Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi

Öz Bu araştırmanın amacı propaganda müziklerinin seçmenlerin tercihi üzerindeki etki düzeyini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Giresun il merkezinde 7 Haziran 2015 tarihi  ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılmış olan genel seçimlerde oy kullanan seçmenler teşkil etmektedir. Araştırmanın örneklem grubunu ise  seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenen 200 seçmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket formu kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinden yapılan genel seçimlere katılan seçmenler, propaganda müziklerinin siyasal tercihleri üzerindeki etki düzeyini =3,44 ortalama ile ‘çoğunlukla katılmıyorum’ şeklinde ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanlar =5,29 ile propaganda müziklerinin gürültü kirliliğine neden olduğunu düşünmekte olup, =4,95 oranında ise  propaganda müziklerinin seçim öncesi yapılan mitinglerin coşkusunu artırdığı konusunda kararsız kalmışlardır. . Araştırmaya katılan seçmenler, propaganda müziklerinin oy verdikleri siyasal partiye bağlılıklarını artırma düzeyini =2,57 ile ‘kesinlikle katılmıyorum’ şeklinde değerlendirmektedir. Seçmenlerin görüşleri, cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte, yaş, meslek ve eğitim durumu değişkenleri açısından farklılaşmamaktadır. 

Kaynakça

Altınölçek, H. (2001). Bir İletişim Aracı Olan Müziğin İnsan Üzerindeki Etkileri. III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu. İstanbul, Türkiye

Aslantürk, Z. (1999). Araştırma Metot ve Teknikleri. İstanbul: Emre Matbaası.

Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baudrillard, J. (1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu. İstanbul: Doğubatı Yayınları.

Derci, B. (2014). Türkiye’nin Seçim Tarihi: Şarkılar, Sloganlar, Afişler. http://bugraderci.blogspot.com.tr/2014/03/turkiyenin-secim-tarihi-kampanyalar.html 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

Farris, H. E., Mason, A. C., & Hoy, R. R. (2004). Identified Auditory Neurons in the Cricket Gryllus Rubens: Temporal Processing in Calling Song Sensitive Units. Hearing Research, 193(1-2), 121-133.

İmik-Tanyıldızı, N. (2012). Siyasal İletişimde Müzik Kullanımı: 2011 Genel Seçim Şarkılarının Seçmene Etkisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(2), 97-110.

Kalender, A. (2000). Siyasal İletişim. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kutlay, E. B. (2007). Müziğin Bir Pazarlama Elementi Olarak Tüketici Üzerinde Duygusal, Algısal ve Davranışsal Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Ana Bilim Dalı. İstanbul, Türkiye.

Lull, J. (2000). Popüler Müzik ve İletişim. (Çev. Turgut İblağ). İstanbul: Çhiviyazıları Yayınevi.

Schacter, S. (2011). The Barracuda Lacuna: Music, Political Campaigns, and The First Amendment. The Georgetown Law Journal, 99(2), 572-604. http://georgetownlawjournal.org/files/pdf/99-2/StrasSpriggs.pdf adresinden 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

Street, J. (2003). Fight the Power: The Politics of Music and the Music of Politics. In Government and Opposition. (pp.113-130). Oxford: Blackwell Publishing.

Şahin, E. (2008). Müziğin Propaganda Amaçlı Kullanımı: Kürtçe Şarkılar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara, Türkiye.

Uztuğ, F. (1999). Siyasi Marka Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı. İstanbul: MediaCat Yayınları.

Wells, K. A. (2004). Music as war propaganda did music help win the first world war? http://parlorsongs.com/issues/20044/thismonth/feature.php adresinden 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

Trainor, L. (2010). The Emotional Origins of Music. Physics of Life Reviews 7, 44-45.

Yıldırım, V., & Koç, T. (2003). Müzik Felsefesine Giriş. İstanbul: Bağlam Yayınları

http://www.hurhaber.com/iste-unutulmaz-secim-sarkilari/haber59184 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.haberdar.com/ugur-isilak-in-o-fotografi-paylasim-rekoru-kiriyor3981062 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.haberler.com/dp 26 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.akparti.org.tr/site/dosyalar#!/1-kasim-2015-secim-beyannamesi-brosurleri 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.akparti.org.tr/site/dosya/73305 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.hurriyet.com.tr/iste-ak-partinin-secim-sarkisi-27851580 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.vatandanhaber.com/haber/4025/ak-partinin-yeni-secim-sarkisini-kim-soyluyor 2015-haydi-bismillah-sarkisi.html 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.milliyet.com.tr/ak-parti-nin-yeni-secim-sarkisi-gundem-2044464/ 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.mynet.com/haber/guncel/iste-ak-parti-secim-sarkisi-ortagiz-bir-namusanin- sozleri-2079845-1 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.mhp.org.tr/htmldocs/muzikler/muzikler/mhp/muzik.html 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.google.com.tr/?gws_rd=ssl#q=hdp+1+kas%C4%B1m+se%C3%A7im+%C5%9Fark%C4%B1lar%C4%B1 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151001_hdp_secim_bildirge 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.imctv.com.tr/hdpnin-kurtce-secim-sarkisi-were-hdp/ 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://t24.com.tr/haber/hdp-lideri-demirtas-aday-tanitim-toplantisinda-konusuyor,293149 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.imctv.com.tr/hdpden-yeni-secim-sarkisi-haydi-kardeslik-horonuna/ 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.youtube.com/watch?v=qFD0hTwRKvY 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.youtube.com/watch?v=L8r2C7e95o0 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/chp-secim-sarkisini-yayinladi-947320/ 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.youtube.com/watch?v=U-TtAXea3m0 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

http://www.ensonhaber.com/chpnin-secim-sarkisi-yasanacak-bir-turkiye-2015-04-19.html 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chpnin-kampanya-muzigi-chpnin-vakti-geldi-8420.aspx 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

https://www.youtube.com/watch?v=FWDbiMqnitY 29 Mayıs 2016 tarihinde erişildi.

Kaynak Göster

APA Yavuz, C , Sezer, S . (2018). Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/313811