Sosyolojik Yaşamak

İnsanoğlu, toplumsal olarak var olmaya başladığından bu yana kendisinin de bir parçası olduğu toplumsal dünyasını sürekli bir anlama ve açıklama çabasında olmuştur. Başlangıçta daha çok dini ve felsefi düzlemde gerçekleşen bu çaba, zaman içerisinde bilimsel-sosyolojik bir aşamaya ulaşmış ve yaşadığı toplumsal dünyayı artık bilimsel bir şekilde anlamlandırmaya ve açıklamaya devam etmiştir. Toplumsal hayat, insanoğlunun ilk varlığından bu yana var olmasına rağmen, insanın içinde yaşadığı topluma sosyolojik bakış ve kavrayış biçimi modern zamanların bir ürünüdür. Toplumsal hayata ilişkin bilgi edinme çabasının bu yapısal dönüşümü ve kurumsal gelişimi bireyin toplumsal hayatına farklı açılardan bakabilmeyi ve insan hayatını daha bilinçli ve kaliteli bir hale getirmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Sosyolojiyi yaşamak, toplumsal hayata dair edinilen bu bilimsel bilginin birey ve toplum hayatına yön verebilmesi demektir. Günümüzde, sosyolojik bilgi, bireyin içinde bulunduğu toplumsal dünyasının pozitif bilgisi olduğundan, bu bilgi son derece önemli bir yaşamsal rehberlik kaynağı konumundadır. Sosyoloji biliminin kurucuları ve genelde tüm sosyologlar yerel veya küresel, kısmi ya da genel olsun giriştikleri tüm çabaları, içinde bulundukları toplumsal dünyanın anlaşılması ve açıklanması çabasıdır. İnsanoğlu, antropolojik olarak anlam ve eylem oluşturma kabiliyetine sahip olduğundan ve bu anlam ve eylem oluşturma faaliyeti –toplum özelinde- artık sosyolojik bilginin de ışığında oluştuğundan bu anlamda sosyolojinin yaşanabilmesinden söz edilebilir. Kısacası, sosyolojik yaşamak, sosyolojik bilginin insan düşünce ve eylemlerini etkilemesi ve bunlara yön verebilmesi demektir. Bu yönüyle sosyoloji sadece bir okuma ve araştırma etkinliği değil aynı zamanda bir yaşama biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sociological Living

Although the history of the views and approaches to understanding and explaining the social life can be traced back to the early periods of human history, the form of understanding of society, which we can call sociological, started with Ibn Khaldun in the 14th century, followed by Western thinkers in the 18th and 19th centuries (Karl Marx Emile Durkheim, Max Weber, etc.) is a product of developed sociological thinking. All forms of understanding, understanding and explaining the social world are valuable in their own historical and social context, whether from a religious, philosophical or scientific point of view. The common point of all these perspectives is the structure, functioning, change, etc. of the society in which we live. to understand the elements and to create a life position or intervention style accordingly. In this respect, the production or discovery of sociological knowledge is aimed at building a better and quality social world and contributing to the possibility of living. As long as one does not end the search for purpose and meaning, which is impossible. Sociological knowledge can also contribute to a more robust belief and worldview consistent with the empirical social world. Sociology or society is a science that works on the interaction of science, society and man. Social (sociological) research extends from the relationships between different individuals who encounter on the street to the global social processes. This discipline focuses on why and how people live regularly in a society as well as how individuals or members of unions, groups or institutions live. The structure, functioning and changes of social phenomena are subject to a regular and regular causal relationship. There is no place for chance in social events. One of the important factors leading to the change of societies is the structure of knowledge in the society in question and the legitimacy of this knowledge. In other words, as the structure and content of knowledge in society change, so do societies. Since knowledge affects individual consciousness and perceptions, it will indirectly affect and direct social behaviors

Kaynakça

Batur, B. (2019). Bilim tarihinde bir dönemeç: İbn Haldun’da sosyal bilim düşüncesinin doğuşu. Antakiyat, 2(1), 90-115.

Batur, B. (2011), Sosyal devlet bağlamında sosyal politika ve projelerin sosyolojik bir incelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bauman, Z. (2016). Sosyolojik düşünmek. çev: A. Yılmaz, İstanbul: Ayrinti Yayınları.

Bayram, A. K. (2009). Modernlik ve sosyal bilimler: Bilgi, iktidar, etik ve toplum. Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 1-26

Çelebi, N. (2008). Sosyoloji sosyologun yaptığı ise. H.Ü. Türkiyat Araştırmaları, 8, 69-80..

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22

Fichter, J. (1997). Sosyoloji Nedir?, Çev: N. Çelebi, Ankara: Attila Kitapevi

Giddens, A. (2014). Modernliğin Sonuçları, çev: Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Kuyucuoğlu, İ. (2015). Sosyolojinin kuruluşunu etkileyen düşünce akımları ve sosyolojide yöntem tartışmaları. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), 674-687

Mills, C. W. (2019). Sosyolojik tahayyül. çev: Öç Küçük, İstanbul: Hil Yayınları.

Sinanoğlu, A. F., (2012). Sosyo-kültürel yapının biçimlenmesinde bilginin rolü. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 19-27

Kaynak Göster

APA Batur, B . (2021). Sosyolojik Yaşamak . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4721-4737 . DOI: 10.26466/opus.736124

37462 21679

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Web Sayfası Canlı Desteğin, Web Sayfası Güven Ve Web Sayfası Kullanım Kalitesine Etkisi: Online Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma

Emine AYDINHAN, Serhat ERAT

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet ve Otantik Liderlik Algıları ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

Hatice DEMİR, Muhammed ZİNCİRLİ

Ekonomik Büyüme ve Finansal Kalkınma Seviyesine Göre Belirsizliğin Etkisi: Türkiye Örneği

Ecenur UĞURLU YILDIRIM

Örgüt Kültürünün Stratejik Planlama Tutumu Bağlamında Değerlendirilmesi

Mehmet Ozan CİNEL, Hamza KANDEMİR

Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Başarı Envanteri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kenan ORÇANLI, Mustafa BEKMEZCİ, Hasan BOZTOPRAK

Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgütsel Sinizme Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma

Pinar ERDOĞAN

Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Dergipark’ta Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi: 2013-2020

Nazlı Sıla YERLİYURT, Mustafa ERSOY

Kamu Hizmet Aracı Olarak Web Sitelerinin Kullanılabilirliği: EBA Örneği

Hicran Özlem ILGIN, Şaziye Ceren ULUPINAR

Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Ercan TURAL, Sedat KAHYA, Abdullah TİRYAKİ, Mehmet ÇEBİ, Levent CEYLAN

Tüketicilerin Sosyal Medya Kullanımı, FoMO ve Hedonik Tüketim Arasındaki İlişki

Filiz ÇOPUROĞLU