Tasarım Atölye Eğitiminde Disiplinlerarası Uygulamalar

Sanat ve tasarım alanındaki yeni yaklaşımlar öğrencilerin çok yönlü ve bütüncül bir biçimde düşünebilmesini destekler niteliktedir. Teorik ve uygulamanın ağırlıklı olduğu tasarım atölye derslerinin üniversitelerdeki eğitim sürecindeki öneminden hareketle yürütülen bu araştırmanın amacı, öğrenci merkezli öğrenimi destekleyen, yenilikçi teknolojiler ve materyallerle zenginleştirilmiş disiplinlerarası alanda bir “Tasarım Atölye” dersi tasarlamak ve öğrenciler üzerindeki etkisini incelemektir. Tasarlanan ders kapsamında gruplar halinde çalışan öğrenciler, belirledikleri problemlere disiplinlerarası farklı bakış açılarıyla çözüm yolları getirmiş, fotoğraf çekmiş, karakter oluşturmuş, senaryo yazmış, dijital afiş çalışması ve maket çalışması yapmışlardır. Geleneksel ve dijital sanatları bir arada kullanmışlardır. Bir devlet üniversitesinde öğrenim gören görsel iletişim tasarımı bölümünün ikinci sınıfında okuyan 50 öğrenci ile yürütülen bu araştırmada alınan öğrenci görüşlerine göre veriler elde edilerek bulgu kısmı oluşturulmuştur. Burada öğrencilerden; projenin hazırlık süreci, proje süreci ve proje sonucunun beklentileri karşılama durumu, öğrenciler açısından grup çalışmalarının avantajları ve sınırlılıkları, tasarım çalışmasının öğrenciye katkıları, bireysel olarak iyi yaptıkları ve zorlandıkları konular, grup olarak iyi yaptıkları ve zorlandıkları konular hakkındaki değerlendirmeleri alınmıştır. Bu verilerin analiz edilerek gruplara ayrılan öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları sorunlar ve sağladıkları faydalar ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda tasarım alanında disiplinlerarası grup çalışmalarının alanda daha çok araştırılması üzerine öneriler getirilmiştir.

Interdisciplinary Applications In Design Workshop Education

New approaches in the field of art and design support students to think in a versatile and holistic way. The aim of this research, which is carried out based on the importance of design workshop courses that are mainly theoretical and practical in the education process at universities, is to design a “Design Workshop” course in an interdisciplinary field enriched with innovative technologies and materials that support student-centered learning and to examine its impact on students. Within the scope of the designed course, students working in groups have brought solutions to the problems they have identified with interdisciplinary different perspectives, taken photographs, created characters, written scenarios, made digital poster work and model work. They have used traditional and digital arts together. In this research conducted with 50 students studying in the second year of visual communication design department at a state university, data were obtained by taking student views and the findings section was formed by obtaining data according to the views of the students. Here, evaluations of students were taken regarding; preparation process of the project, project process and whether the project outcome meets expectations, advantages, and limitations of group work from the perspective of students, contributions of design work to students, evaluations regarding individual topics they did well and struggled with, evaluations regarding topics they did well and struggled with as a group. At the end of this research, problems encountered by students who were divided into groups in education and benefits provided by them were analyzed in detail by analyzing these data. As a result of the research, recommendations were made on interdisciplinary group studies in the field of design.

___

 • Acar, A., Soysal Acar, A. Ş., Akduman, N. ve Lise, Y. (2019). Metanetli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Tasarım, Sanat ve Oyun: Çocuklar ve Gençler için Atölye Çalışmaları. İdealkent, 10 (27), 518-537. DOI: 10.31198/idealkent.468301
 • Akın, M. C. (2008). Mimarlıkta Dijital Görselletirme Kavramı ve Uygulamalarının Sistematik Çözümlemesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız TekniK Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arabalı Koşar, S. T., (2017). Çağdaş Sanat Disiplinleri Arası Etkileşimlerde Lif Sanatı. İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.35, 2035-2059.
 • Asar, H. (2021). Aracılı Karşılaşmalar: Maket Yapım Teknikleri Dersi Örneği. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(2), 737-750.
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 53 - 67.
 • Baishya, A. (2014). Interdisciplinary Curriculum: Growing Need for Higher Education Systems. European Journal of Educational Sciences, 1(2), 153-160.
 • Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çapar, M. C.ve Ceylan, M. (2022). Durum Çalışması ve Olgubilim Desenlerinin Karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 295-312.
 • Demirel, Ö.ve diğ. (2000). Proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi. Bolu
 • Doğan, E. (2015). Türkiye’deki Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri Üzerine Genel Bir Durum Analizi. İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 15-33.
 • Duman, B. ve Aybek, B. (2003). Süreç-Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 1-12.web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23502/250409 Erişim Tarihi: 15.02.2023
 • Druskat, V. U. ve Kayes, D. C. (2000). Learning versus performance in short-term project teams. Small group research, 31(3), 328-353.
 • Gökay, M. (2005). Sınıf Yönetimi (Ed. Özsoy, V.). İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Görsel Sanat Eğitimi Derneği yay., 3.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme. TÜBAR-XXXII-Güz.
 • London, M. ve Sessa, V. I. (2007). How groups learn, continuously. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 46(4), 651-669.
 • Mazlum, Ö. ve Ekmekçi, H. (2016). Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Pedagojik Sanat Eleştirisi Yöntemine İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (47) , 64-73 . Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Dpusbe/İssue/26801/286316 286316 Erişim Tarihi: 02.06.2023
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • MEB. (2020), Ünite 3 Tasarım Odaklı Süreç, https://mustafabulbul.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/728170/dosyalar/2020_11/20113541_TASARIM_ODAKLI_SUREC.pdf. Erişim Tarihi: 10.02.2023
 • Öztütüncü, S. (2016). Disiplinlerarası Atölye Dersleri Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Sanat, 9(19). Yavuz, F (2022). “Disiplinlerarası Öğrenci Kitlesi İçin Etkileşimli Tasarım Dersine Yönelik Bir Eylem Araştırması” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Web: https://hdl.handle.net/11421/26749 Erişim Tarihi: 10.02.2023
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi