Polislerin Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı, İzmir ili Karabağlar ilçesinde görev yapan polislerin tükenmişlik düzeylerini belirleyerek bazı demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, meslekteki toplam çalışma süresi, çalışılan birim) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışmaya 2014 yılında Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş 153 polis katılmıştır. Kişisel Bilgiler için “Kişisel Bilgi Formu”, tükenmişlik düzeylerini belirlemek için de “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için “t testi” ve “Tek yönlü varyans analizi” uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan polislerin tükenmişlik düzeylerinin “yaş” ve “meslekteki toplam çalışma süresi (kıdem)” değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

The aim of this study is to determine whether there is a differentiation of burnout levels of policemen in terms of some demographic variables (sex, age, marital status, education level, working hours in the profession, rank, work unit) This study is conducted on 153 policemen of Karabağlar Police Department in 2014 by using easily accessible sampling method. The information concerning the independent variables was collected through “Personal Information Form”. The information concerning the burnout levels of police, which serves as the dependent variable in this study, was collected by using “Maslach Burnout Scale”. “t Test” and “one way analysis of variance(ANOVA)” were conducted for data analysis. According to the results of the study, there is a significant difference in the burnout levels of the policemen in terms of age and the total time spent in the job (seniority)

Kaynakça

AZİZOĞLU, Ö., ÖZYER, K., (2010), “Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi,(Prof. Dr. Hasan Işın Definer Özel sayısı), 21(1), 137-147.

BİLGE, H. VE BAL, V., (2012), " Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, Sayı:16, 131- 148.

BİRDİR, K. VE TEPECİ, M., (2003), “Otel Genel Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişliğin Genel Müdürlerin İşlerini Değiştirme Eğilimlerine Etkisi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 14/2, 93-106.

BURKE, R. J. (1993), “Work Family Stress, Conflict, Coping and Burnout in Police Officers”, Stress Medicine, 9: 171-180.

CERRAH, İ., SEMİZ, E., (2000), Yirmi Birinci Yüzyılda Polis Temel Sorunlar-Çağdaş Yaklaşımlar, Sibel Matbaası, Ankara.

ÇAKIR, İ., (2006), “Polislerin İş Stresi ve Bazı Değişkenlere Göre Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

ÇAM, O., (1991), “ Hemşirelerde Tükenmişlik (Burnout) Sendromunun Araştırılması”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, İzmir.

EKİNCİ, H., EKİCİ, S., (2003), “İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal Desteğin Rolüne İlişkin Görgül Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 1, 109-120.

ERDEMOĞLU ŞAHİN, D., (2007), “Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ERGİN, C., (1992), “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin Uygulanması”, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, 143-154.

GAINES, J., JERMIER, J., (1983), "Emotional Exhaustion in a High Stress Organization", Academy of Management Journal, 26, pp. 567-586.

GOLEMBIEWSKI, R. T., LLOYD, M., SCHERB, K. ve MUNZENRIDER, R. F. (1992), “Burnout and Mental Health Among Police”, Officers, Journal of Public Administration Research and Theory, 2: 424-439.

GÜNDÜZ, B., ERKAN, Z., ve GÖKÇAKAN, N., (2007), "Polislerde Tükenmişlik ve Görülen Psikolojik Belirtiler", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 283-298.

IZGAR, H., (2001), “Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik.”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

KAYA, Ş. O., (2010), “Ankara İlinde Çalışan Polislerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

LEITER, M., (1991) , “The Dreams Denied: Professional Burnout and the Constraints of Human Service Organizations”, Canadian Psychology, 32(4).

MASLACH, C., JACKSON, S. E., (1981), “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behaviour, Vol: 2, 99- 113.

MASLACH, C., SCHAUFELI, W. B. ve LEITER, M.P. (2001), “Job Burnout”, Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

MURAT, M., (2003), "Emniyet Görevlilerinin Tükenmişlik Durumları", Polis Bilimleri Dergisi, 5 (2), 95- 108.

ÖZBEK, K., GİRGİN, G. (1993), “Sağlık Bakanlığı İzmir İl Teşkilatında Çalışan Hekimlerde Tükenmişlik (Burnout) Sendromunun Araştırılması”, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Bülteni.

SAT, S., (2011), “Örgütsel ve Bireysel Özellikler Açısından İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Alanya’da Banka Çalışanları Üzerine Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

SOYSAL, A., (2009), "Çalışanlarda Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: K. Maraş Emniyet Müdürlüğü’nde Bir Araştırma.", VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 2. Kitap, 290-309.

ŞANLI, S., (2006), “Adana İlinde Çalışan Polislerin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

TAŞDÖVEN, H., (2005), “Polislerin Tükenmişlik Düzeylerinin Çalıştıkları Birimler Açısından İncelenmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, 7, 3: 43-58.

TUĞRUL, B. ve ÇELİK, E., ( 2002), “Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 3-15.

YILMAZ, V., AKTAŞ, C. VE ARSLAN, M.S.T., (2009), “Müşterilerin Kredi Kartına Olan Tutumlarının Çoklu Regresyon ve Faktör Analizi İle İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/22, 127-139.

Kaynak Göster

APA Bilge, Y , Aydilek, B . (2015). Polislerin Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 167-186 . DOI: 10.18026/cbusos.88719

20910 13389

Arşiv