Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas

Öz Bu çalışmada, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının, öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri, anket tekniği ve görüşme formu uygulanarak toplanmıştır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan 37 maddelik ankete, Ege Bölgesi’ndeki ortaokullarda görev yapan 118 bilişim teknolojileri öğretmeni, 5 sorudan oluşan görüşmeye ise; İzmir, Muğla ve Denizli’den 15 bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizinde, anketin her bir maddesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdesi hesaplanarak tablo halinde verilmiştir. Görüşme ile elde edilen nitel veriler dikkatli bir şekilde incelenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bilişim teknolojileri öğretmenleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ile ilgili genellikle olumsuz görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, hazırlanmayan öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının gerekli olduğunu, her okul için bilişim teknolojileri sınıflarının dersin genel amaçlarına ulaşmaya uygun hale getirilmesi gerektiğini ve zorunlu ders kapsamında içeriğin net olarak belirlenerek okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Kaynakça

Kaynakça

Akıncı, A. ve Seferoğlu, S.S. (2010). Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, 475-482. 15 Bayrak, B. ve Erden, M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15: 137-154

Dirisağlık, F. (2007). Bilgisayar formatör öğretmenlerinin bilgi teknolojisi sınıflarına ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Duman, H. (2012). Zorunlu formatörlük uygulaması ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gelecekteki konumuna ilişkin öğretmen görüşleri (Adana İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Erden, M. (1998) Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fırat Durdukoca, Ş. ve Arıbaş, S. (2011, Aralık). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 140-168.

Gömleksiz, M. N. ve Koç, A. (2011). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Güneş, A. ve Karabak, D. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 175-181. 15 Mart 2014 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ ks281142/File/21b.karabak.pdf adresinden alınmıştır.

Karal, H., Reisoğlu, İ. ve Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 46-64.

MEB. (1998). İlköğretim Bilgisayar Dersi (1–8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara 10 Aralık 2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.

MEB. (2011). Bilişim teknolojileri alanı çerçeve öğretim programı. Ankara. 10 Aralık 2013 tarihinde http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/12/176702/dosyalar/2013_08/27032635_ ereveretmprogram%C4%B1.pdf?CHK=f0168533268fd83e1898f4c6aa073203

MEB (2012) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5,6,7ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. 10 Aralık 2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.

Özgen, Ç. (2005). Avrupa Birliği’ ne üye 15 ülkede ve Türkiye’ de ilköğretim birinci kademe bilgisayar ders programlarının karşılaştırılması ve Türkiye’ deki durumun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özoğul, P. (2006). Bilgisayar öğretmenlerinin meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, (12) 2, 63-821.

Sanalan, V. A. ve Altun, A. (2002). Bir veri tabanı uygulaması olarak elektronik portfolyo. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 11-21.

Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111.

Şerefoğlu Henkoğlu, H. ve Yıldırım, S. (2012). Türkiye’deki ilköğretim okullarında bilgisayar eğitimi: Kuram ve uygulamadaki farklılıklar. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 23-61.

Şişman Eren, E. ve Şahin-İzmirli, Ö. (2012). İlköğretim okul müdürü ve bilişim teknolojileri öğretmenlerine göre bilişim teknolojileri dersinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Eskişehir ili örneği). Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2861-2888.

Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Yayınları.

Yaprak, M. (2009). İlköğretim okullarında çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dersin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Şanlıurfa ili örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Yılmaz Tanataş, D. (2010). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yüksel, İ. Ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed259970, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas}, key = {cite}, author = {Aykaç, Necdet and Çelebi Uzgur, Betül} }
APA Aykaç, N , Çelebi Uzgur, B . (2016). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (34) , 0-0 .
MLA Aykaç, N , Çelebi Uzgur, B . "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Aykaç, N , Çelebi Uzgur, B . "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas AU - Necdet Aykaç , Betül Çelebi Uzgur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 34 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas %A Necdet Aykaç , Betül Çelebi Uzgur %T Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 34 %R %U
ISNAD Aykaç, Necdet , Çelebi Uzgur, Betül . "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 34 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA Aykaç N , Çelebi Uzgur B . Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
Vancouver Aykaç N , Çelebi Uzgur B . Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
IEEE N. Aykaç ve B. Çelebi Uzgur , "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 34, ss. 0-0, Haz. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.4b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Türkçesi Öğrenen Türkmenlerde Görülen Sesli Okuma Yanlışları ve Çözüm Önerileri / Oral Reading Mistakes Seen in Turkmen People Who Are Learning Turkey Turkish and Suggestions for Solutions

Neşe ÖZKAN, Muammer NURLU

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Faaliyeti Olarak Mentörlük: Bir Üniversite Hazırlık Programı Örneği / Mentoring as a Professional Development Activity for EFL Teachers: A Case of a Tertiary Level English Preparatory Program

Emrah CİNKARA, Fadime YALÇIN ARSLAN, Birsen BAĞÇECİ, Şule KERVANCIOĞLU

2002-2015 Yılları Arasında Yayımlanan Fizik Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi / The Investigation of Physics Education Articles Published Between the Years 2002 and 2015

Hacı Mustafa ÇAKMAK

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto

Şeyda ÖZCAN, Hamide Merve ALTIPARMAK

Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Impact of Concept Cartoons and Impact of Instructional Comics in Teaching Value of Sensation on Natu

Yavuz TOPKAYA

Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme)

RECEP KAHRAMANOĞLU, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Zeynep AYDIN AŞK

Açık-Düşündürücü ve Tarih Temelli Öğretimin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışları Üzerindeki Etkisi / Impact of Explicit-Reflective and History Based Instruction on Preservice Science Teachers' Understanding of Nature of Science

Oktay ASLAN, Volkan GÖKSU, Murat ÖZEL, Tuba ŞENEL ZOR

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorumlulukların Öğrenen Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluating the Responsibilities of Students and Lecturers in Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Learner Autonomy

Cengiz ALYILMAZ, Nurşat BİÇER

Türkçe Öğretmenlerinin Duygu Dışavurum Tarzları Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Emotional Expression Styles of Turkish Teachers

Murat ŞENGÜL, Ahmet DEMİREL

Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma / The Effect of Communication Skills of Tourist Guides on Tourısts’ Tour Experiences: A Research in Nevsehir

Meral BÜYÜKKURU, Zeynep ASLAN