Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment

Öz Türk toplumu iki yüz yıldan fazla bir süredir batılılaşma çabası içerisindedir. Batılılaşma çabaları, ıslahat hareketleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Batı gibi olma gayretindeki devletin yönetici elitleri, bir yandan kurumları Batı modelinde şekillendirmeye çalışırken, bir yandan da Batı'nın bilim ve felsefe gibi alanlarda ortaya koyduğu üstün başarıları anlama yönünde iş görmeleri için çeviri faaliyetlerine önem vermeye başlamışlardır. Çalışmamızın merkezinde işte bu Batı gibi olma çabaları durmaktadır. Batı'da doğal bir süreç olarak ortaya çıkan Aydınlanma, Osmanlı İmparatorluğu için Batı gibi olmanın ön şartlarından biri olarak, yapay bir şekilde kurulmaya çalışılmıştır. Dönemin askeri ve siyasal ıslahatlarının yeterli görülmediği noktada eğitim alanında ıslahatlara girişilmiştir. Çalışmamızda, ıslahatlar çerçevesinde kurulan Encümen-i Daniş bağlamında bir Osmanlı aydınlanmasından bahsedilip bahsedilemeyeceği ele alınacaktır. Anahtar Sözcükler: Aydınlanma, Encümen-i Daniş, Osmanlı İmparatorluğu.Abstract Turkish society has been in a struggle for westernization over two centuries. Struggles for westernization have appeared as reform movements. Administrative elites of the government; who were trying to behave as western people, have been trying to rebuild the institutions in the forms of western styles in one hand, and on the other hand they have begun to emphasize on translation activities in order to comprehend the achievements of the West in the fields of science and philosophy. At the centre of our study, these westernization struggles stand.The Enlightenment; that has emerged in a natural process in West, has been reestablished in Ottoman Empire artificially as a preliminary condition of westernization. Reform actions have been introduced in educational fields at the point where military and political reforms considered as inadequate. In our study, it will be examined that if there exists an Ottoman enlightenment in connection with Encümen-i Daniş which were built within the frame of the reforms or not. Key Words: The Enlightenment, Encümen-i Daniş, Ottoman Empire.

Kaynakça

Akyüz, K. (1975). Encümen-i Daniş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Bilim, C. (1985). İlk Türk Bilim Akademisi: Encümen-i Daniş. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2) s. 81-104.

Chambers, R. L. (1981). “The Encümen-i Daniş and Ottoman Modernization”. VIII. Türk Tarih Kongresi, Cilt 2. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 1283-1289.

Çiğdem, A. (1997). Aydınlanma Düşüncesi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Devellioğlu, F. (1970). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi, 1970.

Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1989a). Cilt 11. İstanbul: Çağ Yayınları.

Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (1989b). Cilt 12. İstanbul: Çağ Yayınları.

Eğribel, E. ve Genç, E. S. (2001). “XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Yaşamı”. XIX. Yüzyıl. (Ed.: Ertan Eğribel), Kardeşler Matbaası.

Eroğlu, H. (1990). Türk İnkılap Tarihi. Ankara: Savaş Yayınları.

Ersoy, H. (1999). “Batılılaşma Girişimleri ve Osmanlı Hariciye Nezaretinin Kuruluşu”. Osmanlı Ansiklopedisi. Cilt 6, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Göçgün, Ö. (1992). “Tanzimat Devri Türk Edebiyatı”. Türk Dünyası El Kitabı Cilt 3, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Kaçar, M. (1998). “Osmanlı İmparatorluğunda Mühendishanelerin Kuruluşu”. Osmanlı Ansiklopedisi Cilt 8, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 680-697.

Kant, I. (1984). Seçilmiş Yazılar. (Çev.: Naci Bozkurt), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kayaoğlu, T. (1998). Türkiye'de Tercüme Müesseseleri. İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Koçer, H. A. (1992). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Lewis, B. (1993). Modern Türkiye'nin Doğuşu. (Çev.: Metin Kıratlı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Mardin, Ş. (1996). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Meriç, C. (1980). Kırk Ambar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Meriç, C. (1997). Mağaradakiler. İstanbul: İletişim Yayınları.

Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Cilt 1. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Palmer, A. (1995). Osmanlı İmparatorluğu Bir Çöküşün Yeni Tarihi. (Çev.: Belkıs Çorakçı Dişbudak) İstanbul: Bilgin Yayıncılık.

Sander, O. (2008). Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü. Ankara: İmge Kitabevi

Sertoğlu, M. (1986). Osmanlı Tarih Lügati. İstanbul: Enderun Kitabevi

İskit, S. R. (2000). Türkiye'de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Tanpınar, A. H. (1976). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Cilt 3. (1979). İstanbul: Dergah Yayınları.

Ülken, H. Z. (1998). Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi,.İstanbul: Ülken Yayınları

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208500, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {420 - 439}, doi = {}, title = {Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment}, key = {cite}, author = {Arslan, Fatih} }
APA Arslan, F . (2014). Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (11) , 420-439 .
MLA Arslan, F . "Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014 ): 420-439 <
Chicago Arslan, F . "Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014 ): 420-439
RIS TY - JOUR T1 - Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment AU - Fatih Arslan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 420 EP - 439 VL - 6 IS - 11 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment %A Fatih Arslan %T Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Arslan, Fatih . "Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (Ocak 2014): 420-439 .
AMA Arslan F . Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(11): 420-439.
Vancouver Arslan F . Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(11): 420-439.
IEEE F. Arslan , "Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 11, ss. 420-439, Oca. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.4b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Amik Ovası'nda Kurak Devre ile Buğday, Pamuk ve Mısır Tarımı Arasındaki İlişki/The Relationship Between the Arid Period and the Agriculture of Wheat, Cotton and Crop in the Amik Plain

Hüseyin Korkmaz

Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Fransa'nın Orta-Doğu Diplomasisi/Ottoman - France Relations at Nearages And France's Middle East Diplomacy

Olcay Özkaya Duman

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers

Adnan Karadüz, Yusuf Eser, Cemil Şahin, Azmi İlbay

Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye/The Importance of Logistics CentersiIn Global Trade And Turkey

Mehmet Kara, Lütfü Tayfur, Hamit Basık

Kobilerin Finansmanında Kredi Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği/Factors Affecting the Level of Bank Loans in Smes Finance: A Study in Kahramanmaraş

Yücel Ayrıçay, Dündar Kök

Bulanık Bir Modelle Firmaları Değerlendirme ve Optimal Portföy Oluşturma: Çimento Sektöründe Bir Uygulama/Assessing of Firms Using a Fuzzy Model and Optimal Portfolio Composing: an Application in Cement Industry

Fatih Ecer, N.Serap Vurur, Latife Özdemir

Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler/The Cognitive Backgrounds That Agglutinating Language Structure Form in Turkish Teaching

Bilginer Onan

HIZLI TÜKETİM MALLARI (HTM) PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE PERAKENDECİLİK KARMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ ALGILAMALARI İLE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Burcu ERŞAHAN, Ahmet Melih EYİTMİŞ, İsmail Hakkı ERASLAN, İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Ahmet Eyitmiş, İsmail Eraslan

İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlamaya İlişkin Görüşleri/Prospective English Teachers' Views About Preparing Lesson Plans

Aytunga Oğuz

Diz Kuvveti ve Beden Kitle İndeksinin 30 Metre ve 1500 Metre Koşu Performansına Etkisinin Araştırılması/Effect Of Knee Strength And Body Mass Index On 30 M And 1500 M Running Performance

Yavuz Ağaoğlu, Hasan Eker, Osman İmamoğlu