Ebelikte ve Hemşirelikte İnovatif Düşünme ve Patent

Ebeler ve hemşireler bakım vermek gibi karmaşık bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Verilen bakımın ve alınan kararların sürekli gözden geçirilerek birey için uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi, daha etkili ve düşük maliyetle verilecek hizmet yollarının araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Hızla değişen ve gelişen çağa uyum sağlayabilmek için ebelerin ve hemşirelerin inovatif yaklaşımları benimsemeleri önem kazanmaktadır. Hem bir süreç (yenileme ve yenilenme) hem de bir sonuç (yenilik) olan inovasyon toplumsal, ekonomik ve bilimsel olarak başarının anahtarıdır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin sağlık alanına önemli ölçüde yansıması; ebe ve hemşirelerin inovatif projeler ve buluşlarda aktif olması gereksinimini arttırmıştır. Bu bağlamda; 2006 yılından itibaren Türkiye’de ebe ve hemşireler tarafından pek çok başarılı buluş hayata geçirilmiştir. Bu buluşların hepsi ebe ve hemşirelerin iyi gözlemcilik ve yüksek yaratıcılık kabiliyetlerini kullanarak sahadaki ihtiyaçları tespit edebilmeleri ve çözümlemeleri sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu derleme, ebe ve hemşirelerin inovatif düşünmedeki konumu ve Türkiye’deki patent sistemi hakkında bilgi sunmak amacıyla yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Ebe, hemşire, inovasyon, patent

Innovative Thinking and Patent in Midwifery and Nursing

Midwives and nurses provide a complex health service such as giving care. Evaluating the appropriateness and effectiveness of the care and the decisions for the patients, enables the search for more effective and low-cost service methods. In order to adapt to the rapidly developing world in the age of science and technology, it is possible to be open to innovations, to analyze, to produce and to present what they produce by making them useful to the society. Innovation, which is a concept includes both a process (renewal and renewal process) and a result (innovation); is the key to success socioeconomically and scientifically. Significant reflection of advances in science and technology in the field of health; It has increased the need for midwives and nurses to be active in innovative projects and inventions. In this context; since 2006, many successful inventions have been implemented by midwives and nurses in Turkey. All of these inventions have emerged thanks to the ability of midwives and nurses to identify and analyze the needs in the field by using their good observation and high creativity skills. This review was made to provide information about the position of midwives and nurses in innovative thinking and the patent system in Türkiye.

___

 • Akpan, I. J., Soopramanien, D., & Kwak, D. H. (2021). Cutting-edge technologies for small business and innovation in the era of COVID-19 global health pandemic. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 33(6), 607-617. https://doi.org/10.1080/08276331.2020.1799294
 • Bagheri, A. & Akbari, M. (2018). The Impact of Entrepreneurial Leadership on Nurses’ Innovation Behavior. Journal of Nursing Scholarship, 50(1), 28–35. https://doi.org/10.1111/jnu.12354
 • Belloso, W. H. (2020). On innovation. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 54(5), 1068-1075. https://doi.org/10.1007/s43441-020-00125-3
 • Bodur, G. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) Düzeyleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 139-148. https://doi.org/10.17681/hsp.349105
 • Conegundes, C. K., & Salerno, M. S. (2018). Patent portfolio management: literature review and a proposed model. Expert Opinion on Therapeutic Patents, 28(6), 505–516. https://doi.org/10.1080/13543776.2018.1472238
 • Doğan-Merih, Y. (2021). Bir Kamu Hastanesinde Kadın Sağlığı Hemşirelerinin İnovasyon Çalışmaları ve İnovatif Ürün Örnekleri; Gözlemsel Bir Çalışma. Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 13(1). https://doi.org/10.5336/nurses.2020-75919
 • Doğan Merih, Y., Alioğulları, A., Kocabey, M. Y., Gülşen, Ç., & Sezer, A. (2019). Hemşirelikte İnovasyon Kültürü Oluşturma; Bir Başarı Öyküsü. Zeynep Kâmil Tıp Bülteni, 50(3), 175-181. https://doi.org/10.16948/zktipb.559616
 • European Patent Office (2023). Espacenet patent search. https://worldwide.espacenet.com/ adresinden 5 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Glasgow, M. E. S., Colbert, A., Viator, J., & Cavanagh, S. (2018). The nurse‐engineer: A new role to improve nurse technology interface and patient care device innovations. Journal of Nursing Scholarship, 50(6), 601-611.
 • Gök Uğur, H., Aksu, D., & Hakyemez, A. (2020). Hemşirelerin İnovasyona Bakış Açıları ile Bireysel Yenilikçilik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 128-134. https://doi.org/10.47115/jshs.783572
 • Hall, B. H., & Helmers, C. (2019). The impact of international patent systems: Evidence from accession to the European Patent Convention. Research Policy, 48(9), 103810. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103810
 • Karaismailoğlu, D., & Köse, S. (2020, 22-24 Ekim). Pediatrik oral enjektör. [Bildiri]. 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi–1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, Dijital Kongre. https://inovatifhemsirelikdernegi.com/wp-content/uploads/2021/01/bildiri-kitabi.pdf
 • Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(5), 58. https://doi.org/10.5222/SHYD.2018.057
 • Li-Ying, J., Paunova, M., & Egerod, I. (2016). Knowledge sharing behaviour and intensive care nurse innovation: the moderating role of control of care quality. Journal of Nursing Management, 24(7), 943–953. https://doi.org/10.1111/jonm.12404
 • Oerther, D. B. (2017). Using nursing theory to improve the teaching of engineering practice. https://peer.asee.org/using-nursing-theory-to-improve-the-teaching-of-engineering-practice.pdf adresinden 5 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Oftedal, E. M., Iakovleva, T., & Bessant, J. (2019). Responsible Innovation in Digital Health. İçinde T. Iakovleva (Ed.), Responsible ınnovation in digital health (ss. 23–41). Edward Elgar Publishing.
 • Okuroğlu, G.K. (2020, 22-24 Ekim). Diyabetli bireylerin kendi kendine insülin tedavisi yöntemini kolaylaştıracak bir giyilebilir teknolojik ürün: akıllı insülin takip cihazı. 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi – 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, Dijital Kongre. https://inovatifhemsirelikdernegi.com/wp-content/uploads/2021/01/bildiri-kitabi.pdf
 • Özbey, H., & Başdaş, Ö. (2018). Hemşirelikte İnovasyon. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 1-7. Snow F. (2019). Creativity and Innovation: An Essential Competency for the Nurse Leader. Nursing Administration Quarterly, 43(4), 306–312. https://doi.org/10.1097/NAQ.0000000000000367
 • Soysal, G. E. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik durumları ile akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Şengün, H. (2016). Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon. Med Bull Haseki, 54, 194-8. https://doi.org/10.4274/haseki.3057
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Sistemi (2023). Sınai mülkiyet kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6769&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresinden 29 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • The International Confederation Midwives. (2023). ICM launches 2021-2023 strategic plan. https://internationalmidwives.org/icm-news/icm-launches-2021-2023-strategic-plan.html adresinden 29 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Türkiye Patent ve Marka Kurumu. (2023a). Patent/Faydalı Model Bilgilendirme. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. https://www.turkpatent.gov.tr/patent-ve-faydali-model adresinden 29 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Türkiye Patent ve Marka Kurumu. (2023b). Bilgi sistemi. https://portal.turkpatent.gov.tr/ adresinden 5 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Türkiye Patent ve Marka Kurumu. (2023). Elektronik başvuru sistemi. https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris adresinden 5 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Valentine, L., Kroll, T., Bruce, F., Lim, C., & Mountain, R. (2017). Design thinking for social innovation in health care. The Design Journal, 20(6), 755-774. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1372926
 • Weng, R. H., Chen, W. P., Huang, C. Y., Hung, C. H., & Hsu, C. T. (2016). Can nurse innovation improve customer perception of service quality and experience? Journal of Clinical Nursing, 25(13-14), 1950–1961. https://doi.org/10.1111/jocn.13214
 • World Intellectual Property Organisation. (2023). PCT – The international patent system. https://www.wipo.int/pct/en/ adresinden 29 Ocak 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Yeşilçınar, İ., Özçam, N., & Adıyaman, O. (2020, 22-24 Ekim). Akıllı serum askı sistemi. 2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi–1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu, Dijital Kongre. https://inovatifhemsirelikdernegi.com/wp-content/uploads/2021/01/bildiri-kitabi.pdf
 • Zengin, H., & Çınar, N. (2022). Designing dress (Sarbebe) for kangaroo care, the effect of kangaroo care provided with this dress on mother and newborn's comfort. Health Care for Women International, 43(6), 642–662. https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1893733
 • Zengin, H., Tiryaki, Ö., & Çınar, N. (2019). Hemşirelikte yenilikçilik ve ilişkili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 207-217. https://doi.org/10.5222/SHYD.2019.74745
 • Zhong, Z., Hu, D., Zheng, F., Ding, S., & Luo, A. (2018). Relationship between information-seeking behavior and innovative behavior in Chinese nursing students. Nurse Education Today, 63, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.01.004