Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Standart Testlerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk döneminde uygulanan standart testlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırma, ulaşılabilir örneklem yoluyla belirlenen 4’ü özel, 11’i devlet okulunda görev yapan toplam 15 okul öncesi öğretmeniyle derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin erken çocukluk döneminde uygulanan standart testlere ilişkin görüşleri ile ilgili bulgular derinlemesine incelenmiş belirlenen kodlar dört temel tema çerçevesinde sunulmuştur. Çalışmanın bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimlerini takip etmede standart testleri kullanmadıklarını, daha çok gözlem metodunu kullandıklarını, gelişimsel değerlendirmeye yeterince vakit ayırmadıklarını ve bunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını göstermiştir. Bu nedenle araştırma sonuçları ışığında, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına değerlendirme konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir.

Investigation of Preschool Teachers' Opinions About Standard Tests Applied in Early Childhood

This study, which was conducted to determine the opinions of preschool teachers about the standard tests applied in early childhood, is a qualitative research. The research was carried out using indepth interview method with a total of 15 preschool teachers working in 4 public and 11 public schools determined by accessible sample. In this study, semi structured interview form consisting of open ended questions was used as data collection tool. The data of the study were analyzed using the content analysis method. The findings of the study showed that preschool teachers did not use standardized tests to follow the development of their students, used more observation methods, did not spend enough time to develop a developmental assessment and this was due to lack of knowledge. The findings regarding the opinions of the teachers regarding the standard tests applied in the early childhood period were examined in depth and the codes determined were presented within the framework of four basic themes. Therefore, in the light of the results of the research, it is recommended that teachers and teacher can didates should be given training on assessment.

Kaynakça

Ay, H. (2015). Eğitim fakültesi ilköğretim bölümünde derslerin işleniş ve ölçme değerlendirme sürecine ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.

Beaty, J. J. (2018). Erken çocuklukta gözlem ve değerlendirme. (Menekşe Boz, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Bennett, K.R., & Cunningham, A.C. (2009). Teaching formative assessment strategies to preservice teachers. Journal of Computing in Teacher Education, 25(3), 99-105.

Blake, B.S. & Wise, L.L. (2014). What Is the Role and Importance of the Revised AERA, APA, NCME Standards for Educational and Psychological Testing?. Educational Measurement: ıssues and Practice, 33(4), 4-12.

Bondurant-Utz, J., & Luciano, L. B. (1994). A practical guide to infant and preschool assessment in special education. Boston: Allyn and Bacon.

Brassard, M. ve Boehm, A. (2007). Preschool assessment: Principles and practices. Guilford Publications.

Bredekamp, S. (2015). Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar. (Effective Practices in Early Childhood Education, 2nd Edition). (Çev. Hatice Zeynep İnan ve Taşkın İnan). 343-345. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Buck, G. A., Trauth-Nare, A., & Kaftan, J. (2010). Making formative assessment discernable to preservice teachers of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 402–21.

Buldu, M. (2010). Do they walk the talk: An examination of Turkish in-service early chilhood teachers’ assessment practices. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, Ankara.

Can Gül, Ş. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Carmona, G., Stroup, W., & Davis, S. (2006). Introducing preservice teachers to formative assessment: Improving assessment design and accountability in school mathematics through a network-based learning environment. Proceedings of the 28th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group of the Psychology of Mathematics Education, Universidad Pedagogica Nacional, Meridia, Mexico.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Cömert, S. (2003). 2002 yılı okulöncesi eğitim programı hakkında öğretmen görüşleri ve uygulamaları (Sakarya ili Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Crain, S., & Lillo Martin, D. (1999). An ıntroduction to linguistic theory and language acquisition. USA: Blackwell Publishers.

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 37(2), 99-114.

Davies, D. (2010). Child Development: A practitioner's guide (Social Work Practice With Children and Families). New York: The Guilford Press.

Demir, Ö. (2001). Anasınıfı programının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Demircan, H. Ö. & Olgan, R. (2011). Assessment in early childhood education: Commonly used curriculum models and Turkish curriculum. The Online Journal Of New Horizons In Education, 1(3), 16-22.

Demirci, A. & Kartal, M. (2012). Çocukluk dönemine ait bir sorun: Gelişme geriliği ve erken tanının önemi, Turkish Family Physician, 3(4), 1-6.

Demirli, C. (2007). E-Portfolyo öğretim sürecinin öğrencilerin tutumları ve algıları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ.

Deniz Kan, Ü. (2007). Okul öncesi eğitimde değerlendirme aracı olarak portfolyo. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 169-178.

Diffily, D. L. (1994). Early childhood educators' beliefs and practices about assessment. Unpublished Doctoral Dissertation. University of North Texas.

Düşek, G. (2008). 2006 Yılında uygulamaya konulan okul öncesi eğitim programı hakkında ilköğretim müfettişleri, okul öncesi eğitim veren kurum müdürleri ve okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi (Ordu İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliklerinin araştırılması. Yayımlanmamı yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

George, T. I. (2012). Early childhood teachers’ views on working with parents: positive and negative encounters in maintaining the home/school relationship in high/low income schools. Unpublished Doctoral Dissertation. Kent State University.

Gullo, D.F. (2006). Alternative means of assessing children’s learning in early childhood classrooms. (Ed. B. Spodek ve O.N. Saracho) Handbook of Research on the Education of Young Children (s.443-455). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Hanes, B. M. (2009). Perceptions of early childhood assessment among early childhood educators. Unpublished Doctoral Dissertation. Widener University.

Işık, H. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile iş birliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Işıkoğlu Erdoğan, N. & Canbeldek, M. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1306-1327.

Kahraman, Ö.G., Ceylan, Ş. & Korkmaz, E. (2016). 0-3 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Dergisi, 9(2), 60.

Kang, J. (2013). Thoughtful early childhood teachers: Documentation as part of teaching. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Illinois.

Karaaslan, T., (2016). Gelişimin değerlendirilmesi, izlenmesi ve desteklenmesinde klinik ve iletişim beceri eğitimi neden gereklidir?. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(2).

Karaman, P. & Karaman, A. (2017). Öğretmen adaylarının Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi: Eylem Araştırması Modeli. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2385-2400.

Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. (Turkish). Journal of Mood Disorders, 3. 44-46.

Kroeger, J., & Cardy, T. (2006). Documentation: A hard-to-reach place. Early Childhood Education Journal, 33, 389–98.

Lidz, C. S. (2003). Early Childhood Assessment. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.

Madan, R., & Tekin, D. (2015). "0-6 Yaş grubu çocukların gelişim takipleri" programı. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1.

Mcafee, O. & Leong, D. J. (2012). Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi. (Birsen Ekinci, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Mehlig, L. M. (2013). Preparing preservice teachers to engage parents through assessment. Unpublished Doctoral Dissertation. Northern Illinois University.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Selahattin Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mindes, G. (2007). Assessing young children. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Neisworth, J. T. & Bagnato, S. J. (1992). The case against intelligence testing in early intervention. Topics in Early Childhood Special Education, 12, 1–20.

Önder, A. (2016). Okul öncesi dönemde çocukları tanıma ve tanıma teknikleri. Ankara: Pegem Akademi.

Özkan, F. (2015). Okul öncesi eğitimde değerlendirme sürecine yönelik aile-öğretmen görüş ve beklentilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Parlakyıldız, B. & Yıldızbaş, F. (2007). Okulöncesi öğretmenlerinin 2006 programını değerlendirme sürecindeki performanslarının incelenmesi, (Ed. Ergin Erginer) XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metinler, 2, 376 – 381. Detay Yayıncılık: Ankara.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and assessment methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.

Qu, W. & Zhang, C. (2013). The analysis of summative assessment and formative assessment and their roles in college English assessment system. Journal of Language Teaching and Research, 4(2), 335-339.

Sezer, C. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeyi kullanma düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Slentz, K. L., Early, D. M. & Mckenna, M. (2008). A guide to assessment in early childhood ınfancy to age eight. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction.

Stiggins, R. (2009). Essential formative assessment competencies for teachers and school leaders. In H. L. Andrade & G. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment (pp. 233–50). New York: Routledge.

Stone, B. J. (1995). Best practices in the use of standardized assessments. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), Best practices in school psychology– III. Washington, DC: National Association of School Psychologists.

Sıvgın, N. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Denizli ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Taner, G. (2005). Bireyi tanıma tekniklerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tavşancıl, E. & Asalan E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Tuğrul, B. (2005). Çocuğu tanıma ve değerlendirme. M. Sevinç (Yay. Haz.). Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 2, 380-392. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Tunçeli, H. İ. & Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 01-12.

UNICEF (2003). The State Of The World’s Chıldren 2003. Erişim Tarihi: 26.04.2016. https://www.unicef.org/sowc03/contents/pdf/ SOWC03eng.pdf.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz Topuz, G. (2015). Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin çocukları tanıma ve değerlendirme amaçlı yapılan çalışmalara ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yiğit, C, Özyurt, M. & Adıyaman, H. (2019). Okul öncesi öğrencilerinin programın kazanımlarına ulaşma durumlarının değerlendirilmesine ilişkin bir model önerisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(3), 237-252. DOI: 10.17244/eku.444573

Zehir Topkaya, E. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Yıldırım, A. ve H. Şimşek). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 113-118.

Kaynak Göster

784 361

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Yöneticilerine Verilen İnceleme/Soruşturma Görevlerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri

Halil TAŞ, Serkan ŞEKER

En İyi Arkadaşın Kim? Okul Öncesi Kurumda Arkadaş İlişkileri

Nevra ATIŞ AKYOL, Neslihan Güney KARAMAN

Görsel Sanatlar Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım: STEAM

smail HELVACI, Meliha YILMAZ

Farklılıkların Yönetiminin Farlılıkları Algılama Üzerine Etkisi: Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yavuz DEMİREL, Eray AKTEPE, Enes Uğur TOHUM

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Düzeyleri ile Sorumluluk Davranışı Arasındaki İlişki

BESTE DİNÇER, Halil İbrahim KOLAN

Otantik Liderlik Davranışlarının, Örgütsel Adalet ve Öğretmenlerin İş Tatmini Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Mehmet Yaşar KILIÇ

Eğitim Tarihimizde Bir An: İkinci Meşrutiyet’in İlanı ve Darüşşafaka’nın Yeniden Kuruluşu

Bilal YURTOĞLU

Ortaokul Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Öz Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

SEVİM SEVGİ, Merve ZİHAR

Osmanlı Devleti’nde Eğitimin Modernleşmesi Sürecinde Öncü Bir Şahsiyet: Ahmed Kemal Paşa’nın Eğitim Politika ve Uygulamaları (1847-1878)

EYÜP CÜCÜK, Ayhan DOĞAN

Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Gelecekte İş Bulmaya Yönelik Algı ve Özyeterliklerinin İncelenmesi

Binaz BOZKUR, Binnaz KIRAN, Özge CENGİZ