Askeri Liselerdeki Genel Coğrafya Konularının Askeri Coğrafya ile İlişkisine Dair Bir Araştırma

Askeri liselerdeki coğrafya dersi müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata paralel olarak hazırlanıp uygulanmaktadır. Askeri lise genel coğrafya dersinin, sivil liselerden farklı olarak, askeri coğrafya ve topoğrafya dersleriyle ilişkilendirilerek işlenmesine duyulan ihtiyacın tespiti ve bu doğrultuda oluşturulabilecek yardımcı bir kaynağı içeriğinin belirlenmesi gereklidir. Söz konusu ihtiyacın tespiti için yapılan ön araştırmada askeri lise öğrencileri ve Kara Harp Okulu mezunu subaylarla yapılan sözlü mülakatlarda sorulara alınan yanıtlar değerlendirilmiş ve bu tarz bir araştırmanın gerekliliğine karar verilmiştir. Yapılan çalışma ile elde edilen bulgular sonucunda yardımcı kaynağın gerekliliği ortaya çıkmıştır.

A Study On The Relationship Between Military Geography And The Contents Of General Geography Course In Military High Schools

The curriculum of Geography course in military high schools is prepared in parallel to the curriculum determined by the Ministry of Education. Apart from the general geography course in other high schools, it is necessary to determine the need to do geography lessons in military high schools by linking them with military geography and topography courses and to determine the contents of a supporting course book which might be compiled in this direction. In a pilot study to determine the requirements, the results of the interviews with cadets and Army Academy graduates have been assessed and it has been decided that such a survey was needed. In the light of the findings obtained by this study, a need for a supporting course book has arisen.

Kaynakça

Aydın, Ş. -2005: Askeri Liselerdeki Genel Coğrafya Dersinin Askeri Coğrafya İle İlişkisi. Mar. Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Y. Lisans Tezi (Basılmamış), İstanbul.

Bingöl, M., Yıldırım, İ. -Eraslan, K. -2002: Askeri Coğrafya Ders Kitabı. Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara.

Büyüköztürk, Ş. -2004: Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Darkot, B. -1947: Kartoğrafya Dersleri. Üçler Basımevi, İstanbul.

Jocanson, C. -2004: Herkes İçin Harita ve Pusula (Çev. Derya Engin). Bilge Kültür Sanat, İstanbul.

KKT 164-3 Harita Bilgisi. 2002: K.K.K. Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü, Ankara.

Kurterdem, B. -1998: Genel Topografya Bilgileri ve GPS Cihazı Kullanma Kılavuzu. Kara Harp Okulu Basımevi, Ankara.

Özey, R. -2002: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Aktif Yayınevi, İstanbul.

Özey, R. - 1999: Konferanslar - Türkiye’nin Jeopolitiği, www.ramazanozey.net [15 Ocak 2005]

Ünal, G. ve Türker, M. -2004: “Coğrafi Bilgi Sistemlerini Kullanarak Askeri Operasyonlar İçin Arazi Etüdü”. Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı 381, s.82-87. Ankara.

Ünlü, M., -Üçışık, S.- Özey, R. -2002: “Coğrafya Eğitim ve Öğretiminde Haritaların Önemi”. Marmara Coğrafya Dergisi, sayı 5, s. 9-25, İstanbul.

Kaynak Göster