Taşkömür Havzasındaki Tasman Oluşumlarının Yeryüzü Üzerindeki Etkilerinin Cbs ile Belirlenmesi

Madencilik, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamasına rağmen, üretimin gerçekleştiği sahanın üzerinde ya da yanındaki yerleşim alanları tasman tehlikesi altındadır. Madencilik tasmanı, yeraltı üretiminden doğan zemin içi hareketlerinin yeryüzündeki etkisidir. Tasmanın etki alanı üzerinde ve içinde bulunan yollar, tüneller, yeraltı galerileri, maden kuyuları, binalar, santraller, barajlar, su, gaz, elektrik, kanal ve kanalizasyon hatlarının, işletmelerin, kentlerin ve ülkenin sürdürülebilir yaşamı açısından büyük önemi bulunduğundan etki alanlarının belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömür havzası Kozlu üretim bölgesinde gerçekleştirilen yeraltı madencilik faaliyeti sonucunda yer yüzeyinde oluşan tasman etki alanlarının Python programlama dilinde bilgisayar kodları geliştirilerek ArcGIS yazılımına entegre edilmesi ile hesaplanması amaçlanmıştır.

Determination of Impacts on the Surface of Subsidence in Hard Coal Basin with GIS

Mining, although it provides a positive contribution to the economy of a country, settlement areas constructed next to or on top of mining areas are under the risk of subsidence. Mining subsidence effects underground movements to the ground surface arising from underground productions. That’s why, roads; tunnels, underground sectors; mine shafts; buildings; plants dams, water, gas electricity channels and infrastructures lines under effects have strong emphasis with respect to sustainable developments in cities and country itself, it is necessary to determine of effect areas. The aim of this study determine of effect area of subsidence induced from subsurface mining in the Zonguldak Hard coal Basin Kozlu production region of developing computer code in the python programming language and integrated into the ArcGIS software.

Kaynakça

Akçın, H. 1993. yeraltı maden üretiminden kaynaklanan tasman hareketlerinin yapısal ve jeodezik analizi. Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 140 s.

Akçın, H. 1995. Zonguldak Taşkömürü Havzası (Zth)’Nın özgün mekanik parametrelerine dayalı olarak tasman tahmini uygulamaları, Türkiye 14.Madencilik Kongresi, 247-251 Zonguldak.

Akcın, H., Kutoglu, S.H., Kemaldere, H., Degucci, T. 2009. Zonguldak Taşkömürü Havzasında Düşey Hareketlerin İzlenmesine Yönelik Insar Çalışmaları. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 11-15 Mayıs, Ankara.

Akçın, H. 2011. Madencilikten Kaynaklanan Tasman Oluşumlarinin Belirlenmesinde Sanal Küre Ile Internet Cbs Uygulamalari. Tmmob Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 31 Ekim - 04 Kasım, Antalya.

Alan, İ. ve Aksay, A. 2002. 1/100000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları No:28 Zonguldak E27-F27 Paftaları, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Can, E. 2011. Taşkömür havzasındaki artık ve aktif tasman oluşumlarının yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki deformasyon etkilerinin belirlenmesi ve araştırılması. Doktora Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Zonguldak 137s.

Çizgi Şehir Planlam San. ve Tic Ltd. Şti. 2009. ZonguldakKozlu Beldesi Ekonomik sosyal – fiziki mekan çözümleme raporu. Zonguldak, 84 s

KTİ, 2005. Kozlu Taskömürü İsletmesi Brifingi. Kozlu Taşkömürü İsletme Müdürlüğü, Zonguldak.

Peng, SS. 1992. Surface Subsidence Engineering. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, 161 pages.

Rossum, G., Drake, FL. 2000. Python Tutorial, Release 2.0, BeOpen PythonLabs, 7-66.

TTK, 2014. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Kozlu Müessesesi, Zonguldak.

Ülger, NE. 1995. Bir Veri Tabanı Üzerinde Tutulmuş Yersel (Arazi) Bilgi Sisteminin Oluşturulması”, TÜBİTAK, Proje No: EEEAG-18

Whittaker, B N., Reddish, D J. 1989. Subsidence Occurence prediction and Control, 528 sh. Elseer, Amsterdam-OxfordNew York-Tokyo.

Yergök, A F., Ünal, A., İplikçi, Ü., Karabalık, N., Keskin, İ., Mengi, H., Umut, M., Armağan, F., Erdoğan, K., Kaymakçı, H., Çetinkaya, A. 1987. Batı Karadeniz Bölgesi Jeolojisi, MTA Rapor No: 8273, Ankara, 237s.

Yomralıoğlu, T. 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Trabzon, 480s.

Kaynak Göster