Akseki Köyü'nün Coğrafyası

Anahtar Kelimeler:

iklim

Kaynakça

EGERON, N-LAHN, E., 1942, 1/800.000 Ölçekli Jeolojik Haritası İzmir Paftası. MTA Yayınları, Ankara.

BRİNKMAN, R., 1976, (Çev. O. KAYA) Türkiye Jeolojisine Giriş. Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi No:53, Bornova-İzmir.

GÖNEY, S., 1975, Büyük Menderes Bölgesi. İstanbul Üniv. Yay No: 1895 Coğr. Enst. Yay. No:79, İstanbul.

ERİNÇ, S., 1969, Klimatoloji ve Metotları. İstanbul Üniv. Yay. No:994, Coğ. Enst. Yay. No:35, s.374-375, İstanbul.

NİŞANCI, A., 1975, Sıklık Dağılışları ve Hava Durumlarına Bağlılıkları İçine Türkiye’nin Yağış Şartlarının İncelenmesi. Atatürk Üniv. Yay. No:381, Edebiyat Fak. Yay. No:73, Araştırma Serisi No:62, Erzurum.

1971, Aydın İli Toprak Kaynağı Haritası ve Raporu. Köy İşleri Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğü. Bakanlık Yay. 138, Genel Md. Yay. 228, Raporlar Serisi 16, Toprak Etüdleri ve Haritalama Dairesi Arazi Tasnif Şubesi. Ankara.

İNANDIK, H., 1959, “Ege Bölgesi Akarsularının Rejimleri.” Türk Coğr. Derg. Yıl:XIV-XV, Sayı (No): 18-19, Sayfa:78-101, Ankara.

Kaynak Göster