SİMAV'DA JEOTERMAL SERACILIK

Seracılık, dar alanda yüksek gelir sağlayan bir tarımsal üretim şeklidir. Türkiye'nin iklim şartları Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimi dışında ekonomik anlamda seracılığa imkan vermez. Ancak jeotermal enerji sayesinde iklim özellikleri kısmen kontrol altına alınarak seracılık söz konusu sahaların dışına çıkmış ve kıyıdan uzak iç kesimlerde de önemli bir ekonomik faaliyet özelliği kazanmıştır. Ege bölgesinin iç kesiminde yer alan Simav'da da jeotermal enerji sayesinde seracılık önem kazanmaya başlamıştır. İlçe merkezinin 4 km kuzeydoğusundaki Eynal'da 1987 yılında 1 dekar alanda iki adet sera jeotermal enerji ile ısıtılarak işletmeye açılmıştır. Zamanla jeotermal sera alanları genişlemiş ve 2012 yılında 248.7 dekara ulaşmıştır. Mevcut potansiyel tam olanak değerlendirildiğinde seralardaki üretim artacak ve seracılık yöre ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır.

Geotermal Greenhousing in Simav

The greenhouse cultivation is a production method that provides high income in narrow lands. Climate conditions of Turkey except for those in coastal regions of Mediterranean and Aegean regions do not enable greenhouse cultivation in economic aspect. However, greenhouse cultivation has been performed outside mentioned regions by controlling climate characteristics with geothermal energy and has attained quality of being an important economic activity in offshore inner regions. Greenhouse cultivation has become important in Simav, which is located in inner region of Aegean Region, by courtesy of geothermal energy. 2 greenhouses in an area of 1 decare were heated using geothermal energy and commissioned in 1987 in Eynal, which is located 4 km northeast of the district's center. Geothermal greenhouse areas have expanded in time and reached up to 248.7 decares in 2012. When current potential is assessed completely, production in greenhouses will increase and the greenhousing will make greater contribution to the region's economy.

Kaynakça

Aybak, H.Ç, (1992). Türkiye'de Seracılık ve Seracılıkta Teşvikler. Antalya Bölgesinde Seracılık Konulu Uzmanlar Danışm Kurulu Toplantısı. Seracılık Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Antalya.

Cebeli, F. ve Kendirli, B. (2011). Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerji Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Ankara.

Doğanay, H. (2011). Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 5. Baskı, Pegem Yayınları, Ankara.

Emekli, N.Y.-Büyüktaş, D. - Büyüktaş, K. (2008). Antalya Yöresinde Seracılığın Mevcut Durumu ve Yapısal Sorunlar. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Derim Dergisi, Antalya.

Erer, S. (1977). Simav Depresyonu ve Çevresinin Jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Ed Fak Yayını No: 2028, Coğ. Enst. Yayını: 86, İstanbul.

GEKA, (2012). Jeotermal Enerjinin Seracılıkta Kullanımının Önündeki Engellerin Tespiti Projesi, Araştırma Raporu. T.C Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın.

Kendirli, B. ve Çakmak, B. (2010). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ankara.

Macit, F. (1985). Türkiye'de Seracılığın Genel Görünümü. Türkiye'de Seracılık Sempozyumu, Bildiriler. Cam Pazarlama A.Ş Yayın No: 2, Ankara.

Magein, H. (1992). Antalya'da Yetiştirilen Bazı Önemli Sebze ve Meyvelerin İklim Gereksinimleri. Antalya Bölgesinde Seracılık Konulu Uzmanlar Danışma Kurulu Toplantısı. Seracılık Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Antalya.

Milivojevic, M. and Martinovic, M. (2003). Utilization of geotermal energy in Serbia. Proceedings of the International Geothermal Conference IGC-2003 Reykjavik, September 2003, Session 10, p. 37.

Özav, L. (1996). Simav Depresyonu ve Çevresinin Coğrafi Etüdü. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:813, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları No.64, Erzurum.

Popovski, K. and Vasilevska, S. (2003). Prospects and problems for geothermal use in agriculture in Europe. Geothermics vol.32, p.547.

Sevgican, A.- Tüzel, Y.- Gül, A. ve Eltez, R. Z. (2000). Türkiye'de Örtüaltı Yetiştiriciliği. V. Türkiye Ziraat Müh. Teknik Kongresi, Cilt: 2, Ankara.

Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. (2003). Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, S.158.

Titiz, K.S. (2004). Modern Seracılık, Antalya Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayını, Antalya.

Uysallı, H. (1971). İzlanda Jeotermal Enerji Kaynakları ve Bundan Yararlanma Şekilleri. MTA Dergisi Sayı: 76, Ankara.

Yenmez, N. (2004). Harran Ovası'nda Seracılık Faaliyetleri ve Sorunları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Coğrafya Dergisi, Sayı:12, İstanbul.

Kaynak Göster