Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Almanya, federalizm bağlamında köklü bir geleneğe sahiptir. Bu geleneğin kökleri, 1871’deki ulusal birliğin öncesine kadar uzanabilmektedir. Çalışmamızın ana konusu da Alman federalizminin tarihsel boyutunu ele almak olacak ve modern Alman devletinin temellerinin atılmış olduğu XIX. Yüzyıldan başlanarak, bir sonraki yüzyılda kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’ne kadar geçen dönem mercek altına alınacaktır.

Germany has a long tradition in the context of federalism. The roots of this tradition can be traced back to the time of pre-national unity era in 1871. The main issue of our case will be to evaluate the historical dimension of German federalism and therefore we will examine the period between 19th century where the foundations of the modern German State was laid until the Federal Republic of Germany which is established in the following century

Kaynakça

ARETIN, Karl Otmar Freiherr von (1993), Deutsche Geschichte 7: Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

BENZ, Wolfgang (1999), Die Gründung der Bundesrepublik: Von der Bizone zum souveränen Staat, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

CAPLAN, Jane (2012), Nazi Almanyası 1933-1945, Çev: İdem Erman, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

FLECKSTEIN, Josef (1988), Deutsche Geschichte 1: Grunlagen und Beginn der deutschen Geschichte, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

FUNK, Albert (2010), Kleine Geschichte des Föderalismus, Verlag Ferdinand Schönigh, Paderborn.

GUNLICKS, Arthur (2003), The Länder and German federalism, Manchester University Press, Manchester and New York.

HÄRTEL, Ines (2012), Handbuch Föderalismus - Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und Rechskultur in Deutschland, Europa und der Welt, Band 1, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

JAMES, Harold (1999), Alman Kimliği: 1770’den bugüne, Çev: İsmail Türkmen, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul.

JUST, Leo (1965), Handbuch der Deutschen Geschichte, Band IV, Akademische Verlaggesellschaft Athenaion, Konstanz.

KITCHEN, Martin (2006), A History of Modern Germany 1800- 2000, Blackwell Publishing,

KLAUS, Schulz (2006), Alman Kültür Tarihi, Çev: Yavuz Erkoç, Orient Yayınları, Ankara.

KOTULLA, Michael (2008), Deutsche Verfassungsgeschichte – Vom Alten Reich bis Weimar (1495-1934), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.

LEE, Stephen J. (2012), Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, Dost Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.

LEE, Stephen J. (2010), Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980, Dost Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara.

MAIBAUM, Werner (1998), Geschichte der Deutschlandpolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn. MURATOĞLU, Tahir (2014), “Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Sayı 2.

MÜLLER, Jürgen (2006), Der Deutsche Bund 1815-1866, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.

NIPPERDEY, Thomas (1979), “Föderalismus in der deutschen Geschichte”, BMGN – Low Countries Historical Review, Vol. 94, No. 3.

OSTERHAMMER, Jürgen (2012), “1800 bis 1850”, Informationen zur politischen Bildung: Das 19. Jahrhundert, No. 315.

OSTERHAMMER, Jürgen (2012), “1850 bis 1850”, Informationen zur politischen Bildung: Das 19. Jahrhundert, No. 315. (2004), PYTA, Wolfram Die Weimarer Republik, Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Berlin.

RECKER, Marie-Luise (2009), Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Verlag C.H. Beck, München.

RENZSCH, Wolfgang (1989), “German Federalism in Historical Perspective: Federalism as a Substitute for a National State”, Publius, Vol. 19, No. 4, Autumn. RITTER, Gerhard A. (2005), “Föderalismus und Parlamentarismus in Deutschland in Geschichte und Gegenwart”, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Heft 4, München.

SANDER, Oral (2012), Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi Yayınları, 24. Baskı, Ankara.

SIEWERT, Peter ve Luciana AIGNER-FORESTI (2005), Föderalismus in der griechischen und römischen Antike, Franz Steiner Verlag, München.

SÖNMEZOĞLU, Faruk (2010), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.

STAMMEN, Theo (1965), Einigkeit und Recht und Freiheit: westdeutsche Innenpolitik 1945-1955, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

STOLLBERG-RILINGER, Barbara (2006), Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation – Vom Ende des Mittelalters bis 1806, Verlag C.H. Beck, München.

STURM, Reinhard (2011), “Vom Kaiserreich zur Republik 1918/1919”, Informationen zur politischen Bildung: Weimarer Republik, Nr. 261.

STURM, Roland (2001), Föderalismus in Deutschland, Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, Berlin.

STURM, Roland (2013), “Demokratie als ‘Leitgedanke’ des deutschen Föderalismus”, Informationen zur politischen Bildung: Föderalismus in Deutschland, Nr. 318.

THOß, Hendrik (2008), Demokratie ohne Demokraten? Die Innenpolitik der Weimarer Republik, be.bra Verlag, Berlin.

UÇAROL, Rifat (2008), Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.

UHL, Matthias (2009), Die Teilung Deutschlands. Niederlage, Ost-West Spaltung und Wiederaufbau 1945-1949, be.bra Verlag, Berlin.

YAYLA, Atilla (2011), Siyasi Düşünce Sözlüğü, Adres Yayınları, 5. Baskı, Ankara.

http://verfassungen.de/de/de06-66/verfassung48-i.htm.

EK-1: Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Eyaletleri

Kaynak: (Sturm, 2001: 29).

Kaynak Göster

APA Karadağ, C . (2015). Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 121-136 . DOI: 10.18026/cbusos.32235

21010 13474

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İç Güvenlikteki Değişimlerin Turizm Gelirlerine Olan Etkisi: Kırgızistan Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN, Doç. Dr. Güven ŞEKER

REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES

Publishing Principles Of The Journal And THE GENERAL RULES

Polislerin Demografik Değişkenler Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Hüriyet BİLGE, Buket AYDİLEK

Finansal Hizmet Sektöründe Siber Güvenlik Riskleri ve Çözüm Yolları: Ödeme Sistemleri ve Tedarik Zinciri Bütünlüğü

Dr. Hamdi YEŞİLYURT

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KABİLİYETİNİN HİZMET KALİTESİNE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr. Fauziah SH. AHMAD

Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Araş. Gör. Eren YILMAZ, Araş. Gör. Orhan IRK

RİSK VE MALİYET ALGILARININ TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİLERİ: TURİSTLERİN ONLİNE REZERVASYON KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Assist. Prof. Volkan ÖZBEK, Lect. Mustafa GÜNALAN, Assist. Prof. Fatih KOÇ, Nisa ŞAHİN, Eda KAŞ

Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN

Çöpten Geri Dönüşüme Giden Yolda Sürdürülebilir Tüketiciler

Araş. Gör. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOPUZ, Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Boyut: Yeşil Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZÇAĞ, Yrd. Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU