Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği

Bu araştırma, nakit akışları, hisse senedi getirileri ve özkaynak getirisi arasındaki ampirik ilişkiyi araştırmak amacıyla Borsa İstanbul Sigorta Endeksi'nde yer alan sigorta firmalarından oluşan bir örneklem içerisinde dinamik panel veri modelleri kullanmaktadır. Veri seti, 2009 ve 2018 yılları arasında 200 finansal tablo içerisinde gözlemi yapılan üç aylık mali bilgilerden oluşmaktadır. Bulgular, finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarının hisse senedi getirileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden ve varlık büyüklüğünden kaynaklanan nakit akışlarının özkaynak kârlılığı üzerinde istatistiksel olarak önemli ve olumlu bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın bir diğer bulgusu, finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışlarının hem hisse senedi getirileri hem de özkaynak getirisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumsuz bir etkiye sahip olmasıdır.

The Effect of Cash Flows on Stock Returns and Return on Equity: The Case of Turkish Insurance Index

This paper uses dynamic panel data models for the firms in the Borsa Istanbul Insurance Index, to investigate the empirical relationship between cash flows, stock returns and return on equity in an emerging market. The data set consists of quarterly financial information between 2009 and 2018 making 200 financial statement observations. The findings reveal that cash flows from financial activities has a statistically significant and negative effect on stock returns. In addition, we determine that cash flows arising from investment activities and asset size have a statistically significant and positive effect on return on equity. Another finding of the study is that as cash flows from financial activities has a statistically significant and negative effect on both stock returns and return on equity.

___

Akel, Veli, - Torun, Talip - Aksoy, Barış (2016), "Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Kârlılık, Sermaye Yapısı ve Yoğunlaşma İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Uygulama", Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, ss. 01-15.

Akın, Faruk - Ece, Nalan (2013), "İMKB’de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin 2006–2010 Dönemi Finansal Performanslarının Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 57, ss.103-104.

Akyüz, Yılmaz - Kaya, Zübeyde (2013), "Türkiye'de Hayat Dışı ve Hayat/Emeklilik Sigorta Sektörünün Finansal Performans Analiz ve Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 13, Sayı 26, ss.355-371.

Arellano, Manuel (2004), "Panel Data Econometrics", Oxford University Press, Oxford.

Aybay, Serdar (2002), "Türk Sigorta Sektörünün Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Güncelleştirilmiş Pazarlama Karması-7 P’s Yaklaşımıyla Uygulamalı Bir Araştırma", Reasürör Dergisi, Sayı 44, ss.21-42.

Baltagi, Badi H. (2008), "Forecasting with Panel Data", Journal of Forecasting, Vol.27, Issue 2, pp.153-173.

Bayramoğlu, Mehmet F. - Başarır, Çağatay (2016), "Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Karşılaştırmalı Finansal Performans Analizi". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, ss.142-143.

Bozkurt, Murat (2004), "Temel Analiz Yöntemi İle Hisse Senedi Değerinin Belirlenmesi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Cengiz, Hülya. - Püskül, Seden Özbek (2016), "Hisse Senedi Getirileri ve Kârlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, ss.295-306.

Ceylan, Ali - Korkmaz, Turhan (2009), "İşletmelerde Finansal Yönetim", Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Çabuk, Adem - Lazol, İbrahim (2012), "Mali Tablolar Analizi", Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

Çelik, Tugay (2017), "Sigorta Şirketlerinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Çiftçi, Hakkı (2004), "Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi İle Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, ss.123-134.

Demir, Yusuf (2001), "Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler ve Mali Sektör Üzerine İMKB’de Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, ss.109-130.

Demircioğlu, Esra. (2013), "5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Sigorta Sektörüne Etkileri: Çankırı Örneği", Journal of Insurance Research/Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, ss.165-179.

Dural, Murat (2017), "Finansal Raporlama Analizleri ve Nakit Akış Tablosunun Önemi", İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ege, İlhan - Bayrakdaroğlu, Ali (2008), "Sermaye Yapısının Cari Değer ve Verimlilik Üzerine Etkisi: Türk Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 22, Sayı 2, ss.379-395.

Frees, Edward W. (2004), "Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications for the Social Sciences", Cambridge University Press.

Gökbulut, Rasim İlker (2009), "Hissedar Değeri ile Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişki ve İMKB Üzerine Bir Araştırma", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Gujarati, Damodar N. (2003), "Basic Econometrics", McGraw-Hill, New York.

Gümüş, Sefer - Uzun, Muhammet Suat (2012), "Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması", Hiperlink Yayınları, İstanbul.

Güriş, Selahattin (2015), "Panel Veri Modelleri", Der Yayınları, İstanbul.

Hausman, Jerry A. (1978), "Specification Tests in Econometrics", Econometrica. pp.1251-1271.

Kaya, Emine Öner - Kaya, Bekir (2015), "Türkiye’de Hayat Sigortası Şirketlerinin Finansal Performansını Belirleyen Firmaya Özgü Faktörler: Panel Veri Analizi", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. Cilt 1, Sayı 103, ss.85-111.

Korkmaz, Özge - Dilmaç, Murat (2018), "Firma Piyasa Değerini Etkileyen Finansal Faktörler: Banka ve Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, ss.179-201.

Longhi, Simonetta - Nandi, Alita (2014), "A Practical Guide to Using Panel Data", Sage Publications, London.

Orhan, Abdullah - Başar, Banu (2015), İşletmelerde Nakit Akış Profilleri ve Analizi: BİST 100 İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss.107-121.

Pillai, Vijayamohanan, “Panel Data Analysis with Stata”, https://www.researchgate.net/publication/316888692_Panel_Data_Analysis_with_Stata_Part_1_Fixed_Effects_and_Random_Effects_Models, (14/03/2019).

Sevinç, Ahmet (2008), "Firma Değerini Etkileyen Unsurlar ve Nakit Akışı Metoduna İlişkin Bir Uygulama", Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Süt, Sibel (2014), "Sigorta Sektörünün Finansal Yapısı ve Bu Yapıya Bağlı Olarak Gelecekteki Performansı", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Şahin, Murat. (2006), "Sigortacılık Sektöründe Hizmet Pazarlamasının Önemi ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Taşpunar, Semra (2010), "Sigorta Şirketlerinde Sermaye Yeterliliği ve Türk Sigorta Sektöründe Uygulanması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2016). "Panel Veri Ekonometrisi", Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Wooldridge, Jeffrey M. (2012), "Introductory Econometrics: A Modern Approach", Cengage Learning, South-Western.

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad939402, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {233 - 248}, doi = {10.25095/mufad.939402}, title = {Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği}, key = {cite}, author = {Güvemli, Batuhan and Taysı, Kemal and Saygı, Nazlı} }
APA Güvemli, B. , Taysı, K. & Saygı, N. (2021). Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 233-248 . DOI: 10.25095/mufad.939402
MLA Güvemli, B. , Taysı, K. , Saygı, N. "Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 233-248 <
Chicago Güvemli, B. , Taysı, K. , Saygı, N. "Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 233-248
RIS TY - JOUR T1 - Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği AU - Batuhan Güvemli , Kemal Taysı , Nazlı Saygı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.939402 DO - 10.25095/mufad.939402 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 248 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.939402 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği %A Batuhan Güvemli , Kemal Taysı , Nazlı Saygı %T Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.939402 %U 10.25095/mufad.939402
ISNAD Güvemli, Batuhan , Taysı, Kemal , Saygı, Nazlı . "Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 233-248 .
AMA Güvemli B. , Taysı K. , Saygı N. Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 233-248.
Vancouver Güvemli B. , Taysı K. , Saygı N. Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 233-248.
IEEE B. Güvemli , K. Taysı ve N. Saygı , "Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 233-248, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.939402
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.6b52.8b