EVALUATION OF THE TEACHING TECHNIQUES OF THE PIANO ARRANGEMENT OF AL YEMENI MOR YEMENI SONG

EVALUATION OF THE TEACHING TECHNIQUES OF THE PIANO ARRANGEMENT OF AL YEMENI MOR YEMENI SONG

In this study, AI Yemeni Mor Yemeni piece is mid-level piano arrangement is aimed to evaluate the teaching stages of the students in line with the opinions of field experts. The research was analyzed using descriptive analysis and interview method which is one of the qualitative research methods. The appropriateness of the piece was asked to 10 field experts by a semi-structured interview form. The evaluation of the work by field experts in terms of piano teaching techniques according to the piano arrangement has been examined under three sub-titles; the basic information used in the arrangement, the technical equipment used in the arrangement and the interpretation of the work. Within the scope of basic information, number of measures, time repeats, dal segno, D.S.al Fine, octave sign, tie, modifier signs; within the scope of technical expression, pedal, arpeggio, tie and slur, chord transition, closed and open position transition; within the scope of the interpretation of the work, the concepts of nuance and pedal were examined. The findings were analyzed by describing them in accordance with the feedback given by the field experts. As a result, the research was concluded that the arrangement of Al Yemeni Mor Yemeni is appropriate for an individual who plays the piano at an intermediate level. In this direction, the suggestions of the experts in the field were evaluated.

___

 • Baltaci, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Direktör, C. (2018). Cyprus folk songs and aphrodite of cyprus kibris türküleri ile kibrisli afrodit. Public Relations Cultural & Media Studies, 325-338.
 • Elmas, G., & Köse, H. S. (2012). Piyano eğitiminde müzikal terimler ve çalma tekniklerine ilişkin bilişsel düzey analizi. Fine Arts, 7(3), 246-257.
 • Ertem, Ş. (2011). Orta düzey piyano eğitimi için repertuvar seçme ilkeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 645-652.
 • Gedik, N., Altintas, E., & Kaya, H. (2018). Fen ve teknoloji dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki öğrenci görüşleri. Journal of European Education, 1(1), 6-13.
 • Gorgoretti, B. (2020). Milli kimliğin biçimlenmesinde müzik eğitiminin rolü. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 143-162.
 • Ilgar, M. Z., & Ilgar, S. C. (2013). Nitel bir araştırma deseni olarak gömülü teori (Temellendirilmiş Kuram). Available at https://88.255.218.197/xmlui/bitstream/handle/20.500.12436/111/Nitel%20Bir%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Deseni%20Olarak%20G%C3%B6m%C3%BCl%C3%BC%20Teori? sequence=1&isAllowed=y .
 • İlkay, G., & Sarı, A. (2020, September). Piyano pedagojisine yönelik öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi. In Conference Proceeding Book (p. 28). Near East University.
 • Jacobson, J. M., Lancaster, E. L., & Mendoza, A. (2015). Professional Piano Teaching, Volume 2: A Comprehensive Piano Pedagogy Textbook. Alfred Music.
 • Kalkanoğlu, B. (2020). Başlangıç piyano öğretiminde nota okuma yaklaşımlarına ilişkin üç metot analizi örneği. Journal of Turkish Educational Sciences, 18(1), 17-28.
 • Kanal Sim. (2018, Ocak 30). Kamran Aziz Belgeseli [Video]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=M2QddJNM1zc&t=725s&ab_channel=KanalSim
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Madanoğlu, N. (2019). Halk türkülerinin piyano düzenlemeleri bağlamında “piyano için 9 türkü” kitabının analizi. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 5(10), 85-96.
 • Özarslan, M. (2010) “Geleneksel Müzik ve Türküler Üzerine”, Türk Yurdu Dergisi Türkü Özel Sayısı, Ocak, S. 269, s. 53.
 • Özdinçer, F. (2010). Türk halk oyunlarının geleceğe aktan imasında öğretimin önemi ve dört aşamalı öğretim süreci. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(5), 120-132.
 • Özgül, İ. (2017). Müzik öğretmenliği programi koro-1 dersi öğrencilerinin ölçü türlerine ilişkin giriş düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 581-596.
 • Özgür, Ü., & Aydoğan, S. (2009). Müziksel işitme okuma eğitimi ve kuram I. Ankara: Sözkesen Matbaası.
 • Samson, J., & Demetriou, N. (2016). Music in Cyprus. USA: Routledge.
 • Selçuk, H. (2020). Kıbrıslı Türklerde ilköğretim müzik eğitimi (1571-1983) (Unpublished master thesis). Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Lefkoşa.
 • Taylor, E. R. (2014). The AB guide to music theory. Associated Board of the Royal Schools of Music.
 • Vurana, F., Aksaygın, Ö., Uluöz, A., Keleş, M., Özakıncı, İ. (2020). Türkçe 8. Ankara. Available at http://talimterbiye.mebnet.net/Kitaplar/2020-2021/orta-lise/2020-2021/Ortaokul/Turkce8-2.pdf .
 • Yondem, S. (2016). Geleneksel türk halk müziğindeki aksak ölçülerin okul şarkılarına yansıması. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(48), 239-239.
 • Winston, B. K. (2003). The development of a multimedia Web database for the selection of 20th century intermediate piano repertoire. The University of Texas at Austin.

___

APA Kıvanç Öztuğ, E. & Amcazade, D. (2021). EVALUATION OF THE TEACHING TECHNIQUES OF THE PIANO ARRANGEMENT OF AL YEMENI MOR YEMENI SONG . Near East University Online Journal of Education , 4 (2) , 69-81 .