of papillary thyroid carcinoma was discussed in the light of the association with Hashimoto's thyroiditis and differantial diagnostic features. The presence of oncocytic differantiation and prominent papillary architecture in addition to the characteristical nuclear features of typical papillary carcinoma are the main diagnostic criteria for diagnosis. As in our case, the presence of prominent lymphocytic stroma and the association with the Hashimoto's thyroiditis suggests immunological mechanism in the etiopathogenesis.

Kaynak Göster