TÜRKİYE'DE DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARI JEOMORFOLOJİ İLİŞKİSİ

Günümüz dünyasında ulaşım geçmiş dönemlerde olduğu gibi önemini korumakta hatta daha fazla önem kazanmış durumdadır. İlk ulaşım şekli olan karayolundan sonra, sanayi devrimi ve sonrasında ağır sanayinin gelişmesiyle, buhar gücü demiryolları ulaşımında yeni bir dönem başlatmıştır. Böylece insanların ve büyük yüklerin taşınması daha kolay ve daha hızlı olmuştur. Demiryolları devletler için hem ticari, hem askeri hem de zamanla bunlara bağlı olarak siyasi bir güç olmuştur. Bu nedenlerden dolayı, demiryolu ulaşımına ve gelişimine büyük önem ve hız verilmiştir. Hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet sonrasında Türkiye'de demiryolları yapımı öncelikli bir konu olmuştur. Hem Dünya'da hem de Türkiye'de demiryolu güzergâhlarının jeomorfolojik koşullardan etkilendiği görülür. Bu çalışmada Türkiye'deki demiryolu hatları yapımında ve ülke demiryolu ağının oluşmasında jeomorfolojik koşulların etkisi incelenmiştir.

Turkey Associatıon of Railway Routes-Geomorphology

In today's world even more to protect the importance of transportation in the past has gained importance as it is. The road after first mode of transportation, heavy industry after the industrial revolution and the development of steam power ushered a new era in rail transport. Thus, larger loads of people and has become much easier and faster. Railways for the states and commercial, both military and political power, depending on the time they have been. For these reasons, the development of rail transport is given great importance and speed. Both the Republic of Turkey after the Ottoman period, as well as the construction of railroads has been a matter of priority. Railway routes in the world and in Turkey are influenced by geomorphological conditions. In this study, the formation of the railway network in Turkey and the country geomorphological conditions in the construction of railway lines were investigated.

Kaynakça

Arınç, K., (2000). Ulaşım Coğrafyası Bakımından Bir İnceleme; Rahva Düzlüğü ve Çevresi, Doğu Coğrafya Dergisi , Sayı:3, s: 25- 46, Konya.

Arınç, K., (2011). Türkiye'nin İç Bölgeleri. Erzurum: Biyosfer Araştırmaları Merkezi Coğrafya Araştırmaları Serisi No:101.

Arınç, K., (2011). Türkiye'nin Kıyı Bölgeleri. Erzurum: Biyosfer Araştırmaları Merkezi Coğrafya Araştırmaları Serisi No:102.

Atalay, İ. ve Mortan, K., (2003). Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İstanbul, İnkılap Kitabevi.

Akbulut, G., (2010). Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye'de Demiryolu Ulaşımı, Anı Yayıncılık, Ankara.

TCDD, İstatistik Yıllığı, 1997-2001, s.16, Ankara.

T.C.D.D., (2010). T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı 2006-2010, Ankara.

Yazıcı, H., (1995). Sansa Boğazının (Erzincan) Kara ve Demiryolu Ulaşımındaki Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 1, s: 4456-474, Konya.

Yönder, İ. U., (2004). "Türkiye'de Demiryolları ve Demiryollarının Alt Yapı Sorunlarının İktisadi Çerçevede Değerlendirilmesi", 2023 Dergisi, S:40, Ankara.

http://www.tcdd.gov.tr (Erişim Tarihi: 07.12.2012).

http://www.ulasim2023.org/index.php?option=com_content&view=articl e&id= 74:tuerkyede-demryollari-ve-demryollarinin-alt-yapisorunlarinin-ktsad-cercevededeerlendrlmes&catid=9:demryolu-ulaimi&Itemid=21 (Erişim tarihi :07/12/2012).

Kaynak Göster