20. Yüzyıl Genişletilmiş Keman Çalma Tekniklerinin Eğitimde Kullanım Durumunun İncelenmesi

Bu araştırmada, 20. yüzyıl genişletilmiş keman çalma tekniklerinin lisans düzeyinde eğitim veren konservatuvarlar, güzel sanatlar, eğitim, müzik ve sahne sanatları ve sanat ve tasarım fakültelerindeki eğitimde kullanım durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacının ulaşabildiği ulusal ve uluslararası kitap, hakemli dergi, lisansüstü tez çalışmaları gibi kaynaklar araştırılarak, literatürde yer alan genişletilmiş keman çalma teknikleri üzerine çalışmalar tespit edilmiş, çeşitliliği sağlamak amacıyla örnek olarak seçilen ve katılımcılar tarafından eklenen 60 teknik baz alınmıştır. Araştırma, tarama modeli bir araştırmadır. Araştırma evrenini keman eğitimcileri, örneklemi 30 keman eğitimcisi oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan eğitimciler için 4’ü açık uçlu olan 10 anket sorusu geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; genişletilmiş keman çalma tekniklerinin keman eğitiminde sayıca kullanım durumu ve hangilerinin ne kadar kullanıldığı belirlenmiş, en çok ‘Bartok pizzicato’ ve ‘sağ elle çekerek pizzicato’, en az ‘malet kullanımı’ ve ‘cam çubukla tellere vurma’ gibi tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Öğretimde kullanılan etütlerin/eserlerin sayıca 1 ile 5 arası olduğu, çoğunluğun bu tekniklerin öğretimine yönelik öğretici kitap kullanmadığı, tekniklerin çalgı derslerinde öğretilmesinin gerekli/faydalı olduğu, konu ile ilgili ayrı bir ders olarak ve uygulayarak gösterme/örnekleme yöntemleriyle öğretilmesi gerektiği, öğrenci profilinin yeterli bulunmadığı, öğrenme sürecine dahil olamadığı, genişletilmiş çalma tekniklerinin müfredatta bulunması gerektiği ve Türkiye’de yetişen keman eğitimcilerinin bilgi ve donanım durumunun yeterli bulunmadığı görülmüştür.

Examination of the Use of 20th Century Extended Violin Playing Techniques in Education

This study aims to determine the use of 20th-century expanded violin-playing techniques in undergraduate-level conservatories; faculties of fine arts, education, music and performing arts, and arts and design. The study conducted a search in available national and international resources, such as books, refereed journals, and postgraduate theses, and scanned the literature for such techniques. The study used the survey model and identified 60 techniques. Furthermore, the study selected 30 violin instructors to respond to10 survey questions, four of which were open-ended. The search results indicated that a Bartok pizzicato and a right-hand touch pizzicato are the most common techniques, whereas a mallet and a glass stick used to strike the strings are the least common. The number of etudes/pieces used in teaching ranged between one and five. A majority of instructors do not use instructional books, necessary/useful in teaching the cited techniques in dedicated courses as part of instrument education through demonstration. The student profile is insufficient, indicating that students are not involved in the learning process. The study recommends that methods of teaching expanded techniques should be included in the curriculum to enhance the knowledge and preparedness of violin instructors educated in Turkey.

Kaynakça

Arditti, I., ve Platz, R. HP. (2013). The techniques of violin playing. Basel: Music Akademie. google scholar

Biricik, S. B. (1998). Keman sağ el tekniğinin Galamian ve Rus okullarından örneklerle incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Danio, E. (2010). The double bass: A technical study of timbre. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of De-laware, USA. google scholar

Ho, A. K. (2006). Technical demands of selected contemporary works for violin. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). University of Tasmania, Australia. google scholar

Ishii, R. (2005). The development of extented piano techniques in twentieth-century American music. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, USA. google scholar

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi. google scholar

Karcılıoğlu, İ. (2018). Yaylı çalgılarda kullanılan modern icra teknikleri ve grafik notasyonu. Konservatoryum, 5 (1), 19-38. google scholar

Karcılıoğlu, İ. (2011). 18. yüzyıl standart orkestra çalgılarının 20. yüzyılda genişletilmiş çalgı teknikleriyle kullanımı. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Knox, G. (2018). Stretching the string: Embedding pedagogical strategies in extended techniques compositions for strings. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Middlesex University, London. google scholar

Kollo, İ. M. (2016). 17. ve 18. yüzyılda keman çalma tekniklerinin gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin. google scholar

Merdinli, Ö. (1998). Keman sol el tekniğinin Galamian ve Rus okulundan örneklerle incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Tischhauser, K. J. (2002). A survey of the use of extended techniques and their notations in twentieth century string quartets written since 1933 by American composers with a selected annotated bibliography and discography. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Florida State University, Florida. google scholar

Porta, E. (1985). The violin harmonics: classification and new techniques. Milano: G. Ricordi. google scholar

Sevsay, E. (2015). Orkestrasyon. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar

Stone, K. (1980). Music Notation in the twentieth century. New York: W. W. Norton. google scholar

Strange, P., ve Strange, A. (2001). The contemporary violin: extended performance technique. USA: University of California. google scholar

Ulucan, S. (2005). Kemanda yay tekniğinin temel bilgileri ve gelişimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar

Vincent, M. (2003). Contemporary violin techniques: The timbral revolution. Yayımlanmamış ders notu. Academia Akademik Platformu. Erişim adresi: https://www.academia.edu/3257395/Contemporary_Violin_Techniques google scholar

Kaynak Göster

APA Başak, N , Bağcı, H . (2021). 20. Yüzyıl Genişletilmiş Keman Çalma Tekniklerinin Eğitimde Kullanım Durumunun İncelenmesi . Konservatoryum , 8 (1) , 63-83 .