Öğretmenlerin Bilgi Teknolojileri Okuryazarlık Düzeylerine Göre Endüstri 4.0 Farkındalıklarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin bilgi teknolojileri okur yazarlık düzeylerine göre sanayide dijitalleşme olarak benimsenen Endüstri 4.0 farkındalıklarını incelemek ve öğretmnelerin bu teknolojik dönüşüme ne kadar hazır olduğunu belirlemektir. Öğretmenlerin problem çözme, iletişim ve metabilişsel, temel bilgi teknolojileri, analiz ve üretim, bilgi ve internet, sürdürebilme ve transfer etme becerileri başlıkları altında Endüsri 4.0 kavramsal farkındalıkları incelenmiştir. Bu çalışmaya Türkiye’de farklı okul kademelerinde görev yapan 71 öğretmen gönüllülük esasına göre katılmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi ile korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin genel ve bilgi teknolojileri ile ilgili problem çözme becerilerine göre Endüstri 4.0 kavramsal farkındalıklarının genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin teknolojiyi hemen hemen her alanda akif bir şekilde kullanması bu farkındalığın yüksek çıkmasını destekler niteliktedir. Ayrıca devlet kurumlarının teknoloji ile ilgili vermiş olduğu hizmetiçi eğitimlerde farkındalıklarının artmasının hedef alınması hem bireysel hem de toplumsal gelişim için önem arz etmektedir.

Examination of Industry 4.0 Awareness of Teachers According to Their Information Technology Literacy Levels

The aim of this study is to examine teachers' awareness of Industry 4.0, which is adopted as digitalization in industry, according to their information technology literacy levels and to determine how ready teachers are for this technological transformation. Teachers' conceptual awareness of Industry 4.0 under the titles of problem solving, communication and metacognitive, basic information technologies, analysis and production, information and internet, sustaining and transferring skills were examined. In this study, 71 teachers working at different school levels in Turkey participated voluntarily. Descriptive statistics, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests and correlation analysis were used to analyze the quantitative data. According to the results of this study, it was seen that teachers' conceptual awareness of Industry 4.0 was generally high according to their general and information technology problem solving skills. Teachers' active use of technology in almost every field supports this high level of awareness. In addition, it is important for both individual and social development to aim to increase their awareness in the in-service trainings provided by governmental organizations on technology.

___

 • Acemoğlu, D., & Robinson, J. A. (2017). Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. Doğan Kitap.
 • Aytekin, A. (2015). Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi.
 • Çelen, S. (2017). Sanayi 4.0 ve Simülasyon. S. Çelen içinde, Uluslarası 3D Baskı Teknolojileri ve Dital Endüstri Dergisi (s. 9-26). İzmir.
 • Demir, Ö., & Narlıkaya, Z. (2020). Industry 4.0 and Transformation Of Accounting. Industry 4.0 and Social Change (s. 72-93). içinde Bursa: Dora Yayın Dağıtım.
 • Demir, Ö., & Narlıkaya, Z. (2021). Muhasebe Eğitiminde Dijitalleşme. Gazi Kitapevi.
 • Doğan, O., & Baloğlu, N. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kamramsal Farkındalık Düzeyleri. Türk Bilim Araştırma Vakfı.
 • Elçi, A., Abubakar, A. M., Özgül, N., Vural, M., & Akdeniz, T. (2016). Öğretim Elemanlarının Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarını Etkin Kullanımı: Uygulamalı Çalıştay. Aksaray: Akademik Bilişim (AB’16).
 • Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi (s. 8-16). içinde Isparta.
 • Erdal, E., & Ergüzen, A. (2020). Nesnelerin İnterneti (IoT). Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi (s. 24-34). içinde Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
 • Fırat, O. Z., & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 Yolculuğunda Trendler ve Robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (s. 211-223). içinde İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Fisk, P. (2019). Education 4.0: The future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. Retrieved on May 20, 2023 from https://www.peterfisk.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/
 • Frankel, R. J., Wallen, E. N., & Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. New York: McGraw-Hill, 8.Baskı.
 • Gökşen, Y. (2023). Bilişimin yeni ufku: Büyük Veriler (Big Data). Dokuz Eylül Üniversitesi: deu.edu.tr/userweb/yilmaz.goksen/BigData.ppt adresinden alınmıştır
 • Indira, E. M., Hermanto, A., & Pramono , S. E. (2019). Improvement of Teacher Competence In The Industrial Revolution Era 4.0. International Conference on Science and Education and Technology, 350-352.
 • Işık, İ. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısıyla, Endüstri 4.0 yaklaşımına yönelik farkındalığın belirlenmesi:Aydın Adü Örneği. Aydın.
 • Jafar, D. A., Saud, M. S., Hamid, A. M., Suhairom, N., Hisham, M. M., & Zaid, Y. H. (2020). TVET Teacher Professional Competency Framework in Industry 4.0 Era. Universal Journal of Educational Research, 1969-1979.
 • Keser, H., & Semerci, A. (2019). Technology trends, Education 4.0 and beyond. Contemporary Educational Researches Journal. 9, 39.
 • Öztemel, E. (2018). Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi Ve Eğitim 4.0. . Üniversite Araştırmaları Dergisi,, 25-30.
 • Parlak, B. (2017). Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1743.
 • Rachmadtullah, R., Yustitia, V., Setiawan, B., Fanny, A. M., Pramulia, P., Susiloningsih, W., . . . Ardhian, T. (2020). The Challenge Of Elementary School Teachers To Encounter Superior Generation In The 4.0 Industrial Revolution: Study Literature. International Journal Of Scientific And Technology, 1879-1882.
 • Soylu, A. (2017). Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. A. Soylu içinde, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (s. 43-57). Denizli.
 • Stefano, T. F. (2012). 3D Printing: A New Dimension for Manufacturing. www.ecommercetimes.com: http://www.ecommercetimes.com/story/75695.html.
 • Şahin, R. (2019). Sanayi Devrimi Osmanlı İmparatorluğu'nda Neden Başlamadı? İstanbul.
 • Uslu, O. (2022). Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0'a Toplumsal Yapının Dönüşümü: Schumpeterci Yaklaşım. Ankara, Türkiye.
 • Utomo, S., & Setiastuti, N. (2019). Penerapan Metode Technometrik Untuk Penilaian Kapabilitas Teknologi Industri Galangan Kapal Dalam Menyongsong Era Industri 4.0. Jurnal Sains Komputer Dan Informatika, 100-114.
 • Vorst, V., & Jelicic, T. (2019). Artificial ıntelligence in education: can AI bring the full potential of personalized learning to education? 30th European Regional ITS Conference. Helsinki: International Telecommunications Society (ITS).
 • Yelis, B. (2022, Haziran 22). https://www.endustri40.com: https://www.endustri40.com/yatay-ve-dikey-entegrasyon-nedir/ adresinden alınmıştır
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. (2020). Education 4.0 That Come With Industry 4.0, Industry 4.0 and Social Change. Dora Yayın Dağıtım, s. 119-144.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi