ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Objective: To present the epidemiologic data of traffic accident victims hospitalized at an intensive care unit. Material and Methods: Medical files of patients admitted to hospital as a traffic accident victim and hospitalized at intensive care unit from May 01, 2016 to May 01, 2018 were retrospectively analyzed. Age, gender, admission time, type of trauma, mechanical ventilation, and surgery were recorded. Results: Of the 99300 patients hospitalized due to traffic accidents, 86 patients needed intensive care unit care. Mean age of the patients was 41.80 ± 23.04 years. Fifty-five patients were male, and 31 patients were female. Sixty-two patients were under 60 years of age. Intensive care unit hospitalization was most frequent (39 patients, 45.3%) between 08:00-15:59 hours. Multiple trauma patients constituted 38.4% of the cases. Mean length of stay at the intensive care unit was 2.94 ± 4.01. Of the 86 patients; 51 were transferred to the wards, 14 transferred to a reference hospital, one discharged and 20 patients died. Conclusion: Although patients admitted to intensive care unit due to traffic accidents constitute a small percentage, they still have a high mortality rate. Increasing measures of control at times when traffic accidents are common can prevent deaths in productive age groups.

Kırşehir İlinde Trafik Kazası Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde 1 Mayıs 2016 – 1 Mayıs 2018 Tarihleri Arasında Yatan Hastaların Analizi: Retrospektif Çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde trafik kazası nedeniyle yatan hastaların epidemiyolojik verilerini sunmaktır. Gereç ve Yöntemler: 01 Mayıs 2016 – 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında trafik kazası nedeniyle hastaneye başvuran ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yoğun bakım ünitesine kabul zamanı, travma tipi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, acil cerrahi müdahale gerekliliği kaydedilmiştir. Bulgular: Trafik kazası nedeniyle 99300 hasta hastaneye başvurmuş ve 86 hasta yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 41.80±23.04 idi. Hastaların 55’i erkek 31’i kadındı. Altmış iki hasta 60 yaşından küçüktü. Yoğun bakım ünitesine yatışın en sık olduğu zaman dilimi 08:00–15:59 saatleri arasındaydı (n=39, %45). Çoklu travma hastaları vakaların çoğunluğunu oluşturdu (%38.4). Yoğun bakım ünitesinde ortalama yatış süresi 2.94±4.01 gündü. Seksen altı hastadan 51’i servise nakledildi, 14’ü ileri bir merkeze sevk edildi, 1 hasta taburcu edildi ve 20 hasta öldü. Sonuç: Ülkemizde trafik kazasına bağlı yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oranı düşük olsa da hala yüksek mortaliteye sahiptir. Trafik kazalarının sık olduğu zaman dilimlerinde önlemlerin artırılması üretken yaşta ölümleri önleyebilir.

___

1. World Health Organization (WHO). WHO Injury Chart Book. Department of ınjuries and violence prevention noncommunicable diseases and mental health cluster. Accessed date: 17 December 2018:http://apps.who.int/iris/handle/10665/42566.

2. Dirlik M, Çakır Bostancıoğlu B, Elbek T, Korkmaz B, Çallak KF, Gün B. Features of the traffic accidents happened in the province of Aydın between 2005 and 2011. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014;20(5):353-8.

3. World Health Organization (WHO). The World Report on Traffic Injury Prevention. Accessed date: 17 December 2018: https://www.who.int/violence_injury_prevention/pu blications/road_traffic/world_report/en/.

4. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). Ulaştırma İstatistikleri. Trafik Kaza İstatikleri. Erişim tarihi: 17 Aralık 2018: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051.

5. Göksu E, Çete Y, Kanalıcı H, Kılıçaslan İ. Demographic and clinical properties of patients presenting with traffic accidents and its association with blood alcohol concentration. Turk J Emerg Med. 2008;8(1):26-31.

6. Töro K, Hubay M, Sótonyi P, Keller E. Fatal traffic injuries among pedestrians, bicyclists and motor vehicle occupants. Forensic Sci Int. 2005;151(2- 3):151-6.

7. Sirlin CB, Brown MA, Andrade-Barreto OA, Deutsch R, Fortlage DA, Hoyt DB et al. Blunt abdominal trauma: clinical value of negative screening US scans. Radiology. 2004;230(3):661-8. Doi: 10.1148/radiol.2303021707.

8. Brown MA, Casola G, Sirlin CB, Patel NY, Hoyt DB. Blunt abdominal trauma: screening us in 2,693 patients. Radiology. 2001;218(2):352-8. Doi: 10.1148/radiology.218.2.r01fe42352.

9. Chalya PL, Gilyoma JM, Dass RM, Mchembe MD, Matasha M, Mabula JB et al. Trauma admissions to the intensive care unit at a reference hospital in Northwestern Tanzania. SJTREM. 2011;19:61. DOI:10.1186/1757-7241-19-61.

10.Beyaztaş FY, Alagözlü H. The evaluation of the traffic accident cases applying to the emergency department of the hospital of the Cumhuriyet University in 1998. Ulus TravmaDerg. 2002;8:29- 33.

11. Meral O, Aktaş EÖ, Ersel M. Examination of morbidity and mortality of cases according to intravehicle position and accident mechanism. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018;24(3):216-23. Doi: 10.5505/tjtes.2017.34662.

12. Mandıracıoğlu A, Hancı İH, Yavuz C, Aktaş EÖ. İzmir ilinde trafik kazalarında insane faktörü. Karababa AO, Uçku R. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiriler Kitapçığı; 12-16 Eylül 1994, Didim, Türkiye. 1994. s.13-5.

13. Gören S, Subaşı M, Tıraşcı Y, Kaya Z. Deaths related to traffic accidents. J Foren Med. 2005;2(1):9-13.

14. Karbeyaz K, Balcı Y, Çolak E, Gündüz T. Charactereistics of the traffic accidents in Eskişehir between the years 2002 and 2007. J Foren Med. 2009;6(2):65-73.

15. Aydeniz E, Ünaldı M, Güneyse Ö, Eryiğit H. The retrospective evaluation of injuries owing to traffic collisions in emergency department. J Kartal TR. 2014;25(1):5-12. Doi: 10.5505/jkartaltr.2014.67044.

16. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim. Dalı’na trafik kazası nedeniyle başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Trafik Hizmetleri Başkanlığı. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2018: http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/Yayinlar/Bildiri ler/pdf/A5-13.pdf.

17. Serinkan M, Özen M. Characteristics of injuries due to traffic accidents in the pediatric age group. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011;17(3):243-7. DOI: 10.5505/tjtes.2011.13845.

18. Yavuz C, Mandıracıoğlu A, Hancı İH, Aktaş EÖ. İzmir İli’nde Trafik Kazalarında Teknik Boyutu. Karababa AO, Uçku R. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Bildiriler Kitapçığı; 12-16 Eylül 1994, Didim, Türkiye. 1994. s.136-9.

19. Varol O, Eren ŞH, Oğoztürk H, Korkmazİ, Beydilli İ. Investigation of the Patients Who Admitted After Traffic Accident to the Emergency Department. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;28(2):55-60.

20.Bilgin UE, Meral O, Koçak A, Aktaş EEÖ, Kıyan S, Altuncı YA. Legal examination of the patients admitted to the Emergency Service of Ege University Hospital due to traffic accidents in 2011. Ege Journal of Medicine. 2013;52(2):93-9.

21. Adenekan AT, Faponle AF. Trauma admissions to the ICU of a tertiary hospital in low resource setting. African Journal of Anaesthesia and Intensive Care. 2009;9(1):5-7. Doi: 10.4314/ajaic.v9i1.47983.

22. Sharma BR, Harish D, Sharma V, Vij K. Roadtraffic-accidents-a demographic and topographic analysis. Med Sci Law. 2001;41(3):266-74. Doi: 10.1177/002580240104100311.

___

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2148-9645
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1999

12.5b6.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SERVİKAL LAMİNEKTOMİ SONRASI EPİDURAL HEMATOM VE LHERMİTTE BULGUSU: OLGU SUNUMU

Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN

THE INFLAMMATION OF EPIPLOIC APPENDIX: PRIMARY EPIPLOIC APPENDAGITIS

Sevilay VURAL, Figen COŞKUN

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI

Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ

POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?

Cem Yalın KILINÇ

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Mehmet CANTÜRK

KOLESİSTEKTOMİ PLANLANAN HASTALARDA KOLELİTİYAZİSİN VE KOLESİSTEKTOMİNİN TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİ'NE ETKİSİ

OKTAY AYDIN, Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, Çağatay DAPHAN, KUZEY AYDINURAZ, akan BOYUNAĞA, Salim NESELİOGLU, Özcan EREL

PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA

OKTAY AYDIN, Faruk PEHLİVANLI

UZUN SPİNAL KORD LEZYONU OLAN HASTADA BİYOPSİ İLE NÖROMİYELİTİS OPTİKA TANISI: OLGU SUNUMU

Ceyda TANOĞLU, Ruhsen ÖNCEL ÖCAL, Münire KILINÇ TOPRAK

EFFECTS OF THYMOQUINONE, ZEOLITE AND PLATELET RICH PLASMA ON THE HEALING OF ISCHEMIC COLONIC ANASTOMOSIS

Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, OKTAY AYDIN, Canan ALTUNKAYA, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin ÖZDEN, Hafize UZUN, Mevlüt Recep PEKCİCİ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA