Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görevli personelde nazal staphylococcus aureus taşıyıcılığının araştırılması

Nazal Staphylococus aureus taşıyıcılığı nozokomiyal infeksiyonlar için önemli bir kaynaktır. Metisilin dirençli S.aureus (MRSA) yüksek tedavi başarısızlığına neden olur. Sunulan çalışmada Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi personelinde nazal S.aureus taşıyıcılığı araştırıldı. Personelde nazal S.aureus taşıyıcılığı %6.7 (Hemşireler arasında %3.7, yardımcı sağlık personeli arasında (hastabakıcı vb) %4.8, sağlık memurları arasında %37.5) olarak saptandı. Nazal S.aureus taşıyıcılığı yoğun bakım ve cerrahi servislerde (Cerrahi servislerde %4.8, yoğun bakımlarda %5.0, ameliyathanede %20.8) bulunurken bu servislerde MRSA saptanmadı. Dahili servislerde ise taşıyıcılığa rastlanmadı. Sonuç olarak, taşıyıcılık oranı açısından; klinik olarak ameliyathane personelinde, meslek grubu olarak sağlık memurlarında ve cinsiyet olarak erkeklerde daha yüksek gözlendi.

Investigation of nasal staphylococcus aureus carriage in Pamukkale University Health, Research and Training Center

Nasal carriage of Staphylococcus aureus is an important problem for nosocomial infections. Methicilline resistant S.aureus (MRSA) causes higher therapeutic failure. In this study, nasal S.aureus carriage in Pamukkale University Health, Research, and Training Center’s staff was determined. Nasal carriage rate of S.aureus, in hospital’s staff was found as 6.7% (3.7% in nurses, 4.8% in nurse aides (eg. hospital attendants), 37.5% in sanitary servant) and MRSA was not found. Nasal S.aureus carriage have found in intensive care and surgical departments (4.8% in surgical departments, 5.0% in intensive care units and 20.8% in operating room.) There is no carriage in medical departments. In conclusion; S.aureus nasal carriage rates have been found higher in operating room personnels among clinics, sanitary servants between work groups and males.

Kaynakça

1. Fluit AC, Schmitz FJ, Verhoef J; European SENTRY Participant Group. Frequency of isolation of pathogens from bloodstream, nosocomial pneumonia, skin and soft tissue, and urinary tract infections occurring in European patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001; 20: 188-91.

2. Domenico P, Baldassarri L, Schoch PE, Kaehler K, Sasatsu M, Cunha BA. Activities of bismuth thiols against staphylococci and staphylococcal biofilms. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45: 1417-21.

3. Çelik İ, Cihangiroğlu M, Sevim E, Çabalak M, Akbulut A: Sağlık çalışanlarının burunlarından izole edilen koagülaz pozitif ve negatif stafilokoklarda metisilin direnci ve slime pozitifliği. Fırat Tıp Derg 2005; 10; 3; 123-6.

4. Turgut H, Saçar S, Sungurtekin H, ve ark. Nozokomiyal metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlarının epidemiyolojisi. Nobel Med 2005; 1: 7-10.

5. Chow JW, Yu VL. Staphylococcus aureus nasal carriage in hemodialysis patients. Its role in infection and approaches to prophylaxis. Arch Intern Med 1989; 149: 1258-62.

6. Sewell CM, Clarridge J, Lacke C, Weinman EJ, Young EJ. Staphylococcal carriage and subsequent infection in peritoneal dialysis patients. JAMA 1982; 248: 1943-5.

7. National Committe for Clinical Laboratory Standarts: Performance Standarts for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. NCCLS Document, 6th Ed. Wayne Pa, Approved Standart M2-A5.(M100-S7), 2002.

8. TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 51748 Sayılı genelgesi. 29 Aralık 1995.

9. Kluytmans J, van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. Clin Microbiol Rev 1999; 10: 505-20.

10. Gündüz T, Akgül S, Aktaş E, Saçar T. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde nasal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Pam Tıp Derg 2008; 1: 82-3.

11. Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van Leeuwen W, van Belkum A, Verbrugh HA, Nouwen JL. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. Lancet Infect Dis 2005; 5: 751-62.

12. Öncül O, Erdemoğlu A, Özsoy MF, Altunay H, Ertem Z, Çavuşlu Ş. Hastane personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Klimik Derg 2002; 15:74-7.

13. Gül M, Çıralıgil P, Aral M. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi hastane personelinde burun ve el Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Ankem Derg 2004; 18: 36-9.

14. Oğuzkaya-Artan M, Gülgün M, Baykan Z, Tok D. Hastane çalışanlarında Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibiyotik duyarlılığının araştırılması. İnfeks Derg 2008; 22: 87-90.

15. Gündüz T, Akgül S. Hastane çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34: 220-3.

16. Hızel S, Şanlı C, Kaygusuz S, Tunç A. Kırıkkale Üniversitesi hastane personeli ile hasta ziyaretçilerinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı; Van Tıp Derg 2005; 12: 140-4.

17. Kurutepe S, Gazi H, Sürücüoğlu S, Aktaş E, Özbakkaloğlu B. Klinik ve pre-klinik hastane personelinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı oranları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35: 178-82.

18. Naz H, Çevik FÇ, Aykın N. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi personelinde burunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığı. Ankem Derg 2006; 20: 141-4.

19. Bozkurt H, Bayram Y, Güdücüoğlu H, Berktaş H. Y.Y.Ü. Tıp Fakültesi Araştıma Hastanesi personelinde nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı ile metisiline direnç oranlarının araştırılması. Van Tıp Derg 2007; 14: 52-6.

20. Kaleli İ, Özen N, Yalçın AN, Akşit F. Hastane personelinde burunda Staphylococcus aureus taşıyıcılığının saptanması. İnfeks Derg 1997; 11: 243-5.

21. Shopsin B, Mathema B, Martinez J ve ark. Prevalance of methicillin-resistant and methicillin-susceptible Staphylococcus aureus in the community. J Infect Dis 2000; 182: 359-62.

Kaynak Göster