Bir Hastanede Çalışan Laboratuvar Çalışanlarının İşe Hazır Bulunuşluklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Algısına Etkisi

Araştırmanın amacı hastanelerdeki laboratuvar çalışanlarının işe hazır bulunuşluk durumlarının iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusundaki algıları üzerine etkisinin incelenmesidir. Tanımlayıcı araştırma türünde olan araştırmanın evrenini Niğde ilindeki hastanelerde çalışan 248 laboratuvar çalışanı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi %95 güven aralığı ve %5 hata payıyla 151 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, 45 maddelik “Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği” ve 46 maddelik “İşe Hazırlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada yüz yüze uygulanan anketlerle toplanan veriler, tanımlayıcı istatistikler, t testleri, korelasyon analizi, varyans analizi yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alfa değerleri sırasıyla 0.95 ve 0.92 olup yüksek düzeyde güvenilirdir. İşe hazırlık ölçeği puanları ile iş güvenliği ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, orta düzeyde güçlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r: 0.304; p: 0.012). Bu durum işe hazır bulunuşlukları yüksek olan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği algısının yüksek olduğunu açıklamaktadır.

The Effect of Work Availability of Laboratory Employees in Hospitals on Perception of Occupational Safety and Health

The aim of the study is to examine the effect of the readiness for work of laboratory workers in hospitals on their perceptions of occupational health and safety practices. The population of the research, which is a descriptive research type, consisted of 248 laboratory workers working in hospitals in Niğde province. The sample of the study was calculated as 151 with 95% confidence interval and 5% margin of error. Personal information form, 45-item "Occupational Safety Scale for Healthcare Personnel Working in the Hospital" and 46-item "Work Readiness Scale" were used as data collection tools. Data collected through face-to-face questionnaires, descriptive statistics, t tests, correlation analysis, and variance analysis methods were used in the study. The Cronbach's Alpha values of the scales used in the research are 0.95 and 0.92, respectively, and they are highly reliable. A positive, moderately strong statistically significant relationship was found between the job readiness scale scores and the job safety scale scores (r: 0.304; p: 0.012). This situation explains that health workers with high job readiness have a high perception of occupational health and safety.

___

 • Abdullah, A. (2009). Assessing employees perception on health and safety management in public hospitals. International Review of Business Research Papers, 5(4), 54-72.
 • Akgün, S. (2015). Sağlık sektöründe iş kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 67–75. https://doi: 10.5455/sad.2015131442264595.
 • Bayer, E., & Günal, D. (2018). Hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği algılarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 503–19. https://doi:10.20875/Makusobed.440607.
 • Beyhan, A. (2016). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinde işe hazırlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID: 449003).
 • Beyhan, T. E., & İşci̇ E. (2020). Sağlık çalışanlarında işe hazır bulunuşluk ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği. İş’te Davranış Dergisi, 5(2), 91–100. https://doi: 10.25203/idd.828346.
 • Bulut, A., Erdinç, Ü., & Şengül, H. (2020). Bir kamu hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1), 1–22.
 • Caballero, C. L., & Walker, A. (2010). Work readiness in graduate recruitment and selection: A review of current assessment methods. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 1(1), 13–25. https://doi: 10.21153/jtlge2010vol1no1art546.
 • Caballero, C., Walker, A. & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2011). The work readiness scale (wrs): Developing a measure to assess work readiness in college graduates. Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability, 2(2), 41-54.
 • Çögenli, M. Z. (2019). İş sağlığı ve güvenliğinde psikososyal yaklaşımlar. Eğitim Yayınevi. Dizdar, E. N. (1998). Üretim sistemlerinde olası iş kazaları için bir erken uyarı modeli. (Yayın no. 76420) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID: 76420).
 • Dizdar, E. N. (2004). İş hukuku. Dilara Yayınevi & Matbaacılık.
 • Di̇zdar, E. N., & Koçar, O. (2018). İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde risklerin yapay sinir ağlarıyla değerlendirilmesi. Academic Platform-Journal of Engineering and Science, 6(3), 73–83. https://doi: 10.21541/apjes.426502.
 • Ergüt, F. (2018). İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında önleyici uygulamarın önemi. [Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID: 385824).
 • İnci̇, E. İ., Bi̇li̇şli̇, Y., & Hi̇zay, D. (2016). İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 3(3), 83–88. https://doi:10.5455/sad.13-1477513701.
 • Mason, G., Williams, G., & Cranmer, S. (2009). Employability skills ınitiatives in higher education: What effects do they have on graduate labour market outcomes? Education Economics, 17(1), 1–30. https://doi: 10.1080/09645290802028315.
 • Önder, Ö. R., Ağırbaş, İ., Yenimahalleli Yaşar, G., & Aksoy, A. (2011). Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde çalışan hekim ve hemşirelerin geçirdikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10(1), 31-44.
 • Özer, Ö., Özkan, O., Özmen, S., & Çıraklı, Ü. (2022). Investigation of the perception of occupational safety, work stress and happiness in healthcare workers. Journal of Health Management, 1–7.
 • Özkan, Ö., & Emiroğlu. O. N. (2006). Hastane sağlık çalışanlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 9.
 • Öztürk, H., & Babacan, E. (2012). Bir ölçek geliştirme çalışması: Hastanede çalışan sağlık personeli için iş güvenliği ölçeği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(1), 36-42.
 • Öztürk, H., Babacan, E., & Özdaş-Anahar, E. (2012). Hastanede çalışan sağlık personelinin iş güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 252–68.
 • Şahin, L. A. (2017). Sağlık çalışanın iş sağlığı güvenliği ve iş stresi. [Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID: 474006).
 • Solmaz, M., & Solmaz, T. (2017). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 147–56.
 • Taşçıoğlu, İ. (2007). Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde iş ve çalışma ortamından kaynaklanan riskler ve bu riskleri hemşirelerin algılama düzeylerinin saptanması. [Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID: 203430).
 • Tatlıcan, M., & Çögenli̇, M. Z. (2020). İş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirme uygulamalarının iş tatmini üzerine etkisi: endüstri işletmesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 181–94.
 • Tüzüner, V. L., & Özaslan, B. (2010). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 138–54.
 • Walker, A., Storey, K.M., Costa, B.M. & Leung, R.K. (2015). Refinement and validation of the work readiness scale for graduate nurses. Nursing Outlook, 63(6), 632-638.
 • Walker, A., Yong, M., Pang, L., Fullarton, C., Costa, B., & Dunning, A. M. T. (2013). Work readiness of graduate health professionals. Nurse Education Today, 33(2), 116-22. https://doi: 10.1016/j.nedt.2012.01.007.
 • Yeşildal, N. (2005). Sağlık hizmetlerinde iş kazaları ve şiddetin değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(5), 280–302.
 • Yılmaz-Oral, T., & Bekman, F. B. (2021). İnsan sağlığı hizmetleri çalışanlarının maruz kaldığı meslek hastalığı etkenlerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında incelenmesi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 160–78.