Eğin (Agn) ermenileri - I

Kaynakça

Arıkan, Zeki, “Eğin Kasabası’nın Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, Sayı: 12.

Azadyan, T., “Agın ve Agın Lirizmi”, Nor Lur, 1942.

Azadyan, Toros, “G. Naregatsi’nin Külleri Yakınında Bir Adak Yeri Ziyareti”, Zümrütten Cübbe içinde.

Barzaktsi, V., B. Natanyan, K. Sırvantsdyants, Palu-Harput 1878 Çarsancak, Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler, (yay) Arsen Yarman, Derlem yay, İstanbul-2010.

Burnaby, Fred, On Horseback Trough Asia Minor, London, 1877, c. 2.

Canigyan, Hovsep, Hınutyunk Agna(Agn Arkeolojisi), 1985.

Çakar, Enver, Füsun Kara, “17. Yüzyılın Ortalarında Arapgir Sancağı’nda İskan ve Nüfus (1643 Tarihli Avarızhane Defterine Göre)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 15, sayı: 2.

de Crussol, Jean-Michel Thierry, Monuments Arméniens de Haute-Arménie, CNRS Editions, 2005.

Nalyan, Hagop, Kantzaran Tzanudzman, İstanbul 1758.

Numan, Öztürk, , Kemaliye (Eğin) Halıları, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniv.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Bilim Dalı, Erzurum 2010.

Paboudjian, Paul B., Raymond H. Kevorkian, 1915 Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, (çev. Mayda Saris), Aras yay, İstanbul, 2012.

Smith, Eli, H. G. O. Dwight, Missionary Researches in Armenia, London, 1834.

von Moltke, Feldmareşal H., Türkiye Mektupları, çev. Hayrullah Örs, Remzi, İstanbul, 1969.

Vryonis, Speros, Jr. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, University of California Press, Los Angeles 1971.

Kaynak Göster