Okul Müdürlerinin Kullandığı Güdüleme Yöntemleri: Ortaokul Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri

Ülkelerin en önemli yatırımı kaliteli insan gücüdür ve genç nesiller eğitim kurumlarının etkisiyle o ülke için güce dönüşmektedir. Öğretmenler ve yöneticiler birlikte çalışarak okulun faaliyetlerini yürütmektedirler. Yöneticilerin davranışları, öğretmenlerin güdülenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, ortaokul müdürlerinin kullandıkları güdüleme yöntemlerine yönelik olarak öğretmenlerin değerlendirmeleri araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2013-2014 öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki devlet okullarında ve özel okullarda çalışan 550 ortaokul öğretmeni; örneklemini ise 216’sı devlet okulunda ve 99’u da özel okulda çalışan toplam 315 ortaokul öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemek için basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımlarını Belirleme Ölçeği (ÖMEY) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Veriler, t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin algılarına göre ortaokul müdürlerinin güdüleme yaklaşımları ile okul türü arasında anlamlı bir farklılık olduğu; cinsiyet, öğrenim durumu ve kıdem de- ğişkenleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Araştırma bulgularından yola çıkılarak, okul yöneticilerinin öğretmenlerin güdülenmeleri ile ilgili çalışmalar yapmaları önerilebilir

Motivation Methods Used by Principals: An Evaluation of Secondary School Teachers

The most important investment of the country is the quality of human resources and the younger generation is transformed into power for the country under the influence of educational institutions. Teachers and principals work together to carry out the activities of the school. The behavior of principals has a significant impact on the motivation of teachers. The research aims to investigate what is the evaluation of secondary school teachers about motivation methods used by school principals. The population of this research is 550 teachers who are working in public and private secondary schools in Bakırköy district of Istanbul during 2013-2014 academic year. The sample of the population was selected via simple random sampling method. 216 of them are from public schools and 99 of them are from private schools in total 315 teachers are participants. In the research, determining the scale of the Teacher Motivation Approach of School Principals is used as data collection tool and the Personal Information Form is used. The data was analyzed by using t test and one-way analysis of variance (ANOVA) was used. According to research findings there is a significant difference between the levels of motivation approaches among secondary school principals based on teachers’ perception in terms of school type. And there is no significant difference in terms of gender, educational status and seniority. Starting from the research findings, it can be suggested for the school principals to make studies on motivation of teachers.

Kaynakça

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Balcı, E. (1989). Yönetimde güdüleme, ödüller ve Türk eğitim sistemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(4), 127- 135.

Başın, H. (2012). Okul müdürlerinin öğretmenleri güdüleme yakla- şımları: Uşak ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bul, S. (2007). Okul müdürlerinin motive etme becerisi ile liderlik yaklaşımları arasındaki ilişki: Kocaeli örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Can, S. (2015). Factors motivating teachers working at elementary and secondary schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3087-3093. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1045

Çalış, H. (2012). Öğretmen motivasyonunda yönetici yaklaşımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çiçek, A. (2002). İlköğretim okulu yöneticilerinin sınıf öğretmenlerini güdülemede kullandıkları yöntemlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Rize ili örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LİSREL. Ankara: Pegem Akademi.

Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.

Eryiğit, C. (2007). Resmi ve özel okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Genç, M. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğretmenlerinin iş doyum düzeyinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güney, Y. (2011). Örgütsel davranış. İstanbul: Nobel Yayıncılık. Güven, R. (2009). İlköğretim kurumu yöneticilerinin sınıf öğretmenlerini güdüleme etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin yönetici ve öğretmen algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karahasanoğlu, M. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan öğ- retmen algılarına göre etkili okul müdürü özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kocabaş, İ. ve Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (özel ve devlet okulu örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-93.

Koçak, F. ve Helvacı, M. A. (2011). Okul yöneticilerinin etkililiği (Uşak ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1, 33- 55.

Kurt, B. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özmutaf, N. M. (2007). Örgütlerde bireysel performans unsurları ve çatışma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 41-60.

Polat, S. (2010). Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tutar, H., Yılmaz, M. K. ve Erdönmez, C. (2005). İşletme becerileri grup çalışması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yıldırım, S. (2009). İlköğretim okullarında yöneticilerin sınıf öğretmenlerini güdüleme davranışları ve gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri: Konya ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yumuşak S. (2008). İşgören verimliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 241-251.

Kaynak Göster