Paydaş Analizi

Bir nitel araştırma ve istatistik yöntemi olarak; bir soruna çözüm üretirken veya bir proje hazırlarken mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek tüm paydaş grupların,  sorun/proje ile ilişkilerinin, güçlerinin ve etkilerinin, katılım stratejilerinin, belirlenmesinde ve proje sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Başka bir anlatımla paydaş analizi araştırmaya konu olan mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek; tüm paydaş gruplarının; bu grupların sorun/proje ile ilişkilerinin; güçlerinin ve etkilerinin; katılım stratejilerinin belirlenmesi yöntemidir.Bu çalışma, stratejik planlama yapanlara, yatırım ve iş analistlerine, araştırma alanında çalışanlara ve proje hazırlayanlara paydaş analizi tekniğini kullanma konusunda yeterlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde son yıllarda artan, araştırma ve uygulama projesi hazırlama,stratejik plan hazırlama, iş analizi yapma kapsamında çalışanların ciddi hatalar yaptıkları, kopyalamayı tercih ettikleri veya yüzeysel davrandıkları görülmektedir. Bu çalışmayla araştırmacılara rehberlik etmek amaçlanmıştır. Çalışmayı önemli kılan; özellikle bilimsel araştırma veya uygulama projesi hazırlayanların, stratejik plan hazırlayanların ve iş analizi yapanların sürecin başındayken paydaş analizi yapmalarının başarı şanslarını artıracağı gerçeğidir. Derleme mahiyetinde hazırlanan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya giriş yapılmış; ikinci bölümde paydaş analizinin tanıtımı ve tanımları ele alınmış; üçüncü bölümde paydaş analizinin aşamaları ortaya konulmuştur. 
Anahtar Kelimeler:

Paydaş, Paydaş Analizi

Stakeholder Analysis

As a qualitative research and statistical method, stakeholder analysis is used while producing solution to a problem or preparing a project; the method is used for determining problem/project relations, analyzing power and effect, researching accession strategies of all of the stake-holders that may be affected from the possible project and for evaluat-ing project results.In other words, stakeholder analysis is a method of determining re-lations of stakeholders with the problem/project, their power in the process or impact on it, and their strategies of accession; the stake-holders in question are affected either from the subject of a research or from a possible project This study aspires to provide competence to strategic planners, investment and business analysts, professionals in the field of research and project developers in using the stakeholder analysis technique. In our country, it has been widely seen that researchers or professionals make serious mistakes, prefer to copy, or behave superficially within the scope of developing research and implementation project, preparing a strategic plan and conducting business analysis. It has been aimed to guide the researchers with this study. This study is invaluable in the sense that stakeholder analysis at the very beginning of the process will increase the chances of success for the ones preparing scientific research or implementation projects, strategic planners and business analysts. This study prepared as a compilation is comprised of three parts: The first part includes the introduction. In the second part, the definitions and promotions of stakeholder analysis are discussed and in the third section, the stages of stakeholder analysis are put forward.

Kaynakça

Altunışık, R.,Coşkun, R.,Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2004).Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi. 30.03.2019 tarihinde http://arvedaarastirma.com/paydas-analizi/ adresinden erişilmiştir.

Batı, G.B. (2006).Paydaş teorisi ve bankalarda paydaş analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Burgoyne, J. G. (1994).Stakeholder analysis, In (C. Cassell And G. Symon Eds), Qualitative Methods In Organizational Research: A Practical Guide, (p.187-207), London:Sage.

Ekin, D.(2016) Paydaş Analizi. [Blog yazısı] 12.03.2019 tarihinde http://www.demetekin.com.tr/paydas-analizi/ adresinden erişilmiştir.

Gürsakal, N. (2009). Sosyal ağ analizi Pajek, Ucinet ve Gmine uygulamalı. Bursa: Dora Yayınları.

Hoştut, S.(2018). Türk üniversitelerinin paydaş analizi. Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 5(3), 187-200.

Jacques C. (2001). Stakeholder analysis and natural resource management, stakeholder ın formation system, Carleton University, Ottawa, June .

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literatüre review. Biological conservation, 141(10).

Sarıkaya, M. (2011) Paydaş yaklaşımı bağlamında işletme-paydaş etkileşimi ve stratejik paydaş analizi. Ankara:Ankara Sanayi Odası Yayın Organı.

Scott, J. P. (2000). Social network analysis A handbook. (2. bs.). London:Sage Publications.

Sönmez, S. ve Uğurluoğlu, Ö. (2017). Sağlık kurumlarında paydaş analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1).

Thompson, R. (2007). Stakeholde analysis. 2011 https://www.mindtools.com/pages/article/new PPM_07.htm adresinden erişilmiştir.

Uygun, M. (2018).Türkiye'de sağlık turizmi alanında paydaş analizi: Ankara'da sosyal ağ analizi yaklaşımı uygulaması. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Vatan, A.(2015). Destinasyon pazarlaması kapsamında Bilecik ili turizminin değerlendirilmesine yönelik paydaş analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Kaynak Göster

APA İlgar, M , Coşgun İlgar, S . (2019). Paydaş Analizi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 14 (20) , 1835-1860 . DOI: 10.26466/opus.574116