Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Uluslararası hukukta devletlerin kendilerine yönelik bir saldırı karşısında meşru müdafaa çerçevesinde kuvvete başvurma hakkı, devletlere Birleşmiş Milletler Antlaşması 51. maddeye göre tanınmıştır. BM Antlaşması temel alınarak yürütülen Nikaragua Davası’nda meşru müdafaanın kapsamı Uluslararası Adalet Divanı tarafından farklı biçimde yorumlanmış, “silahlı saldırı” kavramı üzerinden hangi durumlarda devletlerin meşru müdafaa hakkını kullanabilecekleri karara bağlanmıştır. 11 Eylül sonrası ise ABD’nin terörizm ve kitle imha silahlarını öne sürerek ortaya attığı ve kuvvet kullanımını kolaylaştıran Bush Doktrini gerek BM Antlaşması gerek Nikaragua Divan kararları ile farklılık arz etmekte, hukukun esnetilebilir ve devletlerin çıkalarına göre yorumlanabilir bir olgu olduğunu göstermektedir.

According to Article 51 of UN Treaty, states’ right to use force in the face of an attack within the framework of self-defense is recognized in international law. In Nicaragua Case that was conducted based on BM Treaty, the scope of self-defense was interpreted differently by International Court of Justice and the situations in which states gain the right to self-defense against “armed attack” were determined. The USA after-9/11 Bush Doctrine that came up with the so-called struggle against terrorism and weapons of mass destruction and made it easier to use force, differs both from Nicaragua Court decisions and UN Treaty, and it shows to what extent the rule of law could be stretched and capitalized on to the benefits of powerful states

Kaynakça

Kitaplar

BOZKURT, Enver (1996), Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı ve Körfez Krizi Örneği, Atlas Kitabevi, Konya.

BRINKLEY, Alan (2003), American History, Eleventh Edition, McGraw Hill Published.

ERICKSON, Richard J. (1989), Legitimate Use of Force Against State-Sponsored Terrorism, Air University Press, Washington D.C.

FUKUYAMA, Francis (2012), Devlet İnşası, Çev. Türkan Çolak, Profil Yayıncılık, İstanbul.

GÜNDÜZ, Aslan (2013), Milletlerarası Hukuk, Beta Yayınları, İstanbul.

KESKİN, Funda (1998), Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara.

MORGENTHAU, Hans (1970), Uluslararası Politika, Çev. Baskın Oran ve Ünsal Oskay, Türk Siyasi İlimler Derneği, Ankara.

MORGENTHAU, Hans (1978), Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace, 5.th edition, Knopf, New York.

SHAW, N. Malcom (2000), International Law, 5.th edition, Cambridge University Press, Cambridge.

TAŞDEMİR, Fatma (2006), Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, USAK Yayınları, Ankara.

REISMAN, W. Michael (1991), “Allocating Competences to Use Coercion in the Post-Cold War World: Practices, Conditions and Prospects”, Law and Force in the New International Order içinde, Lori Fishler Damrosch & David J. Scheffer, (eds.), Westview Press. Makaleler

BROWN, Chris (2003), “Self-defence in an Imperfect World”, Ethics and International Affairs, cilt:17, sayı:1, ss.2-8

D’AMATO, Anthony (1983), “Israel’s Air Strike Upon The Iraqi Nuclear Reactor,” AJIL, cilt:80, sayı:3, ss. 585-587.

TAŞDEMİR, Fatma (2006), ”Uluslararası Anarşiye Giden Yol: Uluslararası Hukuk Açısından Önleyici Meşru Müdafaa Hakkı”, Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt:2, sayı:5, ss.75-89

TOSUN, Fatih (2009), “Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma ve Karışma Kavramlarının Değişen Anlamı”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, sayı: 9, ss.90-118

YAPICI, Utku (2006), “Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu”, Uluslararası Hukuk ve Politika, cilt:2, sayı:7, ss.32-40 İnternet Kaynakları

AKIŞOĞLU, Özgür (2010), “Nikaragua Davası Işığında Uluslararası Hukukta http://myuniversities.wordpress.com/2012/07/01/nikaragua- Meşru davasi-isiginda-uluslararasi-hukukta-meşru-mudafaa/ 26.12.2014). Müdafaa”, My Universities, (Erişim:

ATAR, Ersan (2011), “Bir Kararla Tarihi Yeniden Yazdılar”, Sabah, http://www.sabah.com.tr/yasam/2011/09/09/bir-kararla- tarihi-yeniden-yazdilar, (Erişim: 21.12.2014).

International Court of Justice (1986), “Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America)”,

http://www.icj- cij.org/docket/index.php?sum=367&code=nus&p1=3&p2=3&case=7 0&k=66&p3=5,( Erişim:20.12.2014).

NPQ Türkiye (2002), “Bush Doktrini ve Irak Üzerine”, http://www.npq.com.tr/icindekiler/arsiv/cilt/4/sayi/4/bush- doktrini-ve-irak-uzerine-savas, (Erişim: 25.12.2014).

The White House (2012),

“President Bush Delivers

Graduation Speech at West Point”, http://georgewbush

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601

html, (Erişim: 28.12.2014).

United Nations (2001), “To Defeat Terrorism, We Need Sustained Effort and Broad Strategy That Unite All Nations, Says Secretary http://www.un.org/press/en/2001/sgsm7985.doc.htm, 28.12.2014). General”, (Erişim:

YANMAZ, Ayşe (2014), “Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı”, AKADEMİ, TUIC kavramlar/4548-uluslararasi-hukukta-guc-kullanimi, 25.12.2014).

http://www.tuicakademi.org/index.php/temel- (Erişim: Diğer Kaynaklar

BM Enformasyon Merkezi (1997), BM Antlaşması, Ankara.

KEDİKLİ, Umut (2005), “BM Antlaşması’nda Meşru Müdafaa Hakkı”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TAŞDEMİR, Fatma (2005), “Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Ülkeleri Dışında Münferiden Kuvvete Başvurma Yetkisi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TOPAL, A.Hamdi (2004), “Uluslararası HUkukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A , Irk, A . (2015). Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 151-166 . DOI: 10.18026/cbusos.55087

20555 13172

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Polislerin Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE, Buket AYDİLEK

Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Boyut: Yeşil Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ, Yrd. Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU

Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Cafer KARADAĞ

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VERİLEN TEORİK BİLGİ İLE MUHASEBE SEKTÖR UYGULAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU, Doç. Dr. Yusuf KADERLİ, Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN

Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Araş. Gör. Eren YILMAZ, Araş. Gör. Orhan IRK

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KABİLİYETİNİN HİZMET KALİTESİNE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr. Fauziah SH. AHMAD

Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN

Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN

Finansal Hizmet Sektöründe Siber Güvenlik Riskleri ve Çözüm Yolları: Ödeme Sistemleri ve Tedarik Zinciri Bütünlüğü

Dr. Hamdi YEŞİLYURT

İç Güvenlikteki Değişimlerin Turizm Gelirlerine Olan Etkisi: Kırgızistan Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN, Doç. Dr. Güven ŞEKER