ÇEVİRİDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ve ÖRNEK ÇEVİRİLER ÜZERİNDE İNCELEME

Çeviri faaliyeti bir ülkenin kendi kültürel değerlerini tanıtma ve yayma bakımından önemli bir husustur. Bu noktada sadece dili bilmek yeterli değil; diller arasında kelime yapılarını, ifade şekillerini de öğrenmek gereklidir. Daha geniş çerçevede düşünecek olursak çeviriye olumlu katkı sağlaması bakımından kaynak dilden hedef dile yapılan bir çeviri de yazarın fikir yapısının, düşünce tarzının bilinmesi esere kattığı duygu düşünce bütünlüğünü anlamak aktarmak açısından önem arz eder. Yazarın ne dediği ve neyi demek istediği önemlidir ve tercümede bu bir cesaret işi olmakla birlikte bilgi birikimi gerektiren bir durumdur. Önemli bir noktayı daha belirtmek gerekirse, çevirisi yapılan dili konuşan toplumun kültürel birikimini bilmek, neyi nasıl anladığı ve anlamlandırdığını araştırmak ve sanat anlayışına hâkim olmak da elzem bir durumdur.

THE ESSENTIALS of THE TRANSLATION and THE REVIEW on SAMPLE TRANSLATIONS

Translation is crucial for a country to introduce itself and to spread its cultural values. When translating, not only speaking the language is enough but also being component in word structures in the languages. If we look from a bigger framework, when translating from source text to target text it is necessary to know the author’s genius, ideology and process of ideas. It is important to know the idea of the author rather than what the author says, and translation requires not only bravery but also knowledge. If we point out another matter, when translating from the source language, it is essential to master that country’s artistic perspective, to research how they perceive and how they give meaning to things and lastly to know the country’s cultural accumulation.

___

 • Acar, A. (2020). Gade Es-Semman'ın''Zemenu'l Hubbi'l Ahar''Adlı Eserinde Harfi Cerlerin Semantik Açıdan İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Alp, M. (2002, TEMMUZ-ARALIK). Arapçada Eş veya Yakın Anlamlı Kelimelerin Peş Peşe Kullanımı ve Türkçeye Çeviri Teknikleri. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2(2), 180-198.
 • Amin, W. M. (2020). Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Türkçe Arapça Organ Adları İçeren Deyimlerin İncelenmes. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ansiklopedisi, T. D. (2013). Zeyd Bin Sabit (Cilt 44). İstanbul.
 • Aslan, F. B. (2019). Yaşar Kemal'in ''Yer Demir Gök Bakır'' Adlı Romanının Türkçeden Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Bağlamında İncelenmesi.Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bölükbaşı, M. (2021). Araplarda Çeviri Biliminin Ortaya Çıkış ve Cahiz'in Kunu Hakkındaki Düşünceleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2015). Kur'an Yolu Meali. (H. Karaman, M. Çağrıcı, İ. K. Dönmez, & S. Gümüş, Dü) Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
 • Duman, S. (2015). Türkiye'de Klasik Fıkıh Eserlerinin Tercümeleri. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 13(25-26).
 • Göktaş, B. (2011). 1990-2008 Yılları Arası Arapçadan Türkçeye Yapılan Edebi Eser Çevirileri üzerine Bir İnceleme Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Hacıbekiroğlu, A. (2020, HAZİRAN). Arap Dilinin Yapısından Kaynaklanan Çeviri Zorlukları. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 76-77.
 • Hocaoğlu, İ. (1995). Abbasi Devri Çeviri Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 37(1-2).
 • İltaş, D. (2013). ''Çağdaş Yaklaşımda İslam Hukuku'' Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine. Bilimname.
 • Karslı, İ. (2006). Türkçe-Arapça Çevirilerinde Yapılan Hatalar Üzerine Bir İnceleme (''Bir adam yaratmak''adlı tiyatro eserinin Arapça tercümesi örneği). Nüsha(22), 71-76.
 • Kurt, G. (2015). Arap Kültürünün Tanınmasında Arapçadan Türkçeye Yapılan Çevirilerin Rolü. International Journal Of Science Culture And Sport (IntJSCS), 533.
 • MÜEZZİN, A. D. (2021, Mart). Elektronik Sözlüklerin Tercüme Esnasındaki Rolü ve Ana Dili Arapça Olmayanlar İçin Arapça Öğretimi Üzerindeki Etkisi”,, () s519. DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, s. 507 – 528.
 • Özcan, M., & Dağbaşı, G. (2022). Kültür ve Turizm Bakanlığı TEDA Projesi Kapsamında Türkçeden Arapçaya Yapılan Edebi Çevirilere Dair Bir İnceleme. Istanbul Journal Of Arabic Studies (ISTANBULJAS), 5(1).
 • Özgel, İ. (2015). Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsirinde Çeviri Etiği ve Teknikleri. Ekev Akademi Dergisi(62).
 • Pak, Z. (2006). 30. Cüzün Çevirisi ve Çeviri Üzerine Notlar. KSÜ İlahiyat Fakültesi(7), 29-68.
 • Ravaşdeh, Z. (2011, Haziran). Klasik Arapça Sözlüklerde İlim. İÜ Edebiyat Fakültesi, Şarkiyat Mecmuas, s. 19-37.
 • Shurafa, H. (2022). Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna Adlı Romanının Arapçaya Çevirisindeki Deyimlerin Eşdeğerlik Yönündenİncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Şimşek, A. (2018). Ez-Zeccaci ve Hurufu'l-Meani Adlı Eserinin Arap Dilindeki Yeri Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 • Şimşek, M. A. (2001). Arap Dlinde Zaid Edatların İletişimsel Değeri-Kur'an-ı Kerim Örneği-. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5(2).
 • Ünver, M. (2017, Ekim). Kur'an'da ''Fi'' Harfi Cerri ve Bazı Meallere Yansıması Üzerine. Tefsir Araştırmaları , 1(2).