BEKİLLİ'DE (DENİZLİ) ALTERNATİF ZİRAAT FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: KEKİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinde tütün ve tütün sektörü, artan "sağlıklı yaşam" bilinciyle önemini yitirme eğilimindeyken, tütüncülük merkezi konumundaki alanlarda alternatif ziraat faaliyetleri uygulanmaya başlamıştır. Türkiye de kısmen farklı nedenlerle, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle bu bakımdan benzer bir süreci yaşamaktadır. Ülkemizde son yıllarda değişim gösteren tarım politikaları soncunda, tütün üretilen alanlar daralırken, bu alanlar farklı tarım ürünlerinin üretilmesiyle doldurulmaya çalışılmaktadır. Araştırma sahamızda bu açıdan bir örnek teşkil etmekte olup ülkemizde son yıllarda değişim gösteren tarım politikaları sonucunda azalan tütün ekim alanları yerine Kekik yetiştiriciliği alternatif olarak hızla yaygınlık göstermiş ve önemli bir Kekik yetiştirme ve üretim merkezi konumuna gelmiştir. Bekilli'de tütün üretimi yapan çiftçiler, farklı tarımsal ürünler yetiştirme eğilimindedirler. Tütün üretiminin çok zahmetli olması, yoğun emek gerektirmesi ve ekonomik değerinin azalması bu sonucu doğurmaktadır. Bekilli'de hâlâ tütün üretimi yapan çiftçiler, çeşitli etkenler nedeniyle tütüncülüğü terk edememektedirler. Bu durumda dikkat çekici olan, çiftçilerin çoğunlukla kendi imkânlarıyla arayışlarını sürdürmeleridir. Yörede var olan çeşitli tarımsal kuruluşlar çiftçileri bir bütün olarak organize ederek yönlendirecek etkiden uzaktır. Çiftçilerin bir kısmı, adeta deneme yanılma yöntemiyle yıldan yıla değişen tarımsal ürünlere yönelmektedirler. Bu da ciddi üretim kayıplarına yol açmakta, çiftçiyi ve tarımsal ekonomiyi zarara uğratmaktadır. Dünya ve Türkiye ölçeğinde tütün üretim politikalarında meydana gelen değişimlerden doğrudan etkilenen Bekilli ilçesi belde ve köyleri, Ege bölgesinin en kaliteli tütünlerinin üretildiği merkezlerden biri olmasının yanı sıra önemli bir bağcılık merkezi iken tütüncülük kademeli olarak önemini yitirmiş, yerine Kekik yetiştiriciliği önem kazanmıştır. İlçede, son yıllarda tütün tarımı yapılan araziler büyük ölçüde kekik yetiştirilen alanlara dönüştürülmektedir. Bu tarımsal ürün değişimi, ilçenin tarım ekonomisinde dikkat çekici değişimlere yol açmaktadır.

An Example of Alternatıve Agriculture Activities In The Bekilli (Denizli): Cultivating Of Thyme

The world, especially in developed countries, tobacco and tobacco sector, the growing "healthy life" tendency to lose the importance of awareness, tobacco is the center for alternative agricultural activities in areas began to be implemented. Turkey is somewhat different reasons, the developed countries of the world live in the same process. As a result of agricultural policies in our country has been changing in recent years, the fields of tobacco decreased, the production of different agricultural products to fill these areas being studied. In our area of research in our country constitutes an example in this respect has been changing in recent years as a result of agricultural policies as an alternative to declining rapidly growing prevalence of tobacco acreage shown instead of oregano and thyme growing and production centre has become important. In Bekilli tobacco farmers engaged in the production of various agricultural products tend to edification. Tobacco production to be very troublesome and the economic value of the reduction in labour intensive and leads to this result. In Bekilli still engaged in the manufacture of tobacco farmers, unable to leave tobacco production due to several factors. In this case, it is notable that the farmers' quest for the most part is that they follow their own means. There are farmers in the region as a whole; to organize the various agricultural organizations is far from direct impact. Some of the farmers, agricultural products tend to change from year to year, almost trial and error method. This in turn leads to a serious loss of production, loss of farmers and agricultural economy interpreting. Scale production of tobacco in the world and Turkey are directly affected by the change in policy Bekilli district towns and villages of the Aegean region, as well as being one of the highest quality tobacco from the centres produced Tobacco is an important wine-growing centre gradually lost its importance when, instead of oregano has gained growing importance. The county in recent years, the cultivation of tobacco grown in the areas of land converted to large extent thyme. This exchange of agricultural products, are leading to important changes in the county's agricultural economy.

Kaynakça

Anonymous. (2008). "Denizli Tarım İl Müdürlüğü 2008 Yılı Faaliyet Raporu".

Başsüllü, Ç. (2009). "Akhisar Yöresinde Tütün Üretimi, Yöreye Katkıları ve Alternatif Bitkiler". II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, SDÜ, Isparta, s. 432-443.

Baydar H., Erdal İ. (2002). "Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İzmir Kekiğinin Yaprak Kalitesi Üzerine Etkileri". Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 10: 109-113.

Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S., Telci, İ. 2011. www.zmo.org.tr. (E.T. :18.05.2013)

Özkul, İ., Sarı, Y. (2008). "Türkiye'de Tütün Sektörünün Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri". 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat, İzmir: İİBF İktisat Bölümü.

Kevseroğlu, K. (2000). "Tütün Bakımı ve Maniplasyonu". OMÜ Bafra MYO Yayını. Yayın no:2. Bafra, Samsun s.164.

Kıyak, B.& Aksu, C.& Başkan A.E., (2011). " İlçe Araştırması: Bekilli". Tanker, N., İliulu, F., 1981. "Türkiye'de Kekik Olarak Kullanılan Bitkilerden Thymus capitatus (L.)" Hoffm. et Link. J. Fac. Pharm., 11, 127, Ankara.

TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu), http://www.tapdk.gov.tr/ (E.T: 04.02.2013)

Topçu, T. (2003). "Avrupa Birliği Tütün Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", Uzmanlık Tezi, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve A. T. Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara.

TÜİK 2011a, Türkiye İstatistik Yıllığı http://www.tuik.gov.tr.

TÜİK 2011b, "Seçilmiş Göstergelerle Denizli" http://www.tuik.gov.tr/ilgöstergeler.

Tütün Raporu, www.pankobirlik.com.tr/portal/TUTUN_RAPORU.doc (E.T: 12.04.2013)

Kaynak Göster