Üniversite Öğrencilerinin Ordu İlinin Doğal ve Kültürel Turistik Çekiciliklerine İlişkin Farkındalık ve Deneyimleri

Bu çalışmada Ordu üniversitesi öğrencilerinin ilin doğal ve kültürel turizm kaynaklarına yönelik farkındalık ve deneyimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Ordu Üniversitesinin değişik yerleşkelerinde öğrenim gören 1178 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada “Turistik Çekiciliklere İlişkin Farkındalık ve Deneyim Anketi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre öğrencilerin Ordu ilinin turistik değerlerine ilişkin farkındalıkları oldukça düşüktür. Ayrıca araştırma sonucuna göre; öğrencilerin turistik değerlere ilişkin farkındalık ve deneyimleri sınıf değişkenine göre anlamlı bir değişme göstermezken, cinsiyet, Ordulu olma durumu, öğrenim görülen yerleşke ve akademik biri, gelir değişkenine göre anlamlı bir değişme göstermektedir. Erkek, yüksek gelir seviyesinde, Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve Ünye’de öğrenim gören öğrencilerin, ilin turistik değerlerine ilişkin farkındalık ve deneyim düzeyleri daha yüksektir.

Awareness and Experiences of University Students' about Nature and Cultural Attractions in Ordu Province

The aim of this study is to determine the awareness and experience of the students of Ordu in relation to natural and cultural tourism resources. The study group of study consisted of 1178 students studying in different campuses of the University. The "Awareness and Experience Survey on Touristic Attractiveness" was used as a data collection tool. According to the research data, the awareness of the touristic values of Ordu is very low. In addition, according to the research result; While the awareness and experience of the students about the touristic values do not show a meaningful change according to the class variable, gender, Ordu status, education unit and campus show a significant change according to the income variable. Male, high income, vocational high school and students studying at Ünye have higher awareness and experience levels of provincial tourist values.

Kaynakça

Ablak, S. Dikmenli, Y. Çetin, T. (2014) Üniversite öğrencilerinin Kırşehir’in tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7/2,171-186

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., Duluplu, M.Ali (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.22, s.165-178.

Akgöz, E.,Göral, R. Tengillimoğlu (2016) Turistik ürün çeşitlendirmenin sürdürülebilir destinasyonları açısından önemi, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 55, 397-407

Aktaş, İ. (2010). Üniversite-kent iletişimi bağlamında üniversite imajının değerlendirilmesi: Erciyes üniversitesi örneği. Yayınlanmamış üksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri Aktın, K., Karakuş, H., Sağlam, H. (2013) Sinop Üniversitesi öğretmen adaylarının Sinop iline ait tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalık düzeyleri, The Journal of Academic Social Science Studies, 6:7, 37-59

Arslan, H.(2014). Çankırı Karatekin Üniversitesinin kente ekonomik katkısı ve öğrenci harcamalarının farklı değişkenler açısından analizi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 114-127

Arslan, F. (2016). Üniversite öğrencilerinin şehirle kurduğu ekonomik ve sosyal ilişkilerden memnuniyet analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi, 5 (4), 1103-1120.

Çalışkan, V., Sarış, F. (2008) Çanakkale şehrinde üniversite ve konut ilişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi,13(20), 215-238

Çayın, M., Özer, H.(2015). Üniversitelerin il ekonomisine katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (2), 131-147

Çetin, T., Gürgin, F.(2014) Üniversite öğrencilerinin Bartın’ın doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/4,255-274

Çimen, H. Kılıç, A. Baykal, D.(2016) Gastronomi turizmine yönelik ilgi ve Hatay mutfağının farkındalık düzeyi: üniversite öğrencileri örneği, Karadeniz, 30, 103-114

Çoban, A., Durmuş, G., Karaca, S. (2015) Üniversite öğrencilerinin Amasya'nın doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları, III. Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu, 08-10. Ekim. 2015, Merzifon, 606-617

Demirbulatı, G.Ö. Saatçi, G. Avcıkurt, C.(2015) Bursa’nın somut kültürel varlıklarına yönelik öğrencilerin algıları: Harmancık MYO örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12, 62-86

Demireli, C., Taşkın, E.(2013). Üniversite öğrencilerinin bulundukları şehre ekonomik katkıları: Kütahya il merkezi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.37, s: 321-328

Dinç, E. Erdil, M., Keçe, M. (2011) Uşak Üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 267-285

Ergun, C. (2014). Üniversite ve kent ilişkisi üzerine görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sa. 31, 216–237

Görkemli, H. Nur (2009). Selçuk Üniversitesi’nin Konya kent ekonomisine etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 169-186

Hacıoğlu, N. (2000) Turizm Pazarlaması, Vipaş A.Ş. Bursa

Işıki Ş. (2008) Türkiye’de üniversitelerin kentleşme üzerine etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (3), 159-181

Karadeniz, B. C. Cinel, E. A. (2016) Üniversite öğrencileriin kent ekonomilerine katkıları ve harcama eğilimleri (Ordu ve Giresun Örneği), 1. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs.2016, Giresun, 457- 465

Kaşlı, M., Serel, A. (2008) Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), s. 99-113

Keçe, M. (2015) Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Ankara’nın tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik ilgi ve farkındalıkları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16:1, 131-149

Keçe, M. ve Dinç, E. (2010) Öğretmen adaylarının tarihî ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi, I. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 16-18. Haziran, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Korkmaz, Ö.(2014) Üniversite öğrencilerinin harcamalarının il ekonomisine katkısı: Bayburt Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri üzerine bir analiz, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (2), 233-250

Köksal, Y., Sarı, S. (2014). Burdur kent imajının yerel halk ile üniversite öğrencileri arasındaki karşılaştırmalı bir incelemesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sa.42, 279-288.

Meydan-Uygur, S., Baykan, E. (2007) Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49

Onsekiz, D. (2018) Üniversitelerin Anadolu kentlerine etkileri: bir literatür taraması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (55), 400-406

Özbay, Ö. (2013). Üniversite ve sosyal çevresi: Niğde üniversitesi ve Niğde. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 1-63.

Öztürk, A., Kılıçarslan, D., Demir, Y., Caber, M.(2015) Lisans düzetinde turizm eğitimi alan öğrencilerin Türkiye kültürel miras unsurları ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin tespiti, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 12-15 Kasım.2015, Çanakkale, s.1-20

Sankır, H., Gürdal, A. D. (2013). Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak’a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı, Orient Yayıncılık Reklamcılık Araştırma. 1. Baskı, ISBN: 978-975-7137-32-0, Ankara.

Sargın, S. (2006). Üniversiteler-Şehirleşme Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri, Fakülte Kitabevi, Isparta.

Sargın, S. (2007) Türkiye’de üniversitelerin gelişim süreci ve bölgesel dağılımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3): 133-150

Sarkım, M., Şeker, F., Kurtoğlu, R., Kara, M. (2017) Bozok Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin tüketim harcamaları analizi veYozgat ekonomisine etkileri, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4 (12), 1199-1213

Selçuk, N. G. (2012) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve Erzurum ekonomisine katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), s. 317-330

Taşçı, D.,Gökalp, E., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., Toprak, E. (2011) Kentin üniversite algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. Amme İdaresi Dergisi, 44 (2), 131-146

Taşkın, E., Söylemez, C., Baran, A. (2014) Turizm pazarlamasında üniversite öğrencilerinin rolü: Kütahya DPÜ örneği, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 140-147

Tösten, R., Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K.(2013). Dicle Üniversitesi öğrencilerinin harcama analizi ve Diyarbakır ekonomisine katkısı. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 90-114.

Tuna, B. (1994). Üniversite-kent kültürel iletişiminde halkla ilişkilerin işlevi bir model olarak Eskişehir-Anadolu Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Yavuzçehre, P.S. (2016) Üniversitelerin kentlerine etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, (1), 235-250

Yılmaz, G. K. Şahbudak, E. vd. (2017) Kültürel miras farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama çalışması, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9:16, 86-100

Yılmaz, M. K., Kaynak, S.(2011). Sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite’den beklentileri ile ilgili bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (4), 55-73.

Kaynak Göster