BÖLGESEL KURTULUŞTAN MİLLÎ MÜCADELE’YE EDİRNE’NİN SESİ: TRAKYA PAŞAELİ GAZETESİ

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak ilk sayısı 2 Aralık 1918 tarihinde yayımlanan Trakya Paşaeli gazetesi, Mütareke ve Millî Mücadele Basını olarak adlandırılan dönemin ilk süreli yayınlarından biridir. Trakya Paşaeli’nin yayın hayatına başlamasının ardından meydana gelen askerî ve siyasi olaylar, gazetenin yayın politikası başta olmak üzere gazetede yer alan ana konuları ve kullanılan temaları da doğrudan etkilemiştir. Nitekim başlangıçta sadece bölgesel kurtuluş fikrine yönelik bir yayıncılık anlayışı takip eden gazete, İzmir’in işgal edilmesi ile birlikte millî vurguları da ön plana çıkarmaya başlamış, Sivas Kongresi’nin ardından ise adeta Millî Mücadele’nin bölgesel bir sözcüsü hâline gelmiştir. Dolayısıyla Trakya Paşaeli gazetesinin 1918 sonu ile 1920’nin ilk günleri arasında yayınlanan 47 sayısı, dönem hakkında hem yerel hem de millî bir perspektif sunması bakımında oldukça önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, Trakya Paşaeli’yi aynı dönemde yayınlanan gazeteler ile benzerlik ve farklılıkları üzerinden karşılaştırıp Millî Mücadele basını bağlamında değerlendirerek genel tablo içerisinde konumlandırabilmek ve aynı zamanda resmî bir cemiyet yayını olan Trakya Paşaeli’nin sahip olduğu yerel dinamikleri ön plana çıkararak gazetenin kurumsal tarihini ortaya koyabilmektir.

___

  • ALP, İ. (2018). “Balkan Savaşları’nda Edirne’nin Sükûtu ve Yaşanan Faciâlar”. Karadeniz Araştırmaları Dergisi. XV/60: 1-33.
  • ALTINEL, C. (2017). 1863-1931 Şevket Dağdeviren ve Edirne’si. İstanbul: Edirne Belediye Başkanlığı Yayınları.
  • ARIKAN, Z. (1988). “İşgal Dönemi İzmir Basını”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 5: 13.
  • ASLAN, M. (2017). Mısır Sorunu'nun Takvîm-i Vekâyi'ye Yansımaları (1831-1841). Bitlis:Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ATAMER, H. (1968). “Millî Direnme”. Belgelerle Türk Tarih Dergisi. 7: 19-23.
  • AYKUT, M. Ş. (2010). Trakya Millî Mücadele Tarihi Malta Hatıratı ve Malta’da Türkler. (hzl.Hasan Berke Dilan). İstanbul: Alfa Yayınları.
  • BAHİR, S. (2018). “Millî Mücadele’nin Elazığ’dan Yükselen Sesi Satvet-i Milliye’nin Edebî Yönü Üzerine”. Türk Basın Tarihi. Ankara. II: 1021-1061.