Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Bilgi Paylaşma Korkusu

Günümüz işletmelerinin en değerli varlıkları bilgiye dayanan öz yetkinlikleridir. Örgütlerde bilgi paylaşımının nasıl arttırılabileceğine dair pek çok araştırma bulunmasına karşın, bilgi saklamaya dair çok az çalışma vardır. Çalışanın bilgisini paylaştığı takdirde özgün değerini kaybedeceğine yönelik algısını ifade eden “bilgi paylaşma korkusu” 2020 Aralık itibariyle google akademik üzerinden aratılmış ve Türkçe hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi paylaşma korkusunun Türkçe alanyazına tanıtılması, psikolojik sahiplik teorisi temelinde cinsiyete ve sektör ile pozisyona göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Renzl (2008) tarafından geliştirilen bilgi paylaşma korkusu ölçeği kullanılarak, araştırma hipotezleri 225 erkek, 158 kadın beyaz yakalı çalışandan elde edilen verilerle sınanmıştır. Psikolojik sahiplik teorisine göre çalışanlar, üzerinde emek ve zaman harcadıkları şeylere daha çok bağlanarak, sahip oldukları üzerinden kimliklerini tanımlar. Bu araştırmada cinsiyete göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olmadığı varsayımı desteklenmiştir. 2*2 faktöriyel varyans analizi ile kamu ve özel sektörde, yönetici ve çalışan pozisyonunda bulunanların bilgi paylaşma korkusu değerlendirilmiştir. Özel sektörde yönetici pozisyonunda bulunanlarda bilgi paylaşma korkusunun istatistiki açıdan anlamlı ve diğer gruplardan daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Knowledge Sharing Fear Among Public And Private Sector Employees

Günümüz işletmelerinin en değerli varlıkları bilgiye dayanan öz yetkinlikleridir. Örgütlerde bilgi paylaşımının nasıl arttırılabileceğine dair pek çok araştırma bulunmasına karşın, bilgi saklamaya dair çok az çalışma vardır. Çalışanın bilgisini paylaştığı takdirde özgün değerini kaybedeceğine yönelik algısını ifade eden “bilgi paylaşma korkusu” 2020 Aralık itibariyle google akademik üzerinden aratılmış ve Türkçe hiçbir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın amacı bilgi paylaşma korkusunun Türkçe alanyazına tanıtılması, psikolojik sahiplik teorisi temelinde cinsiyete ve sektör ile pozisyona göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Renzl (2008) tarafından geliştirilen bilgi paylaşma korkusu ölçeği kullanılarak, araştırma hipotezleri 225 erkek, 158 kadın beyaz yakalı çalışandan elde edilen verilerle sınanmıştır. Psikolojik sahiplik teorisine göre çalışanlar, üzerinde emek ve zaman harcadıkları şeylere daha çok bağlanarak, sahip oldukları üzerinden kimliklerini tanımlar. Bu araştırmada cinsiyete göre bilgi paylaşma korkusunda farklılık olmadığı varsayımı desteklenmiştir. 2*2 faktöriyel varyans analizi ile kamu ve özel sektörde, yönetici ve çalışan pozisyonunda bulunanların bilgi paylaşma korkusu değerlendirilmiştir. Özel sektörde yönetici pozisyonunda bulunanlarda bilgi paylaşma korkusunun istatistiki açıdan anlamlı ve diğer gruplardan daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

___

Ardichvili, A., Maurer, M., Li, W., Wentling, T. ve Stuedemann, R. (2006). Cultural influences on knowledge sharing through online communities of practice. Journal of Knowledge Management, 10(1), 94-107. doi:10.1108/13673270610650139

Atalay, C. G. ve Özler, D. E. (2013). A Research to determine the relationship between organizational justice and psychological ownership among non-family employees in a family fusiness. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 247-256. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.492

Babcock, P. (2004). Shedding light on knowledge management. HR Magazine, 49(5), 46-50. 16 Kasım 2020 tarihinde https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/Pages/0504covstory.aspx adresinden erişildi.

Bantinaki, K. (2012). The paradox of horror: Fear as a positive emotion. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 70(4), 383-392. https://doi.org/10.1111/j.1540-6245.2012.01530.xBelk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139-168. doi:10.1086/209154.

Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75. https://doi.org/10.1108/13673270110384419

Boneau, C. A. (1960). The effects of violations of assumptions underlying the t test. Psychological Bulletin, 57(1), 49-64. doi:10.1037/h0041412

Brown, G., Pierce, J. L.ve Crossley, C. (2014). Toward an understanding of the development of ownership feelings. Journal of Organizational Behavior, 35(3), 318-338. https://doi.org/10.1002/job.1869

Butt, A. S. (2019). Determinants of top-down knowledge hiding in firms: an individual-level perspective. Asian business and management, 1-21. doi: 10.1057/s41291-019-00091-1

Butt, A. S.ve Ahmad, A. B. (2019). Are there any antecedents of top-down knowledge hiding in firms? Evidence from the United Arab Emirates. Journal of knowledge Management. doi: 10.1108/JKM-04-2019-0204

Campbell, E. G., Clarridge, B. R., Gokhale, M., Birenbaum, L., Hilgartner, S., Holtzman, N. A. ve Blumenthal, D. (2002). Data withholding in academic genetics: evidence from a national survey. Jama, 287(4), 473-480.

Chawla, D.ve Joshi, H. (2010). Knowledge management initiatives in Indian public and private sector organizations. Journal of Knowledge Management, 14(6), 811-827. doi:10.1108/13673271011084871

Connelly, C. E.ve Zweig, D. (2015). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489. doi:https://doi.org/10.1080/1359432X.2014.931325

Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J.ve Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64-88. doi:https://doi.org/10.1002/job.737

Çetin, A., Erenler, E.ve Şentürk, M. (2016). Mesleki bağlılık ve mesleki özyeterlik algısının bilgi paylaşma davranışına etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 289-316. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382472 adresinden erişildi.

Davenport, T. H.ve Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know: England: Harvard Business Press.

Demirkasimoglu, N. (2016). Knowledge hiding in academia: Is personality a key factor? International Journal of Higher Education, 5(1), 128-140.11 Kasım 2020 tarhinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1088661.pdf adresinden erişildi.

Dirik, D. (2019). Örgütsel adalet algısı ve bilgi saklama davranişi arasindaki ilişkİlerde algılanan örgütsel politikanın rolü üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 14(2), 296-312. doi:10.7827/TurkishStudies.14932S

Dittmar, H. (1989). Gender identity-related meanings of personal possessions. British Journal of Social Psychology, 28(2), 159-171. doi:https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1989.tb00857.x

Dziak, J. J., Nahum-Shani, I.ve Collins, L. M. (2012). Multilevel factorial experiments for developing behavioral interventions: Power, sample size, and resource considerations. Psychological Methods, 17(2), 153. doi:https://doi.org/10.1037/a0026972

Ellis, L. (1985). On the rudiments of possessions and property. Social Science Information, 24(1), 113-143. doi:10.1177/053901885024001006

Fang, Y.-H. (2017). Coping with fear and guilt using mobile social networking applications: Knowledge hiding, loafing, and sharing. Telematics and Informatics, 34(5), 779-797. doi:https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.03.002

Gagné, M., Tian, A. W., Soo, C., Zhang, B., Ho, K. S. B.ve Hosszu, K. (2019). Different motivations for knowledge sharing and hiding: The role of motivating work design. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 783-799. doi:https://doi.org/10.1002/job.2364

Ghosh, A. (2011). Power distance in organizational contexts-a review of collectivist cultures. Indian Journal of Industrial Relations, 47(1), 89-101. doi:https://www.jstor.org/stable/23070557

Global innovation index. (2019). 25 Aralık 2020 tarihinde https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII2019-keyfinding-E-Web3.pdf adresinden erişildi.

Göksel, A., Aydıntan, B.ve Bingöl, D. (2010). Örgütlerde bilgi paylaşma davranışı: Sosyal sermaye boyutundan bir bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(04), 87-109. 10.1501/SBFder_0000002185

Gray, P. H. (2001). The impact of knowledge repositories on power and control in the workplace, Information TechnologyandPeople, 14(4), 368-384, https://doi.org/10.1108/09593840110411167.

Gurteen, D. (1999). Creating a knowledge sharing culture. Knowledge Management Magazine, 2(5), 1-4. 16 Aralık 2020 tarihinde file:///C:/Users/hp/Downloads/Creating%20a%20Knowledge%20Sharing%20Culture%20(1).pdf adresinden erişildi.

Güğerçin, U. (2018). Mentorluktan Ters Mentorluğa. Ankara: Akademisyen

Hofstede, G. (1984). Culture's consequences: International differences in work-related values (Vol. 5): Sage.

Hox, J. (1998). Multilevel modeling: When and why. In Classification, data analysis, and data highways (pp. 147-154): Springer.

Hsu, M. H., ve Chang, C. M. (2014). Examining interpersonal trust as a facilitator and uncertainty as an inhibitor of intra‐organisational knowledge sharing. Information Systems Journal, 24(2), 119-142. https://doi.org/10.1111/isj.12000

Huo, W., Cai, Z., Luo, J., Men, C.ve Jia, R. (2016). Antecedents and intervention mechanisms: a multi-level study of RandD team’s knowledge hiding behavior. Journal of Knowledge Management. doi: https://doi.org/10.1108/JKM-11-2015-0451

Ikiugu, M., Pollard, N., Cross, A., Willer, M., Everson, J.ve Stockland, J. (2012). Meaning making through occupations and occupational roles: A Heuristic study of worker-writer histories. British Journal of Occupational Therapy, 75(6), 289-295. doi:10.4276/030802212x13383757345229

Ipe, M. (2003). Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework. Human Resource Development Review, 2(4), 337-359. https://doi.org/10.1177/1534484303257985

Jha, J. K.ve Varkkey, B. (2018). Are you a cistern or a channel? Exploring factors triggering knowledge-hiding behavior at the workplace: evidence from the Indian RandD professionals. Journal of Knowledge Management, 22(4), 824-849 :https://doi.org/10.1108/JKM-02-2017-0048

Jussila, I., Tarkiainen, A., Sarstedt, M.ve Hair, J. F. (2015). Individual psychological ownership: concepts, evidence, and implications for research in marketing. Journal of Marketing Theory and Practice, 23(2), 121- 139. doi:10.1080/10696679.2015.1002330

Kaplan, D. ve George, R. (1995). A study of the power associated with testing factor mean differences under violations of factorial invariance. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 2(2), 101-118. doi:10.1080/10705519509539999

Keegan, S. (2015). The psychology of fear in organizations: How to transform anxiety into well-being, productivity and innovation: Kogan Page Publishers. 4 Eylül 2020 tarihinde https://www.amazon.com/Psychology-Fear-Organizations-Well-being-Productivity/dp/0749472545 adresinden erişildi.

Kish-Gephart, J. J., Detert, J. R., Treviño, L. K.ve Edmondson, A. C. (2009). Silenced by fear:: The nature, sources, and consequences of fear at work. Research in Organizational Behavior, 29, 163-193. doi:https://doi.org/10.1016/j.riob.2009.07.002

Kligyte, V., Connelly, S., Thiel, C.ve Devenport, L. (2013). The influence of anger, fear, and emotion regulation on ethical decision making. Human Performance, 26(4), 297-326. https://doi.org/10.1080/08959285.2013.814655

Kotrlik, J.ve Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43. 11 Ekim 2020 tarihinde https://rabu.pw/1593987451.pdf adresinden erişildi.

Köseoğlu, M. A., Gider, Ö.ve Ocak, S. (2011). Bilgi paylaşımı tutumunu etkileyen faktörler nelerdir? Bir kamu hastanesi örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 215-243. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423880304.pdf

Labafi, S. (2017). Knowledge hiding as an obstacle of innovatıon in organizatıons a qualitative study of software industry. AD-minister, 131-148.http://dx.doi.org/10.17230/ad-minister.30.7

Lachman, M. E. ve Weaver, S. L. (1998). Sociodemographic variations in the sense of control by domain: Findings from the MacArthur studies of midlife. Psychology and Aging, 13(4), 553-562. doi:10.1037/0882- 7974.13.4.553

Lin, C.-P. (2007). To share or not to share: Modeling tacit knowledge sharing, its mediators and antecedents. Journal of Business Ethics, 70(4), 411-428. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9119-0

Liu, J., Wang, H., Hui, C.ve Lee, C. (2012). Psychological Ownership: How Having Control Matters. Journal of Management Studies, 49(5), 869-895. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2011.01028.x

Liu, Y., Zhu Julie, N. Y.ve Lam Long, W. (2020). Obligations and feeling envied: a study of workplace status and knowledge hiding. Journal of Managerial Psychology, 35(5), 347-359. doi:10.1108/JMP-05-2019-0276

McAdam, R.ve Reid, R. (2000). A comparison of public and private sector perceptions and use of knowledge management. Journal of European Industrial Training, 24(6), 317- 329. https://doi.org/10.1108/03090590010346424

McDermott, R. (1999). Why Information technology inspired but cannot deliver knowledge management. California Management Review, 41(4), 103-117. doi:10.2307/41166012

McElroy, M. (1999). Second-generation knowledge management. Knowledge Management, 10(10), 86-88. http://www.learning-org.com/docs/McElroy2ndGenKM.pdf adresinden erişildi.

McNeish, D. M.ve Stapleton, L. M. (2016). The effect of small sample size on two-level model estimates: A review and illustration. Educational Psychology Review, 28(2), 295-314. doi:10.1007/s10648-014-9287-x.

Metin, S. (2020). İşletmelerde bilgi yönetimi ve kurumsal içerik yönetimi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), s. 1-8.,doi: 10.46482/ebyuiibfdergi.756753.

Mobbs, D., Adolphs, R., Fanselow, M. S., Barrett, L. F., LeDoux, J. E., Ressler, K.ve Tye, K. M. (2019). Viewpoints: Approaches to defining and investigating fear. Nature neuroscience, 22(8), 1205-1216. https://doi.org/10.1038/s41593-019-0456-6

Monteiro, L. F., Arvidsson, N.ve Birkinshaw, J. (2008). Knowledge flows within multinational corporations: Explaining subsidiary isolation and its performance implications. Organization Science, 19(1), 90-107. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0264

Navimipour, N. J.ve Charband, Y. (2016). Knowledge sharing mechanisms and techniques in project teams: Literature review, classification, and current trends. Computers in Human Behavior, 62, 730- 742.:https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.003

Nonaka, I.ve Toyama, R. (2015). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing process. In The essentials of knowledge management (pp. 95-110): Springer. https://doi.org/10.1057/9781137552105_4

Olckers, C.ve Du Plessis, Y. (2012). The role of psychological ownership in retaining talent : a systematic literature review : original research. SA Journal of Human Resource Management, 10(2), 1-18.22 Eylül 2020 tarihindehttps://www.ingentaconnect.com/content/sabinet/sajhrm/2012/00000010/00000002/art00014 adresinden erişildi.

Ozler, H., Yilmaz, A.ve Ozler, D. (2008). Psychological ownership: An empirical study on its antecedents and impacts upon organizational behaviors. Problems and Perspectives in Management(6, Iss. 3), 38-47. 26 Kasım 2020 tarihinde file:///C:/Users/hp/Downloads/prperman_2008_6_3_7%20(5).pdf erişildi.

Öhman, A.ve Mineka, S. (2001). Fears, phobias, and preparedness: toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review, 108(3), 483-522. doi: 10.1037//0033-295X.108.3.483

Özdemirci, F., Aydın C. (2007). Kurumsal bilgi kaynakları ve bilgi yönetimi, Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 164-185, 25 Aralık 2020 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/815119 adresinden erişildi.

Peng, H. (2013). Why and when do people hide knowledge? Journal of Knowledge Management, 17(3), 398- 415. doi:10.1108/JKM-12-2012-0380

Pierce, J. L., Kostova, T.ve Dirks, K. T. (2001). Toward a Theory of Psychological Ownership in Organizations. Academy of Management Review, 26(2), 298-310. doi:https://doi.org/10.5465/amr.2001.4378028

Pierce, J. L., Kostova, T.ve Dirks, K. T. (2003). The State of psychological ownership: Integrating and extending a century of research. Review of General Psychology, 7(1), 84-107. doi:10.1037/1089-2680.7.1.84

Powers, V. J. (1999). Xerox creates a knowledge-sharing culture through grassroots efforts. Knowledge Management in Practice, 18(1), 1-4.

Pradhan, S., Srivastava, A.ve Mishra Dharmesh, K. (2019). Abusive supervision and knowledge hiding: the mediating role of psychological contract violation and supervisor directed aggression. Journal of Knowledge Management, 24(2), 216-234. doi:10.1108/JKM-05-2019-0248

Razmerita, L., Kirchner, K.ve Nielsen, P. (2016). What factors influence knowledge sharing in organizations? A social dilemma perspective of social media communication. Journal of Knowledge Management, 20(6), 1225-1246. doi:10.1108/JKM-03-2016-0112

Renzl, B. (2008). Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge documentation. Omega, 36(2), 206-220. doi:https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.005

Riege, A. (2005). Three‐dozen knowledge‐sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3), 18-35. doi:10.1108/13673270510602746

Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change1. The Journal of Psychology, 91(1), 93-114. doi:10.1080/00223980.1975.9915803

Serenko, A.ve Bontis, N. (2016). Understanding counterproductive knowledge behavior: antecedents and consequences of intra-organizational knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 20(6), 1199- 1224. doi:10.1108/JKM-05-2016-0203

Siemsen, E., Roth, A. V., Balasubramanian, S.ve Anand, G. (2009). The Influence of psychological safety and confidence in knowledge on employee knowledge sharing. Manufacturing and Service Operations Management, 11(3), 429-447. doi:10.1287/msom.1080.0233

Snijders, T. A. B. ve Bosker, R. J. (1993). Standard errors and sample sizes for two-level research. Journal of Educational Statistics, 18(3), 237-259. doi:10.3102/10769986018003237

Şentürk, F. K.ve Carman, Y. (2019). Örgüt kültürünün ve örgütsel adaletin bilgi paylaşımı üzerine etkisi: Bir devlet üniversitesi örneği. Alanya Akademik Bakış, 3(1), 1-18. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.492117

Tohidinia, Z.ve Mosakhani, M. (2010). Knowledge sharing behaviour and its predictors. Industrial Management and Data Systems, 110(4), 611-631. doi:10.1108/02635571011039052

Vajjhala, N. R.ve Baghurst, T. (2014). Influence of cultural factors on knowledge sharing in medium-sized enterprises within transition economies. International Journal of Knowledge Management Studies, 5(3-4), 304-321. doi:10.1504/ijkms.2014.067235

Van Dyne, L.ve Pierce, J. L. (2004). Psychological ownership and feelings of possession: three field studies predicting employee attitudes and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 25(4), 439-459. doi:https://doi.org/10.1002/job.249

Webster, J., Brown, G., Zweig, D., Connelly, C. E., Brodt, S.ve Sitkin, S. (2008). Beyond knowledge sharing: Withholding knowledge at work. "Research in personnel and human resources management", s.1-37, Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S0742-7301(08)27001-5

Wendling, M., Oliveira, M.ve Carlos Gastaud Maçada, A. (2013). Knowledge sharing barriers in global teams. Journal of Systems and Information Technology, 15(3), 239-253. doi:10.1108/JSIT-09-2012-0054

Witherspoon, C. L., Bergner, J., Cockrell, C.ve Stone, D. N. (2013). Antecedents of organizational knowledge sharing: a meta‐analysis and critique. Journal of Knowledge Management, 17(2), 250-277. doi:https://doi.org/10.1108/13673271311315204

Yeşil, Ü., Bancar, A.ve Budak, G. (2015). Psikolojik sahiplik kavramına ilişkin bir literatür incelemesi. Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 59-82. https://doi.org/10.17494/ogusbd.57630

Yeşilaydın, G.ve Bayın, G. (2015). Türkiye’de örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan araştırmalara yönelik literatür incelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(4), 103-120. https://doi.org/10.18037/ausbd.54497

___

APA Aksay, B . (2021). Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarında Bilgi Paylaşma Korkusu . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4400-4428 . DOI: 10.26466/opus.868237