SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’Yİ TERCİHİ ÜZERİNDEN GÖÇ TEORİLERİNE YENİDEN BAKIŞ

İnsan niye göç eder? İlk göç teorisinin ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar birçok teorisyen bu soruya cevap aramıştır. Göçmenin göç etme sebebini anlamak ve göçü sınıflandırabilmek adına birçok göç ve göçmen davranışı incelenmiş ve göçmen davranışları ile göçün sebepleri sistematize edilmeye çalışılmıştır. 21. yüzyıl ise göçün ve göçmenin değiştiği dönem olmuştur. Hem klasik hem de modern göç teorileri 21. yüzyıldaki göçleri açıklamaktan aciz kalmıştır. Her göçün ve göçmenin spesifik bir durumunun olduğu bu yeni düzende ise göçü ve göçmen davranışını açıklamak oldukça zorlaşmıştır. 2011’de Suriye’de ortaya çıkan iç savaşın sonrasında Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye göçü de tek bir teori ile açıklanamayacak kadar karmaşık olduğu göze çarpmaktadır. Herhangi bir göç teorisi yalnız başına ne Suriyeli göçmenlerin davranış tarzlarını ne de göçün sebeplerini açıklayamamaktadır. Bu durumda Suriyeli göçmenlerin neden Türkiye’yi tercih ettiklerini açıklamak için birden çok göç teorisine başvurmak gerekmektedir. Böylece Suriyeli göçmenlerin göç etmek için neden Türkiye’yi tercih ettikleri teorik altyapısı ile birlikte anlaşılabilecek, aynı zamanda da göçün altında yatan sebepler ortaya çıkabilecektir. Bu makalede klasik dönemden modern döneme kadar ortaya çıkan göç teorileri incelenecektir. Aynı zamanda da Suriyeli göçmenlerin Türkiye’yi ve bazı Türk illerini neden daha fazla tercih ettikleri sorusu her göç teorisinin yaklaşımına göre cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

REVISITING MIGRATION THEORIES FROM THE PERSPECTIVE OF SYRIAN MIGRANTS’ PREFERENCE OF TURKEY

Why do people migrate? From the 19th century, when the first migration theory appeared, many theoreticians have sought answers to this question. In order to understand the cause of migration and categorize this phenomenon, many migrations and migrant behaviors have been studied in addition to the efforts to systematize the causes of migration. In the 21st century, the phenomenon of migration and types of migrants have undergone a period of transformation. Both conventional and modern migration theories have been unable to explain the migrations taking place in the 21st century. The new order features peculiar migration types and migrants, and thus, it has become quite difficult to explain migration and migrant behaviors. After the civil war erupted in Syria in 2011, the migration of Syrians to Turkey has become too complex to be explained by a single theory. Any theory of migration alone cannot explain either the behaviors of Syrian migrants or the reasons for migration. In this case, it is necessary to resort to multiple migration theories to explain why Syrian migrants have preferred Turkey. In this way, it can be understood together with its theoretical infrastructure why Syrian migrants have preferred Turkey to immigrate, and at the same time the reasons underlying migration can be revealed. This article will analyze migration theories from the classical to the modern period. At the same time, the study will seek answers to the question of why Syrian migrants prefer Turkey and some Turkish provinces over others according to the approach of each migration theory.

___

 • Alptekin, Kamil, Demet Akarçay Ulutaş ve Dilara Ustabaşı Gündüz. “Konya’da Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyeliler Üzerine Bir Çalışma” Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, C. 18 S. 40/2, (2018): 87-114.
 • Castles, Stephen ve Mark J. Miller, The Age of Migration International Population Movements in the Modern World, Londra: Macmillan Press, 1998.
 • Doğan, Abdullah. “Suriyelilerin yatırımı 1,5 milyar dolar civarında”, Anadolu Ajansı, 9 Nisan 2019, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/suriyelilerin-yatirimi-1-5-milyar-dolar-civarinda/1446381.
 • Erkan, Hakan Sezgin. “Transformation of Migration Rules from Local to Global”, Border Crossing, C. 8 SI. 2, (2018): 599-604. https://doi.org/10.33182/bc.v8i2SI.657.
 • Fawcett, James T. “Networks, Linkages, and Migration Systems”, The International Migration Review, C.23, S.3 (1989): 671-680. https://doi.org/10.2307/2546434
 • Harunoğulları, Muazzez ve Deniz Cengiz, “Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi: Hatay (Antakya) Örneği”, (TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Ankara, 13-14 Ekim 2016).
 • Karasu, Mithat Arman. “Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli̇ Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 21 S. 3, (2016): 995-1014.
 • Lee, Everett S. “A Theory of Migration”, Demography, C. 3, S. 1 (1966): 47-57. https://doi.org/10.2307/2060063 Massey, Douglas S. ve Nancy A. Denton, “The Dimensions of Residential Segregation”, Social Forces, C. 67, S. 2, (1988): 281-315. https://doi.org/10.2307/2579183.
 • Massey, Douglas S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review, C. 19, S. 3 (1993): 431-466. https://doi.org/10.2307/2938462.
 • Petersen, William. “A General Typology Of Migration”, American Sociological Review, C. 23, S. 3 (1958): 256-266. https://doi.org/10.2307/2089239.
 • Piore, Michael J. Birds of Passage, Cambridge: Cambridge University Press: 1979.
 • Ravenstein, Ernst George. “The Laws of Migration”, Journal of the Statistical Society of London, C.48, S. 2 (1885): 167-235. https://doi.org/10.2307/2979181.
 • Ravenstein, Ernst George. “The Laws of Migration”, Journal of the Statistical Society of London, C.52, S. 2 (1889): 241-305. https://doi.org/10.2307/2979333.
 • Rochelle, Tina L. ve Steven M. Shardlow. “Quality of Social Networks Among UK Chinese”, Social Indicators Research, C. 114, S. 2 (2013): 425-439. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0153-2.
 • Stark, Oded ve David E. Bloom, “The New Economics of Labor Migration”, The American Economic Review, C. 74, S. 2 (1985): 173-178.
 • Stouffer, Samuel A. “Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance”, American Sociological Review, C. 5, S. 6 (1940): 845-867. https://doi.org/10.2307/2084520.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. “Bünyesinde 35.000’in üzerinde Suriyeli Göçmen Barındıran İller.” Son erişim: 24 Temmuz 2021, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638.
 • Topcuoğlu, Abdullah, Ertan Özensel ve Ahmet Koyuncu, “Konya'daki Suriyeli Misafirlerin Ekonomik Potansiyelleri ve İşbirliği İmkânlarının Belirlenmesi Araştırması” Mevlana Kalkınma Ajansı, 14 Aralık 2015, https://www.mevka.org.tr/Yukleme/Uploads/DsyoPXQa652201930742PM.pdf.
 • Wilpert, Czarina “The Use of Social Networks in Turkish Migration to Germany”, içinde International Migration Systems: A Global Approach, editör Mary M. Kritz, Lin Lean Lim, Hania Zlotnik, 177-189. Londra: Clarendon Press, 1998.