SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Öz SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ               ÖZET Sağlık çalışanlarının yaptıkları işlerde başarılı, verimli olabilmelerinin en önemli gereksinimlerinden biri de iş doyumudur. Sağlık hizmeti alan bireylerin, kaliteli ve etkin sağlık hizmeti alabilmeleri için, sağlık hizmeti verenlerin yaptığı işten ve çalıştığı kurumdan memnun olması gerekir. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının iş doyumunu ölçmek, iş doyumunu olumlu ve olumsuz yönde etkiyen etmenleri tespit etmek ve sağlık yöneticilerine ve literatüre katkıda bulunmaktır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ilinde bir kamu hastanesinde çalışan 140 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin ise araştırmaya katılmayı kabul eden 99 sağlık personeli oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Minnessota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği Cronbach's Alpha değeri 0.917 olduğu, içsel doyum boyutunun güvenirliği Cronbach's Alpha değeri 0.875, dışsal doyum boyutunun güvenirliği Cronbach's Alpha değerinin 0.834 olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının içsel iş doyum puan ortalamalarının 3.02 olduğu ve içsel iş doyumu (tanınma, başarı, takdir görme, işin kendisi ve işin sorumluluğu) açısından tatmin olduğu belirlenmiştir. Çalışanların dışsal doyum puan ortalamasının 2.63 olduğu tespit edilmiştir, bu puan ölçeğin nötr puanı olan 3’ün altında olduğu için çalışanların dışsal iş doyumu (kurum politikası, yönetim şekli, denetim biçimi, üstler ve astlarla ilişkiler, çalışma şartları, ücret) açısından tatmin olmadığı saptanmıştır. İş doyumunun dışsal boyutunu oluşturan; yönetim, kurumsal politika, denetim biçimi, yönetici ve astlarla ilişkiler, çalışma şartları ve ücret faktörlerinin yöneticiler tarafından gözden geçirilmesi, bu konuda düzeltici ve iyileştirici tedbirler alınmasının faydalı olabileceği kanısına varılmıştır. INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION IN HEALTH WORKERS: AN EXAMPLE OF PUBLIC HOSPITALS ABSTRACT Job satisfaction is one of the most important requirements so that health workers can be successful in their work. In order to get adequate and quality health services of patients, health workers must be satisfied with the their institution and their work. This study aims to measure the job satisfaction of health workers, to identify factors affecting negatively and positively job satisfaction, to contribute to literatüre and health administrators. The study population consists 140 health workers working in a public hospital in Kastamonu. The study sampling consists 99 health workers agreed to participate to study. Data collection tool used in the study included a Demographic Information Form and Minnesota Job Satisfaction Scale. Cronbach-alpha fort he whole scale was found to be 0,92. Cronbach-alpha values for the intrinsic dimension scale and extrinsic dimension scale were 0,87 and 0,83 respectively. Intrinsic job satisfaction average score of health workers is 3,02 and in terms of intrinsic job satisfaction of health workers (achievement, recognition or appreciation, job responsibility) was determined to be satisfactory. Extrinsic satisfaction average score of workers is 2,63. Now that this rating is below 3 neutral score of scale,  in terms of extrinsic job satisfaction of workers (agency policy and management, control method, relationships with managers and subordinates, work conditions, wages) was determined to be dissatisfied. It is believed to be useful taking corrective and remedial measures in this issue and review of factors of extrinsic job satisfaction such as agency policy and management, control method, relationships with managers and subordinates, work conditions, wages by managers.  

Kaynakça

Akçadağ, S., Özdemir, E. (2005). İnsan Kaynakları Kapsamında 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 167-193.

Akıncı Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2(4), 3.

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Başaran İE. (2005). Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü. Feryal Matbaası: Ankara.

Çam, O., Akgün, E., Gümüş, A. B., Bilge, A., ve Keskin, G. Ü. (2005). Bir Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik

Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(2), 213-220.

Duxbury, M.L., Armstrong, G.D., Drew, D.J., Henli, S.J. (1984). Head Nurse Leadership Style With Staff Nurse Burn Out And Job Satisfaction İn Neonatal İntensive Care Unit, Nurs Res, 33(2), 97-101.

Gedik, T., Akyüz, K.C., Batu, C. (2009). Orman Endüstri İşletmelerinde Yönetici İş Tatmin Düzeyinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-11.

Keklik, B., Coşkun, U.N. (2013). Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 143-161.

Nur, D. (2011). Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinden İş Doyumu ve Stres İlişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 14(4), 230-240.

Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Sencan, N., Yeğenoğlu, S., Aydıntan, B. (2013). Sağlık Çalışanları Ve Eczacılar Üzerinde Yapılan İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Araştırmaları. Marmara Pharmaceutical Journal, 17(1),104-112.

Sonakın, C. (2010). Hemşirelerin İş Doyumları İle Çalıştıkları Kurumların Etik İklimi Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi: İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Tambağ, H., Can, R., Kahraman, Y., Şahpolat, M. (2015) Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının İş Doyumu Üzerine Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi, 11(4), 143-149.

Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(5): 21-27.

Tözün, M., Çulhacı, A., Ünsal, A. (2008). Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu.TAF Preventive Medicine Bulletin, 7,(5), 377-384.

Yıldırım, F. (2007). İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(1), 253-278.

Kaynak Göster

APA Nal, M , Nal, B . (2018). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 131-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/339071