AKADEMİSYENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BENLİK SAYGISINA ETKİSİ

AKADEMİSYENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BENLİK SAYGISINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı akademisyenlerin demografik özelliklerinin benlik saygılarına etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu araştırma İstanbul ilinde ikamet eden ve çalışan akademisyenler arasında yapılmıştır. Toplam 50 anket dağıtılmış ancak 12 geri dönüş sağlanmıştır. Araştırmada, akademisyenlerin benlik saygısı seviyelerinin belirlenebilmesi için Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuçlara göre katılımcıların akademik unvanlarına göre “depresif duygulanım” alt boyutu puanlarının farklılaştığı görülmüştür. Katılımcı akademisyenlerden doçent olanlar ile doktor öğretim üyesi olanların “depresif duygulanım” alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Sonuçlara göre katılımcıların çalışılan üniversite sayısına göre “başarma/üretkenlik” alt boyutu puanlarının da farklılaştığı görülmüştür. Katılımcı akademisyenlerden sadece 1 üniversitede çalışanlar ile 7 üniversitede çalıştıklarını beyan edenlerin “başarma/üretkenlik” alt boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Sonuçlara göre, katılımcıların doktora mezuniyetlerine göre de “toplam benlik saygısı ölçeği, “benlik değeri” alt boyutu ve “özgüven” alt boyutu puanlarının farklılaştığı görülmüştür. Doktora mezuniyetine yurtdışındaki bir üniversiteden sahip olan akademisyenlerin “benlik değeri”, “özgüven” ve “toplam benlik saygısı” puanlarının, doktora mezuniyetine Türkiye’deki bir üniversiteden sahip olan akademisyenlerden daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

___

 • Akça, F. (2012). An investigation into the self-handicapping behaviors of undergraduates in terms of academic procrastination, the locus of control and academic success. Journal of Education and Learning. 1.2, 288.
 • Akça, F. (2012). An investigation into the self-handicapping behaviors of undergraduates in terms of academic procrastination, the locus of control and academic success. Journal of Education and Learning. 1.2, 288.
 • Arıcak, O.T. (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Arıcak, O.T. (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Asıcı, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Affetme Özelliklerinin Öz-Duyarlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Asıcı, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Affetme Özelliklerinin Öz-Duyarlık ve Benlik Saygısı Açısından İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aslan, E. (1994). Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 4, 7-14.
 • Aslan, E. (1994). Benlik Kavramı ve Bireyin Yaşamındaki Etkileri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 4, 7-14.
 • Bayav, D. (2009). Resim sanatında ve sanat eğitiminde imge. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11.2, 105-122.
 • Bayav, D. (2009). Resim sanatında ve sanat eğitiminde imge. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11.2, 105-122.
 • Canpolat, B.I., Örsel, S., Akdemir, A. ve Özbay, M.H. (2003). Ergenlerin kendilik algısında beden imajının ve beden kitle indeksinin rolü. 3P Dergisi. 11, 143-154.
 • Canpolat, B.I., Örsel, S., Akdemir, A. ve Özbay, M.H. (2003). Ergenlerin kendilik algısında beden imajının ve beden kitle indeksinin rolü. 3P Dergisi. 11, 143-154.
 • Chrzanowski, G. (1980). The genesis and nature of self esteem. American Journal of Psychotherapy. 38-46.
 • Chrzanowski, G. (1980). The genesis and nature of self esteem. American Journal of Psychotherapy. 38-46.
 • Coopersmith, S. (1967) The Antecedents o f Self Esteem. San Francisco: Freeman and Company.
 • Coopersmith, S. (1967) The Antecedents o f Self Esteem. San Francisco: Freeman and Company.
 • Çakmak, V. (2018). Online benlik sunumu ve narsisizm arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Online Academic Journal of Information Technology. 9.30, 137-152.
 • Çakmak, V. (2018). Online benlik sunumu ve narsisizm arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Online Academic Journal of Information Technology. 9.30, 137-152.
 • Çoban, H. ve İrmiş, A. (2018). Yöneticilerde Narsisizm Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 14.1, 123-145.
 • Çoban, H. ve İrmiş, A. (2018). Yöneticilerde Narsisizm Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 14.1, 123-145.
 • Eriş, Y. (2013). Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eriş, Y. (2013). Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hamarta, E (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerindeki Bazı Değişkenlerin (Benlik Saygısı, Depresyon ve Saplantılı Düşünme) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hamarta, E (2004). Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerindeki Bazı Değişkenlerin (Benlik Saygısı, Depresyon ve Saplantılı Düşünme) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hodges, L. and Wolf, L.J. (1997). Promoting Self-Esteem in a Caring Positive Classroom. (Masters Action Research Project). IRI/Skylight: Saint Xavier University.
 • Hodges, L. and Wolf, L.J. (1997). Promoting Self-Esteem in a Caring Positive Classroom. (Masters Action Research Project). IRI/Skylight: Saint Xavier University.
 • Jackson, L.A., Eye, A.V., Fitzgerald, H.E., Zhao Y. and Witt, E.A. (2010). Self-Concept, Self-Esteem, Gender, Race And İnformation Technology Use, Computers in Human Behavior. 323-328.
 • Jackson, L.A., Eye, A.V., Fitzgerald, H.E., Zhao Y. and Witt, E.A. (2010). Self-Concept, Self-Esteem, Gender, Race And İnformation Technology Use, Computers in Human Behavior. 323-328.
 • Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B. ve Kafkas, M.E. (2010). Beden eğitimi ve spor bölümü özel yetenek sınavına katılan öğrencilerde benlik saygısı ve duygusal zeka. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18.2, 653-674.
 • Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B. ve Kafkas, M.E. (2010). Beden eğitimi ve spor bölümü özel yetenek sınavına katılan öğrencilerde benlik saygısı ve duygusal zeka. Kastamonu Eğitim Dergisi. 18.2, 653-674.
 • Kassin, S. (1998). Psychology. 2nd Ed., New Jersey: Prentice Hall.
 • Kassin, S. (1998). Psychology. 2nd Ed., New Jersey: Prentice Hall.
 • Kırışoğlu, O.T. (2002). Sanatta eğitim görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Kırışoğlu, O.T. (2002). Sanatta eğitim görmek, öğrenmek, yaratmak. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Koçak, O. (1995). İmgenin halleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Koçak, O. (1995). İmgenin halleri. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Maşrabacı, T. S. (1994). Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maşrabacı, T. S. (1994). Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Doktora tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Oktan, V. ve Şahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7.2, 543-556.
 • Oktan, V. ve Şahin, M. (2010). Kız ergenlerde beden imajı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7.2, 543-556.
 • Özkan, İ. (1994). Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler. Düşünen Adam. 7.3, 4-9.
 • Özkan, İ. (1994). Benlik Saygısını Etkileyen Etkenler. Düşünen Adam. 7.3, 4-9.
 • Parmaksız, İ. (2011) Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerine Göre İyimserlik Ve Stresle Başaçıkma Tutumlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Parmaksız, İ. (2011) Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerine Göre İyimserlik Ve Stresle Başaçıkma Tutumlarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Razı, G.S., Kuzu, A., Yıldız, A.N., Ocakcı, A.F. ve Arifoğlu, B.Ç. (2009). Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Başaçıkma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 8.1, 17-26.
 • Razı, G.S., Kuzu, A., Yıldız, A.N., Ocakcı, A.F. ve Arifoğlu, B.Ç. (2009). Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Başaçıkma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 8.1, 17-26.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Inage. Princeton: Princeton University Press.
 • Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Inage. Princeton: Princeton University Press.
 • Sarı, E. (2016). Özgüven Duygusu. Antalya: Net Medya Yayıncılık.
 • Sarı, E. (2016). Özgüven Duygusu. Antalya: Net Medya Yayıncılık.
 • Soytürk, M., Öztürk, Ö.T., Topuz, E. ve Yetim, H. (2015). Beden eğitimi öğretmen adaylarının benlik saygıları ile kopya çekmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (CBÜ, BESYO örneği). Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 1.1, 20-30.
 • Soytürk, M., Öztürk, Ö.T., Topuz, E. ve Yetim, H. (2015). Beden eğitimi öğretmen adaylarının benlik saygıları ile kopya çekmeye ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (CBÜ, BESYO örneği). Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 1.1, 20-30.
 • Topçu, S. ve Taşçılar, M.Z.L. (2016). Üstün zekâlı öğrencilerde motivasyon ve benlik saygısı düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8.23, 591-622.
 • Topçu, S. ve Taşçılar, M.Z.L. (2016). Üstün zekâlı öğrencilerde motivasyon ve benlik saygısı düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8.23, 591-622.
 • Ulağlı, S. (2018). İmgebilim Öteki’nin Bilimine Giriş. İstanbul: Sinemis Yayınları.
 • Ulağlı, S. (2018). İmgebilim Öteki’nin Bilimine Giriş. İstanbul: Sinemis Yayınları.
 • Yavuzer, H. (2000). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2000). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Yiğit, R. (2012). Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13.1, 61-75.
 • Yiğit, R. (2012). Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyumu ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13.1, 61-75.
 • Zhang, L. (2001). Thinking Styles, Self-Esteem, and Extracurricular Experiences. International Journal Of Psychology, 36.2, 100-107.
 • Zhang, L. (2001). Thinking Styles, Self-Esteem, and Extracurricular Experiences. International Journal Of Psychology, 36.2, 100-107.