Kamu Hizmet Aracı Olarak Web Sitelerinin Kullanılabilirliği: EBA Örneği

Teknolojinin gelişimi ile internetin dünyayı saran hızı ve mekansızlığı içinde kamusal hizmetler de payını almış ve dönüşen ortamlar içinde e-hizmetler kamu ve devlet arasında etkileşimi artıran bir nitelik kazanmıştır. Özellikle pandemi döneminde dijital dönüşümün hızı artmış ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim uzaktan eğitim formatına dönüşerek 2012’den bu yana kullanılan EBA web sitesiyle öğrenci, öğretmen ve velilerin kullanımında hızlı bir artış ile kullanılır olmuştur. Bu çalışmada bir kamu hizmeti olarak eğitimin dijital ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla oluşturulan EBA web sitesinin veliler açısından kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla “web sitesi kullanılabilirliği anketi” uygulanmıştır. Bu kapsamda anketin pandemi döneminde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen anketler, çocuğu EBA web sitesi üzerinden eğitim alan velilere gönüllülük esasıyla uygulanmıştır. Anket 06-07 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve sosyal medya yoluyla katılımcılara ulaştırılmıştır. Çevrimiçi ankete 602 veli katılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların değerlendirilen dört kategoride web sitesinin içeriği, düzeni ve okunabilirliği, web sitesi içinde gezinebilme ve bağlantıları değerlendirme, web sitesinin ara yüzünü değerlendirme ve sayfanın performansı ve etkililiğini değerlendirme kategorilerinde EBA web sitesinin “kullanılabilir olduğunu” orta düzey üstünde bir oran ile belirttikleri kayıt altına alınmıştır. Çalışma sonucuna göre bir kamu hizmeti olarak değerlendirilen EBA eğitim platformu, veliler tarafından kullanılabilir olarak değerlendirildiği söylenebilir.

Usability Of Websites As A Public Service Tool: EBA Example

With the development of technology, public services have also taken their share in the speed and spacelessness of the internet that surrounds the world and e-services have gained a quality that increases the interaction between the public and the state in the transforming environments. Especially pandemic period digital conversion speed is increased and, as in the world and in Turkey used since 2012 by transforming into education distance learning formats EBA website with students in the use of teachers and parents has been used with a rapid increase. In this study, a "web site usability questionnaire" was applied in order to evaluate the usability of the EBA web site, which was created in order to provide education in a digital environment as a public service. In this context, since the survey was conducted during the pandemic period, online surveys were applied on a voluntary basis to parents whose children receive education on the EBA website. The survey was conducted between 06-07 January 2021 and delivered to the participants via social media. 602 parents took part in the online survey. As a result of the research, it was recorded that the participants stated that the EBA website was "usable" with a rate above medium level in the categories of content, layout and readability of the website, navigating within the website and evaluating the links, evaluating the interface of the website and evaluating the performance and effectiveness of the page. has been taken. According to the results of the study, it can be said that the EBA education platform, which is considered a public service, is considered to be usable by parents.

Kaynakça

Akyürek, M. İ.. (2020). Uzaktan eğitim bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi,1, 1-9. Bal, H. ve Boz, M. S.(2017). Eğitim bilişim ağı (eba) kullanılabilirlik düzeyinin ölçülmesi. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Bertot, J. ve Jaeger, P. (2008). The e-government paradox: better customer service doesn't necessarily cost less. Government Information Quarterly, 25(2), 149−154.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Chiew, T. K. ve Salim, S. S. (2003). Webuse: Website usability evaluation tool, Malaysian Journal of Computer Science, 16(1), 47-57.

Çakmak, Z. ve Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 284-295.

Çukurçayir, M. A. ve Eşki, H. (2001). Kamu hizmeti sunumunda yeni yöntemler. S. Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 89-109.

Demir, D., Özdinç, F. ve Ünal, E. (2018). Eğitim bilişim ağı(eba) portalına katılımın incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 407-422.

Durmuş, S. ve Çağıltay, K. (2012). Kamu kurumu web siteleri ve kullanılabilirlik, (Ed.), M. Z. Sobacı ve M. Yıldız. E-devlet kamu yönetimi ve teknoloji ilişkisinde güncel gelişmeler, içinde (s.293-322). İstanbul: Nobel Yayıncılık.

Dündar, E. ve Karaağaçlı, M. (2019). Öğretmenlerin EBA (Eğitim Bilişim Ağı) İle İlgili Algılarının Eğretilemeler Aracılığıyla Belirlenmesi. Social and Human Scientific, 6, 247-259.

Erkul, E. (2009). Sosyal medya araçlarının (web 2.0) kamu hizmetleri ve uygulamalarında kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği, 116, 96-101.

Fuchs, C. (2009). Social Software and Web 2.0:Their Sociological Foundations and Implications. (Ed., Sun Murugesan, Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X. 0: Technologies, Business, and Social Applications: Technologies, Business, and Social Applications, içinde (s.764-789). New York, IGI Global.

Grunig, J. E. ve Grunig, L. A. (2005). Halkla ilişkiler ve iletişim modelleri, halkla ilişkiler ve iletişim yönetiminde mükemmellik, (Çev: E. Özsayar), İstanbul: Rota Yayınları.

Kaçan, A. ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 1-21.

Karaçorlu, A. T. ve Atıcı, B. (2019). EBA platformundaki kavram haritaları ve infografiklerin kullanımına dair öğretmen ve öğrenci görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, 83-105.

Kazancı, M. (1997). Halkla ilişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.

Kocabulut, Ö. ve Albayrak, T. (2017). Web sitesi hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkileri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(2), 293-303.

Kutup, N. (2010). İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net.art. Akademik Bilişim’10- XII. Akademik Bilişim Konferansı, 10-12 Şubat, Muğla Üniversitesi, 9-20.

Öner, G. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih dersleri için alternatif bir kaynak: EBA.gov.tr. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 227-257.

Türk Bilişim Derneği (TBD), (2006). e-Devlet Kavramları El Kitabı. VIII, Ankara, Kamu Bilişim Platformu.

West, D. M. (2004). E‐government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. Public Administration Review, 64 (1), 15-27.

Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G., Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları, 25.12.2020 tarihinde http://paletyayinlari.com.tr/wp-content/uploads/2020/Uzaktan_egitim_surecinin_niteligi.pdf. adresinden erişildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Nasıl TV. 17.12.2020. tarihinde http://www.eba.gov.tr/nasil-tv.html. adresinden erişildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi (2020)., Bilgi toplumu 10.12.2020. tarihinde http://www.bilgitoplumu.gov.tr/timeline/. adresinden erişildi.

Similar Web (2020). Similar web. 17.12.2020 tarihinde https://www.similarweb.com/website/EBA.gov.tr/#overview. Adresinden erişildi Google (2020). Google. 20.12.2020 tarihinde https://trends.google.com.tr/trends/yis/2020/TR/ adresinden erişildi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Eba eğitim platformu Dünyada birinci sıraya yerleştir. 19.12.2020 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/www/eba-egitim-platformu-dunyada-1-siraya-yerlesti/icerik/3092 adresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Ilgın, H , Ulupınar, Ş . (2021). Kamu Hizmet Aracı Olarak Web Sitelerinin Kullanılabilirliği: EBA Örneği . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4154-4180 . DOI: 10.26466/opus.860386