Ulus-ötesi Yurttaşlık Kimliğine Sahip Ahıskalı Türkler

Ahıskalı Türkler İkinci Dünya savaşı öncesi ve sürecinde bireysel ve toplumsal (zorunlu) sürgünlerle büyük ölçüde tanışmışlardır. Fakat yaşadıkları ülkelerde kendi yaşam alanlarına veya kazanç imkânlarına eşit ölçüde sahip olamamışlardır. Göç ettikleri ulus devletlerin tanıdığı haklar çerçevesinde kendi ekonomik konurnlarını(çıkarlarını) ve kültürel kimliklerini koruyabilmişlerdir. Zamanla yurttaşlık haklarına sahip olduklarında etnik kimliklerini kamusal ve siyasi alana taşıma fırsatı bulmuşlardır. Bu kapsamda çalışmamızda bugün farklı ülkede(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Amerika)göçmenlik statüsü devam eden Ahıskalı Türklerin bulundukları toplumlardaki yurttaşlık (ulusal ve ulus--ötesi) kazanımları analiz edilmeye çalışılacaktır. Ahıskalı Türklerin sahip oldukları/kazandıkları ulusötesi yurttaşlık kimlikleri tanımlanarak bu kimlik özelliklerinin kalıcı olmasının sebeplerine açıklık getirilecektir.

Transnational Citizenship identity Owner The Turks Ahıska

The Turks Ahıska are met largely individual and social exile before and during World War 11. But in countries that they lived, they have failed to gain equally to their facilities or habitat. Within the framework of the rigt of nation states that they migrated, they could preserve their own economic position and cultural identity. When they have citizenship they had opportunity to carry on their ethnic identity to public and political spheres. In this context, in our work, will be analyzed that gaining citizenship in countries (Azerbaijan, Kazakhistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Ukrain, Georgia, Russia, Turkey and USA) that continuing immigration status of The Turks Ahıska. It will be explained that reasons of being permanent the features of identity by defining transnational identity of The Turks Ahıska owned/gained.

Kaynakça

Abadan Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç/Konuk lsçilıkten Ulus—ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı,

Bayraktar, R. (2013). Eski Sovyetlerde Türk Kımlıgi, Ankara: Berikan Yayınevi

Bayraktar, R. (2013/2). Zorunlu Göçten Ulus—Ötesi Yurttaşlığa, Çorum: Hitit Üniversitesi İlanı)/at Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı :24, ss.109—126

Bayraktar, R. (2015). Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu 14-15 Nısan 2014, Giresun Üniversitesi, Ankara: Astana Yayınları

Balım, Ç. -Ayşegül Aydıngün. (2003). “Dil ve Grup Kimliği: Ahıska Türkleri”, Günümüz Dilbilim Çalışmaları, (Derleyen: Ayşe Kara, Ece Korkut, Suna Ağıldere), İstanbul: Multilingual Yayınları

Buntürk, S. (2007). Rus Türk Mücadelesınde Ahıska Türkleri, Ankara: Berikan Yayınevi

Türk, H. (2014). Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Erzurum: A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ss.163—179.

Toksöz, G. (2006), Uluslararası Eınek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Sunel, F. (2012). Salkım Söğüt/erin Gölgesinde, İstanbul: Profil Yayınları,3. Baskı

Yüzbey, 1. (2008). Ahıskalı Türkler ve Kültürleri, Erzincan: urkislı Studies, c. 3, Sayı: 7, ss. 680-695.

Kaynak Göster