Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

AMAÇ: İnsanlar doğadaki mantar sporlarıyla sürekli karşı karşıyadır. İşyeri gibi kapalı ortamlarda uzun süreli maruziyet vardır. Allerji ve toksikolojik reaksiyonlar solunum fl orasındaki küf varlığından dolayı sıklıkla karşılaşılan ana problemlerdir. Atopik bireyler mantarlarla duyarlanma açısından daha büyük risk altındadır. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerinin 3 farklı binada bulunan çalışma odalarının iç ortam havasında alerjik ve toksijenik küfl erin varlığı taranmıştır. İç ortam havasında bulunan dominant fungal fl ora ve alerjik semptomlar değerlendirildi. YÖNTEMLER: Bu amaç doğrultusunda 2009 yılı Mart-Mayıs ayları içinde 106 öğretim üyesi tarafından kullanılan 82 odanın iç ortam havası araştırmaya alınmıştır. İç ortam havasından örnek alımında Air Ideal Sampler (Bio-Merieux, France) kullanılmıştır. Kültür ve tanımlama konvansiyonel yöntemler ile yapılmıştır. BULGULAR: Toplam 18 farklı cins içinde bulunan 15194 küf mantarı izole edildi. En sık olarak Cladosporium spp (%38.4), Penicillium spp (%18.1) ve Aspergillus spp (%9.2) cinsleri soyutlandı. Allerji semptomu bildiren kişilerin odalarının iç ortam havasında allerjik küfl erin dağılımında farklılık bulunmadı (P>0.05). Bina inşaatlarının sürdüğü tarafa bakan odaların iç ortam havasında Aspergillus sp. oranı daha yüksekti (P0.05). Nem oranının yüksek, sıcaklığın düşük olduğu binada zygomycetes’e ait cinsler daha yüksek bulundu (P

Assesment of the indoor air fungi in academic staff rooms of Pamukkale University, Faculty of Medicine

OBJECTIVE: Humans constantly are faced with fungal spores in nature. There is a chronic exposure in workplaces as indoor area. Allergy and toxicologic symptoms are the main problems owing to the prsence of higher fungal load in respiratory air. Atopic individuals are at a greater risk of sensitization by fungi. In this study, indoor air fungal fl ora of Pamukkale University Medical Faculty education personel rooms&#8217; which were localized in three different buildings, have been screened for the presence of allergic and toxicologic fungi. Dominant fungal fl ora in indoor air and allergic symptoms were evaluated. METHODS: Indoor air from March to May of 2009, 82 faculty members&#8217; study rooms used by 106 academic staff, have been included in the study. Air Ideal Sampler (Bio-Merieux, France) was used for indoor air sampling. Cultivation and identifi cation have been done by conventional methods. RESULTS: Totally 15194 fungi belonging to 18 different species have been isolated. Cladosporium sp as the most frequent (%38.4) and followed by Penicillium sp (%18.1) and Aspergillus sp (%9.2) genera have been isolated. No allergic symptoms have been correlated with air fungal load (P>0.05). Aspergillus sp. is higher in rooms windows facing the buildings in construction site (P<0.05). No signifi cant difference has been found in terms of rates of total fungi(P>0.05) between the fl oors of each storey in the building which has relatively high humidity and low temperature zygomycetes have been more cultured from indoor air (P<0.05). CONCLUSION: As a result, it is considered that indoor fungi load or species may not be the cause for allergic symptoms in rooms&#8217; staff. Similar research should be planned in different climates and in places with different environmental properties.It is also assumedthat Internal microbiological control of the indoor air will increase work effi ciency

Kaynakça

1. Godish T (ed). Biological contaminants-molds, Ch 6. In: Indoor Environmental Quality. 2001, Lewis Publishers, CRC Press. FL, USA.

2. Pepeljnjak S, Segvic M. Occurence of fungi in air and on plants investigation of different climatic regions on Croatia. Aerobiologia 2003;19:11-19.

3. Fung F, Hughson WG. Health effects of indoor fungal bioaerosol exposure. Appl Occup Environ Hyg 2003; 18:535-544.

4. Andersson K. Epidemiological approach to indoor air problems. Indoor Air 1998; 8 (Suppl 4): 32-39.

5. Ergin Ç, Kaleli İ, Mete E, Şimşek C. Bir kazı döneminde Laodikeia rekreasyon ortamında hava küfl erinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2009;43:277-284.

6. Hellgren UM, Reijula K. Indoor-air-related complaints and symptoms among hospital workers. Scand J Work Environ Health Suppl 2006;2:47-49.

7. Hellgren UM, Palomäki E, Lahtinen M, Riuttala H, Reijula K. Complaints and symptoms among hospital staff in relation to indoor air and the condition and need for repairs in hospital buildings. Scand J Work Environ Health Suppl 2008;4:58-63.

8. Larone DH. Medically Important Fungi - A Guide to Identifi cation. 1995, 3rd ed. ASM Press. Washington, DC.

9. de Hoog GS, Guarro J, Gene J, Figueras MJ. Atlas of Clinical Fungi. 1995, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn.

10. Bartley J. Ventilation. In: Pfeiffer J, ed. APIC Text of infection control and epidemiology. Washington, DC; Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc (APIC), 2000;77:1-77.

11. Ergin Ç. Çevreden Aspergillus türlerinin izolasyonu ve klinik önemi. In: Ener B. Ed. Aspergillus, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 56, Bursa, 2006: 159-166.

12. Sen B, Asan A. Fungal fl ora in indoor and outdoor air of different residential houses in Tekirdag City (Turkey): seasonal distribution and relationship with climatic factors. Environ Monit Assess 2009;151:209-219.

13. Yazicioglu M, Asan A, Ones U, ve ark. Indoor airborne fungal spores and home characteristics in asthmatic children from Edirne region of Turkey. Allergol Immunopathol (Madr) 2004;32:197-203.

14. Aydoğdu H, Asan A. Tatman Otkun M. Airborne fungi in child day care centers in Edirne City, Turkey. Environ Monit Assess 2008;147:423-444.

15. Ökten S. Edirne Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisinin ve polikliniğinin iç ve dış ortamında havayla taşınan fungus ve bakteriler. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Edirne, 2008.

16. Inal A, Karakoc GB, Altintas DU, ve ark. Effect of indoor mold concentrations on daily symptom severity of children with asthma and/or rhinitis monosensitized to molds. J Asthma 2007;44:543-546.

17. Ergin Ç, Topuz B, Kaleli İ, Kara CO, Kocagözoğlu B. Denizli il Merkezi’nde alerjik rinitli hastaların ev havasının küf mantarı fl orası. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P-205, 2004.

18. Övet H, Ergin Ç, Kaleli İ. Okul sınıfl arında havada Penicillium sp. varlığı ve öğrencilerde serumda alerjen spesifi k-IgE ölçümlerinin karşılaştırılması. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Kitabı Kitabı, PB-154, 2010.

19. Ünlü M, Ergin Ç, Cirit M, Şahin Ü, Akkaya A: Molds in the homes of asthmatic patients in Isparta, Turkey. Asian Pac J Allerg Immunol 2003;21:21-24.

20. Çetinkaya Z, Fidan F, Ünlü M, Hasenekoğlu I, Tetik L, Demirel R. Assessment of indoor air fungi in Western- Anatolia, Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol 2005; 23:87-92.

21. Haliki-Uztan A, Ateş M, Abacı O ve ark. Determination of potential allergenic fungal fl ora and its clinical refl ection in suburban elementary schools in Izmir. Environ Monit Assess 2010;168:691-702.

22. Ceylan E, Özkütük A, Ergör G ve ark. Fungi and indoor conditions in asthma patients. J Asthma 2006; 43:789-794.

23. Özkütük A, Ceylan E, Ergör G ve ark. The relationship between moulds isolated from indoor air and features of the house environment. 2008;17:269-273.

24. Kalyoncu F. Indoor aeromycological study in Manisa, Turkey. J Environ Sci Tech 2008;1:85-89.

25. Çeter T, Pınar NM. Türkiye’de yapılan atmosferik fungus spor çalışmaları ve kullanılan yöntemler. Asthma Allergy Immunol; 2009;7:3-10.

26. Hasnain SM, Al-Frayh AS, Al-Suwaine A, Gad-El- Rab MO, Fatima K, Al-Sedairy S. Cladosporium and respiratory allergy: diagnostic implications in Saudi Arabia. Mycopathologia 2004;157:171-179.

27. Reijula K, Leino M, Mussalo-Rauhamaa H, ve ark. IgE-mediated allergy to fungal allergens in Finland with special reference to Alternaria alternata and Cladosporium herbarum. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;91:280-287.

28. Shen HD, Tam MF, Chou H, Han SH. The importance of serine proteinases as aeroallergens associated with asthma. Int Arch Allergy Immunol 1999;119:259-264.

29. Ergin Ç, Kaleli İ, Mete E. Turistik kaya mezarlarının iç ortam havasında küf mantarlarının dağılımı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2009;39:103-107.

30. Kaleli İ. Firavunun laneti küf: Stachybotrys chartarum. İnfeks Derg 2007;21:S33-S36.

31. Nucci M, Akiti T, Barreiros G, et al. Nosocomial outbreak of Exophiala jeanselmei fungemia associated with contamination of hospital water. Clin Infect Dis 2002;34:1475-1480.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 216

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

Ezgi SAYLAN, Ünal ÇAYIR, Cemile ÖZCAN, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ

Bilateral striopallidodentat kalsinozis: BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması

İlay Fikriye TOKTAŞ, Zümrüt ÇEVEN, Nevzat KARABULUT, Atilla OĞUZHANOĞLU

Preeklamptik gebelerde trombosit parametreleri

Selda DEMİRCAN SEZER, Mert KÜÇÜK, Hasan YÜKSEL, Ali Rıza ODABAŞI

Anterior ischemic optic neuropathy complicating redo coronary artery bypass grafting

Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Kıvanç ATILGAN, Osman Melih CEYLAN, Leyla GÜLER, Zekeriya ARSLAN, Mehmet ARSLAN

Ailesel Akdeniz Ateşi

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI

Beş yaşından küçük çocuğu olan annelerin güneşin sağlığa etkisine yönelik bilgi ve davranışlarının belirlenmesi

Ahmet ERGİN, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, ÖZGÜR ÖNAL

Ekstra-anatomik baypas cerrahisinde orta ve uzun dönem sonuçlarımız

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Osman Yaşar IŞIKLI, Fahri ADALI, Kadir Gökhan SAÇKAN, Mohammed ALŞALALDEH, Ahmet BALTALARLI

Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı

Adem GÜLER, MURAT KADAN, Faruk CİNGÖZ, Zekeriya ARSLAN, Atilla İYİSOY, Leyla GÜLER

Matür yağ doku içeren tiroid lezyonları: 7 olgu sunumu

YELDA DERE, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Ayşegül SARI, Canan SADULLAHOĞLU, Kemal ATAHAN

Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı

Osman FAZLIOĞULLARI, NAZAN ATALAN ÖZLEN, Cem BAŞARAN, Gönül ARDIÇ, Çiğdem AKÇA, Serdar AKGÜN, SİNAN ARSAN