Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto

Öz Hayatın her alanında kullanılabilir bir boyuta ulaşan teknoloji, eğitim sürecinin de vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri olmuş, eğitimde hem araç hem de amaç haline gelmiştir. Eğitim amaçlarını gerçekleştirmek için teknoloji destekli materyaller ve etkinlikler tasarlanmaya başlanmıştır. Öğretme sürecinin temeli olan “Kime, neyin, nasıl” öğretileceği sorularının cevabı verilirken, “nasıl” sorusunu cevaplandırmada bilişim teknolojilerinden alınabilecek birçok cevap bulunmaktadır (Büyükaslan, 2007). Buna rağmen teknolojinin eğitim ortamlarındaki kullanımının sınırlı olduğu görülmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımının önem kazandığı fakat uygulama ve materyal oluşturma bakımından eksikleri bulunan alanlardan biri de Türkçenin yabancı dil olarak öğretimidir. Bu amaçla çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıda bulunacağı düşünülen bilgisayar destekli bir materyal önerisi sunulmuştur. Görsel senaryo adı verilen bu materyalin oluşturma ve uygulama boyutu ele alınmıştır. Görsel senaryonun, öğrencinin derse etkin olarak katılımını sağlaması ve öğrenci gelişiminin süreç içerisinde değerlendirilerek geri bildirimin sağlanması bakımından öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir  (Hakkari, Kantar, Bayram, İbili ve Doğan, 2009: 275). Materyal, web tabanlı bir site aracılığıyla hazırlanmıştır. Çalışma için hazırlanan görsellerin kullanılabilirliğine yönelik Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında fiili olarak görev yapan üç uzman görüşüne başvurulmuştur. Materyalin uygulaması Gürcistan/Tiflis - Yunus Emre Enstitüsü’nde öğrenim gören A1 seviyesindeki iki sınıf üzerinde yapılmıştır. Materyalin uygulanabilir olduğu, derse yardımcı bir materyal niteliği taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Açık Önkaş, N. (2010). Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı ve kalıcı öğrenme. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 1(2), 811-816.

Büyükaslan, A. (2007). “Yabancı dil Türkçenin öğretilmesinde yeni yöntemler: bilişim uygulamaları, çözüm önerileri”. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (16-18 Mayıs 2007) Bildirileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi - Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. (2013).

Hakkari F., Kantar M., Bayram F., İbili E. ve Doğan M. (2009). “Ders notlarının senaryolaştırılması ve uygulaması”. XI. Akademik Bilişim Konferansı (11-13 Şubat 2009), Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

Keser H., Şen N., Göçmenler G. ve Demirel Kalfa F. (2002). Web tabanlı öğretim materyali hazırlama sürecinin temel evreleri ve internet kullanımına yönelik bir uygulama örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4), 189-197.

Sülükçü, Y. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde (temel seviye A1) bilgisayar destekli materyal geliştirme ve bunun öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed259958, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto}, key = {cite}, author = {Özcan, Şeyda and Altıparmak, Hamide Merve} }
APA Özcan, Ş , Altıparmak, H . (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (34) , 0-0 .
MLA Özcan, Ş , Altıparmak, H . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Özcan, Ş , Altıparmak, H . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto AU - Şeyda Özcan , Hamide Merve Altıparmak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 34 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto %A Şeyda Özcan , Hamide Merve Altıparmak %T Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 34 %R %U
ISNAD Özcan, Şeyda , Altıparmak, Hamide Merve . "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 34 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA Özcan Ş , Altıparmak H . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
Vancouver Özcan Ş , Altıparmak H . Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
IEEE Ş. Özcan ve H. Altıparmak , "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 34, ss. 0-0, Haz. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.1b 4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Impact of Concept Cartoons and Impact of Instructional Comics in Teaching Value of Sensation on Natu

Yavuz TOPKAYA

Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma / The Effect of Communication Skills of Tourist Guides on Tourısts’ Tour Experiences: A Research in Nevsehir

Meral BÜYÜKKURU, Zeynep ASLAN

Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi / The Evalutıon of the Cartoon Named Maysa and Bulut in terms of Cultural Elements

Neslihan KARAKUŞ

Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme)

RECEP KAHRAMANOĞLU, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Zeynep AYDIN AŞK

Türkiye Türkçesi Öğrenen Türkmenlerde Görülen Sesli Okuma Yanlışları ve Çözüm Önerileri / Oral Reading Mistakes Seen in Turkmen People Who Are Learning Turkey Turkish and Suggestions for Solutions

Neşe ÖZKAN, Muammer NURLU

10. YÜZYIL İSLAM COĞRAFYACILARINA GÖRE AZERBAYCAN’DA COĞRAFÎ, İDARÎ VE İKTİSADÎ DURUM

Bayram Arif KÖSE

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas

Necdet AYKAÇ, Betül ÇELEBİ UZGUR

Konuşma Becerisinde Aşamalı Gelişim Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme / An Assessment on the Effectiveness of the Gradual Development Model in Speaking Skill

Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY

Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See

Mehmet AKALIN

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Faaliyeti Olarak Mentörlük: Bir Üniversite Hazırlık Programı Örneği / Mentoring as a Professional Development Activity for EFL Teachers: A Case of a Tertiary Level English Preparatory Program

Emrah CİNKARA, Fadime YALÇIN ARSLAN, Birsen BAĞÇECİ, Şule KERVANCIOĞLU