Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faal olarak görev yapan güreş hakemlerinin iş doyumlarını çeşitli değişkenler açısından analiz etmektir. Araştırma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve illerinde görev yapan 120 ulusal ve 42 uluslararası güreş hakemi olmak üzere toplam 162 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 15 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yüzde (%), frekans, ortalama ve standart sapma değerlerden yararlanılmıştır. Bununla birlikte çeşitli değişkenler arasındaki farkları ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizinden (Anova) yararlanılmıştır. Elde edilen bulgularda güreş hakemlerinin yaş ortalamalarının 37 yaş olduğu, tamamına yakının erkek hakemlerden oluştuğu (% 95,4) büyük bir kısmının aktif olarak güreş yaptığı (%91,5) belirlenmiştir. Sonuç olarak iş doyumları açısından güreş hakemlerinin orta düzeyde bir değer aldıkları tespit edilmiştir. Hakemlerin iş doyum düzeylerini artırmak için terfi, görevlendirme gibi uygulamaların adil düzenlenmesi önemlidir. İş doyum ortalamalarını daha yükseğe çekmek için hakemlikten elde edilen gelirin artırılması, hakemlik kategorilerinin yükseltilmesi hakemlerin iş doyum düzeylerini yükselteceği düşünülmektedir. Bununla birlikte görev aldıkları organizasyonlarda karşılaştıkları sorunların (konaklama, ulaşım, ücret, vb.) giderilmesi gereklidir. 

Kaynakça

KAYNAKÇAAkçamete, G., Koner, S., Sucuoğlu, B. (2001). Tükenmişlik, İş Doyumu ve Kişilik. Nobel Yayınları, Ankara, ss. 74 – 75

Apaydın, A. (2008) .Futbolda Hakemlik, https://ahmetapaydin.com.tr/Can, Y., Soyer, F., Yılmaz, F. (2010). Hentbol Hakemlerinin İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, C:12(2), 113–119

Cel, A. (1994). Hakemlik Psikolojisi [Refereeing psychology] (trans: A. Kin), Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1.pp. 21-23, 1994.

Cengiz, R., Pulur, A. (2004). “Futbol Hakemlerinin Şiddet Olaylarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.1. pp.27-33, 2004. [InTurkish]

Christen, M., G. Iyer, and D. Soberman. 2006. “Job Satisfaction, Job Performance, and Effort: A Reexamination Using Agency Theory.” Journal of Marketing 70 (1): 37–150.

Cuskelly, G., and R. Hoye. 2013. “Sports Officials’ Intention to Continue.” Sport Management Review 16 (4): 451–464. doi: 10.1016/j.smr.2013.01.003

Çekmecelioğlu, H. (2006). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Tutumlarının İşten Ayrılma Niyeti ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), pp. 153-168, 2006. [InTurkish]

Edwards, B. D., S. T. Bell, W. ArthurJr., and A. D. Decuir. 2008. “Relationships Between Facets of Job Satisfaction and Task and Contextual Performance.” Applied Psychology: An International Review 57 (3): 441–465.

Gencay, S. (2011). An examination of job satisfaction at the classman level of soccer referees. International Business Management, 5(5), 223-225. Georgiadi, O. (2008). Job satisfaction and coaches’ commitment, Master Degree, Democritus University of Thrace, Department of Physical Education and Sport.

Grunska, J. 2002. “The Official's Role in Promoting Sportsmanship: The Official's Role Should be that of a Gentle Persuader, not Harsh Martinet.” Referee 27: 14.

Güler, M.(1990). Endüstri işletmelerinin iş doyumu ve depresyon, kaygı ve diğer bazı değişkenlerin etkisi(Yayınlanmamış Doktora Tezi).Hacettepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ilkım, Y.T., ve Güllü, M. (2016). Investigation of the job satisfaction and burnout levels of the wrestling referees according to various factors in Turkey. Journal of Human Sciences, 13(2), 3469-3481. doi:10.14687/jhs.v13i2.4008

Kargün, M., Albay, F., Cenikli, A., Güllü, M. (2012). Türk futbol hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2).

Kargün, M. (2011). Futbol Hakemlerinin İş Tatmini ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İnönü Üniversitesi, Malatya, s:2

Moosavi, S. J., Habibian, M., & Safania, A. M. (2012). IR Iran wrestling strategy specifying, determining and analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT). International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 1769-1778.

Oshagbemi, T. (200). Gender Differences in the Job Satisfaction of University Teachers, Woman in Management Review, 15(7), pp. 331-343, 2000.

Isik, O., & Gumus, H. (2018). Evaluation of effective demographic variables in competition performances of Turkish wrestling referees. Journal of Human Sport and Exercise, 13(1), 60-71.

Poyrazoğlu, N. (1992). Hastane Çalışanlarında İş Doyumu - Verimlilik İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, s:28

Suyünç, H. (1998). İlk ve Orta Okullarda Görevli Beden Eğitimi Branş Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeyleri, Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 1998

Şirin, Y., ve Döşyılmaz, E. (2017). Investıgatıon Of Job Satısfactıon And Burnout Levels Of Turkısh Super League Football Referees. Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1).

Vila, L.E., and García‐Mora, B. (2005). Education and the Determinants of Job Satisfaction, Education Economics, 13:4, 409-425.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd463375, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {1 - 16}, doi = {10.33437/ksusbd.463375}, title = {Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi}, key = {cite}, author = {Gül, Mehmet and Soygüden, Aydoğan and Gül, Oğuzhan} }
APA Gül, M , Soygüden, A , Gül, O . (2019). Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 1-16 . DOI: 10.33437/ksusbd.463375
MLA Gül, M , Soygüden, A , Gül, O . "Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 1-16 <
Chicago Gül, M , Soygüden, A , Gül, O . "Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi AU - Mehmet Gül , Aydoğan Soygüden , Oğuzhan Gül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33437/ksusbd.463375 DO - 10.33437/ksusbd.463375 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - doi: 10.33437/ksusbd.463375 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi %A Mehmet Gül , Aydoğan Soygüden , Oğuzhan Gül %T Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 16 %N 1 %R doi: 10.33437/ksusbd.463375 %U 10.33437/ksusbd.463375
ISNAD Gül, Mehmet , Soygüden, Aydoğan , Gül, Oğuzhan . "Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (Nisan 2019): 1-16 .
AMA Gül M , Soygüden A , Gül O . Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(1): 1-16.
Vancouver Gül M , Soygüden A , Gül O . Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 16(1): 1-16.
IEEE M. Gül , A. Soygüden ve O. Gül , "Güreş Hakemlerinin Bazı Değişkenlere Göre İş Doyumlarının Analizi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 1-16, Nis. 2019, doi:10.33437/ksusbd.463375