GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, günümüzde yeni medya olarak adlandırılan internet tabanlı teknolojilerin oluşturduğu içeriklere yönelik genç yetişkinlerin okuryazarlık düzeylerini değerlendirmektir. Ayrıca araştırmanın alt amaçlarından biri de genç yetişkinlerin yeni medya okuryazarlığının desteği olan belirli faktörler bağlamında fonksiyonel tüketim, eleştirel tüketim, fonksiyonel üretim ve eleştirel üretim açısından değerlendirilmesidir. Verilerin çevrimiçi olarak toplandığı bu araştırmaya gönüllü olarak toplam 394 lisans öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri Koc ve Barut (2016) tarafından geliştirilen “Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Nicel veri karşılaştırmaları t testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiş, gruplar arası farklılık tespit edilmesi durumunda varyans homojenliğine göre Scheffe veya Tamhane’s T2 Test sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular, genç yetişkinlerin yeni medya okuryazarlık seviyelerinin genel ve tüm alt boyutlarda orta-üst seviyede olduğunu göstermektedir. Genç yetişkinlerin yeni medya okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet değişkeni bağlamında incelenmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Akıllı telefon kullanımı ile yeni medya okuryazarlığı düzeyleri arasında beklenenin aksine istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

INVESTIGATION OF YOUNG ADULTS' NEW MEDIA LITERACY LEVELS IN RELATION TO VARIOUS VARIABLES

The goal of the current study is to evaluate the young adults' literacy levels for the content created by internet-based technologies, which are now referred to as new media. In addition, one of the research's sub-objectives is the assessment of young adults within the context of specific factors, which are a subsidy of new media literacy, for functional consumption, critical consumption, functional prosumption, and critical prosumption. A total of 394 voluntarily undergraduate students participated in this research in which data was gathered online. The data was gathered using the “New Media Literacy Scale” developed by Koc and Barut (2016). The quantitative data comparisons were conducted using the t-test and ANOVA, and in case of difference, the Scheffe or Tamhane’s T2 Test were scrutinized according to the variance homogeneity. Results have determined that young adults are medium-high level in general and in all subdimensions, in the new media literacy levels. The examination of new media literacy levels of young adults in the context of the gender variable was found to have no statistically significant difference.

Kaynakça

Aslan, N., & Basel, A. T. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeyleri (İzmir örneklemi). Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1353-1372.

Aybek, B., & Demir, R. (2013). Lise öğrencilerinin medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 287-304.

Aydoğan, F., & Kırık, A. M. (2012). Alternatif medya olarak yeni medya. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (18), 58-69.

Barut Tugtekin, E., & Koc, M. (2020). Understanding the relationship between new media literacy, communication skills, and democratic tendency: Model development and testing. New Media & Society, 22(10), 1922-1941. https://doi.org/10.1177/1461444819887705

Bilici, İ. E. (2014). Medya okuryazarlığı ve eğitimi. Ankara: Nobel.

Buluş, B. (2017). Yetişkin yeni medya okuryazarlığı: Avrupa Birliği ve Türkiye örnekleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bulut Özek, M. (2016). Ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 805-818.

Cahyo, S. D., Al Fariz, A. B., & Lestari, C. A. (2020). Does internet usage frequency give impact to student’s academic performance? Indonesian Journal of Educational Assessment, 3(1), 16-23. https://doi.org/10.26499/ijea.v3i1.57

Chen, D.-T., Wu, J., & Wang, Y.-M. (2011). Unpacking new media literacy. Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics, 9(2), 84-88.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Çepni, O., Palaz, T., & Ablak, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 431-446. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8464

DeVellis, R. F. (2017). Scale development: Theory and applications (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Enli, G. (2017). New media and politics. Annals of the International Communication Association, 41(3-4), 220-227. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1392251

Feuerstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking. Journal of Educational Media, 24 (1), 43-54. https://doi.org/10.1080/1358165990240104

Fraenkel, N., Wallen, & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, (10/e ed). Boston Pearson.

Gillmor, D. (2009). Principles for a new media literacy. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1323889

Güney, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarının medya okuryazarlık düzeyinde farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Hobbs, R. (2011). The state of media literacy: A response to potter. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 55(3), 419-430. https://doi.org/10.1080/08838151.2011.597594

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th ed.). Boston: Pearson. Inoue, Y. (2017). Media Use: Japan. In The International Encyclopedia of Media Effects (Eds P. Rössler, C. A.

Hoffner and L. Zoonen). Chichester, West Sussex; Malden, MA: John Wiley & Sons.

Ito, M., Horst, H. A., Bittanti, M., Herr Stephenson, B., Lange, P. G., Pascoe, C. J., & Robinson, L. (2009). Living and learning with new media: Summary of findings from the digital youth project (ss. 128). The MIT Press.

İlkin, A., & Korkmaz, Ö. (2019). Muhtaç aile çocuklarının teknoloji kullanımı, internet bağımlılığı ve medya-televizyon okuryazarlığının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 137-153.

Karaduman, S. (2019). Yeni medya okuryazarlığı: Yeni beceriler/olanaklar/riskler. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 683-700. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.484193

Karahisar, T. (2014). İnternette çocukları bekleyen riskler ve medya okuryazarlığı. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 82-95.

Karaman, M. K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4(1), 326-350. https://doi.org/10.19145/guifd.90435

Karaman, M. K., & Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. İlköğretim Online, 8(3), 798-808.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (28. Baskı). Ankara, Türkiye: Nobel Akademi Yayıncılık.

Karasu, M., & Arıkan, Y. D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 549-566. https://doi.org/10.12984/egeefd.280757

Kartal, O. Y., Yazgan, A. D., & Kıncal, R. Y. (2017). Bilişim çağında sosyal sermayenin yeni belirleyicileri: Dijital uçurum ve sosyal medya okuryazarlığı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 353-373.

Kellner, D. (2014). Yeni medya ve yeni okuryazarlık: Yeni binyılda eğitimin yeniden yapılandırılması, (çev. M. Akif Barış), (Der.) M. Çakır, Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar, 411-442, İstanbul: Doğu Kitabevi.

Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in Human Behavior, 63, 834-843. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.035

Lee, L., Chen, D. T., Li, J. Y., & Lin, T. B. (2015). Understanding new media literacy: The development of a measuring instrument. Computers & Education, 85,84-93. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.02.006

Lin, T. B., Li, J. Y., Deng, F., & Lee, L. (2013). Understanding new media literacy: An explorative theoretical framework. Journal of Educational Technology & Society, 16(4), 160-170. https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.16.4.160

Literat, I. (2014). Measuring new media literacies: Towards the development of a comprehensive assessment tool. Journal of Media Literacy Education, 6(1), 15-27.

Maloney, E. (2007). What Web 2.0 can teach us about learning. The Chronicle of Higher Education, 53(18), B26.

Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi, Bilgi Dünyası, 11(1), 101-121.

Park, S., & Burford, S. (2013). A longitudinal study on the uses of mobile tablet devices and changes in digital media literacy of young adults. Educational Media International, 50(4), 266-280. https://doi.org/10.1080/09523987.2013.862365

Potter, J. (2011). Media literacy (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Potter, W. J. (2010). The state of media literacy. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54, 675–696. https://doi.org/10.1080/08838151.2011.521462

RTÜK (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara: Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı Yayın Kurulu.

Saçan, S., & Adıbelli, D. (2016). Üniversite öğrencilerinin medya okur-yazarlık düzeylerinin bazı faktörler ile ilişkisi. Global Media Journal TR Edition, 6(12), 27-43.

Sarsar, F., & Engin, G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının medya okur-yazarlık düzeylerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 165-176.

Solmaz, B., & Yılmaz, R. A. (2012). Medya okuryazarlığı araştırması ve Selçuk Üniversitesi'nde bir uygulama. Selçuk İletişim, 7(3), 55-61.

Som, S., & Kurt, A. A. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 104-119.

Sundar, S. S., & Limperos, A. M. (2013). Uses and grats 2.0: New gratifications for new media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(4), 504-525. https://doi.org/10.1080/08838151.2013.845827

Sunstein, C. R. (2017). A prison of our own design: Divided democracy in the age of social media. Democratic Audit UK. http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/80411

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.

Tranos, E., & Stich, C. (2020). Individual internet usage and the availability of online content of local interest: A multilevel approach. Computers, Environment and Urban Systems, 79, 101371, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101371

Tugtekin, U., Barut Tugtekin, E., Kurt, A. A., & Demir, K. (2020). Associations between fear of missing out, problematic smartphone use, and social networking services fatigue among young adults. Social Media + Society, 6(4), 1-17. https://doi.org/10.1177/2056305120963760

Universitat Autonoma de Barcelona. (2007). Studies on the current trends and approaches to media literacy in Europe. 20 Haziran 2021 tarihinde erişildi. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4815621e-3057-4be5-96a4-cfd013d879a5/language-en/format-PDF/source-77154575#

Volčić, Z. (2003). Who wants to be a media literate? Locating media research methods and applying them to the “Media Literacy” concept. Medijska istraživanja: znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije, 9(2), 35-66.

We Are Social. (2021). Digital 2021. https://wearesocial.com/digital-2021 Xu, X., Wang, J., Peng, H., & Wu, R. (2019). Prediction of academic performance associated with internet usage behaviors using machine learning algorithms. Computers in Human Behavior, 98, 166-173. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.015

Yokuş, G., & Yelken, T. Y. (2017). The adoption of mobile devices as digital tools for seamless learning. In Digital Tools for Seamless Learning (pp. 297-324). IGI Global.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed979804, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {}, pages = {519 - 537}, doi = {10.30794/pausbed.979804}, title = {GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Tuğtekin, Ufuk and Mercimek, Barış} }
APA Tuğtekin, U. & Mercimek, B. (2022). GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (49) , 519-537 . DOI: 10.30794/pausbed.979804
MLA Tuğtekin, U. , Mercimek, B. "GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 519-537 <
Chicago Tuğtekin, U. , Mercimek, B. "GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 519-537
RIS TY - JOUR T1 - GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ufuk Tuğtekin , Barış Mercimek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30794/pausbed.979804 DO - 10.30794/pausbed.979804 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 519 EP - 537 VL - IS - 49 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.979804 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ufuk Tuğtekin , Barış Mercimek %T GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2022 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 49 %R doi: 10.30794/pausbed.979804 %U 10.30794/pausbed.979804
ISNAD Tuğtekin, Ufuk , Mercimek, Barış . "GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 49 (Mart 2022): 519-537 .
AMA Tuğtekin U. , Mercimek B. GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. PAUSBED. 2022; (49): 519-537.
Vancouver Tuğtekin U. , Mercimek B. GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (49): 519-537.
IEEE U. Tuğtekin ve B. Mercimek , "GENÇ YETİŞKİNLERİN YENİ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 49, ss. 519-537, Mar. 2022, doi:10.30794/pausbed.979804
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1308-2922
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

60.4b34.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL MEDYA, ALGILANAN KALİTE ve AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN HASTANE MARKA İMAJIYLA İLİŞKİSİ

Yasemin ZENGİN, Sevilay USLU DİVANOĞLU, Şengül SAĞLAM

POLİTİK PSİKOLOJİ KAPSAMINDA KATI SİYASİ TUTUMLARIN OLUŞUMUNA EBEVEYNLERİN ETKİSİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Ş. Şeyda ZEYNEL

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANAN YÜKÜMLÜLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN SUÇ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Semra PORSUK

ÇEVRİMİÇİ ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ VE DERİNLEMESİNE MÜLAKATLAR: DENEYİMLERİMİZ NELER SÖYLER?

Cansu DAYAN, İlknur YÜKSEL-KAPTANOĞLU

DİJİTAL HASTANEYE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TEKNOLOJİYE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Fatih DENİZLİ, Özgür DEMİRTAŞ

BEŞERİ VE SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL DAYANIKLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE FİNANSAL SERMAYENİN ARACILIK ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Orkun DEMİRBAĞ, Artür Yetvart MUMCU, Taha Yusuf ÇAKAREL

KAMUDA YÖNETİŞİM OLGUNLUK SEVİYESİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Goksel KORKMAZ, Murat GÖRMEN

DOĞURGANLIK HIZINI ARTTIRMAYA YÖNELİK KAMU MALİ TEŞVİKLERİ: AVUSTRALYA, JAPONYA, DANİMARKA, FRANSA, KANADA VE RUSYA ANALİZİ

Deniz ALÇİN ŞAHİNTÜRK, Ahmet Kemal ÇELEBİ

DUYGUSAL EMEK İLE MESLEKİ YETKİNLİK ALGISI İLİŞKİSİNDE İŞ ARAMA DAVRANIŞININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Serdar ÇAKAN

ULAŞIM SİSTEMLERİ ÜZERİNE YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞER ARTIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yeşim ALİEFENDİOĞLU, Esra KESKİN, Parla GÜNEŞ