Kadın Çalışanların Cam Tavan Algısı: Sağlık Sektörü Örneği

Bu araştırmanın amacı, sağlık sektöründe görev yapan kadın çalışanların cam tavan algısını ve bu algıda çalışanların demografik özelliklerinin anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığını tespit etmektir. Araştırmada, tesadüfi olamayan yöntemlerden kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen 264 katılımcı ile online anket yapılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile parametrik testlerle analiz edilmiştir. Örneklem, sadece Çankırı ilinde görev yapan kadın sağlık çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma; sağlık sektöründe görev yapan kadın çalışanlardan elde edilen anket verilerinin kullanılması nedeniyle özgünlük değerine sahiptir. Elde edilen bulgular neticesinde; örneklem grubundaki kadın çalışanlarda orta düzeyde cam tavan algısının olduğu görülmüştür. Ayrıca kadın çalışanların cam tavan algılarında demografik özelliklere göre anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Glass Ceiling Perceptions of Female Employees: Examples from the Health Sector

The purpose of this study was to determine the glass ceiling perception in female professionals working in the health sector and whether their demographic characteristics created a significant difference in this perception or not. In the study, we conducted an online survey with 264 participants who were chosen via the convenience sampling method, which is among the nonrandom methodology. We analyzed the data acquired via parametric tests in the SPSS program. We kept the sample limited to the female healthcare professionals working in Çankırı province. The study is of original value because we used the survey data acquired from the female professionals working in the health sector. As a result of the findings obtained, we concluded that the female professionals in the sample group had a moderate level of glass ceiling perception. In addition, we found that there were significant differences in the glass ceiling perception of female professionals according to demographic characteristics.

___

 • Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2007). Marketing research. John Wiley & Sons, Danvers.
 • Akpınar-Sposito, C. (2012). Career barriers for women executives and the Glass Ceiling Syndrome: The case study comparison between French and Turkish women executives. 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, 26, 3–7.
 • Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: Erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), 53–72.
 • Bakan, İ., Erşahan, B., & Kiraz, E. (2022). Yönetici olarak kadınlara karşı tutum. Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 2(2), 124–140.
 • Baxter, J., & Wright, E. O. (2000). The glass ceiling hypothesis: A comparative study of the United States, Sweden, and Australia. Gender & Society, 14, 275–294.
 • Bedük, A. (2015). Türkiye’de çalışan kadın ve kadın girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 106–117.
 • Bihagen, E., & Ohls, M. (2006). The glass ceiling—Where is it? Women’s and men’s career prospects in the private vs. the public sector in Sweden 1979-2000. The Editorial Board of The Sociological Review, 54, 20–47.
 • Bilim, Ö. İ., & Bülez, A. (2018). Cam tavandan yansımalar. Itobiad: Journal of The Human & Social Science Researches, 7(1), 48–58.
 • Bingöl, D., Aydoğan, E., Şenel, G., & Erden, P. (2011). Cam tavan sendromu ve kadınların hiyerarşik yükselmelerindeki engeller: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara merkez teşkilatı örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 12(1), 115–132.
 • Channar, Z. A., Abbassi, Z., & Ujan I. A. (2011). Gender discrimination in workforce and its impact on the employees, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), Johar Education Society, 5(1), 177–191.
 • Crampton, M. S., & Mishra, M. J. (1999). Women in management. Public Personnel Management, 28(1), 87–106.
 • Çankaya, M. (2020). Kadın sağlık çalışanlarında kültürel değerler ile kariyer bağlılığı arasındaki ilişkide kariyer memnuniyetinin aracılık rolü. Turkish Studies, 15(4), 1779–1804.
 • Dağdeviren B., & Aydemir İ. (2020). Sağlık çalışanlarının cam tavan algılarının toplumsal cinsiyet algısı ile ilişkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi, 4(3), 167–180.
 • Demir, H., & Kartal, N. (2018). Sağlık çalışanlarının cam tavan algısı. Genel Tıp Dergisi, 28(2), 48–56.
 • Dikmetaş E. (2009). Hastane çalışanlarında cinsiyet farklılığının incelenmesine yönelik bir uygulama. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(16), 148–161.
 • Dimoyski, V., Škerlavaj M., & Mom Kim Man. M. (2010). Is there a ‘Glass Ceiling’ for female managers in singapore organizations?. Management 5(4), 307–329.
 • Doble, N., & Supriya, M. Y. (2010). Gender differences in the perception of work-life balance. Management, 5(4), 331–342.
 • Dreher, F. G. (2003). Breaking the glass ceiling: The effects of sex ratios and work–life programs on female leadership at the top. Human Relations, 56(5), 541–562.
 • Ertaş, H., Kıraç, F. Ç., & Kıraç, R. (2018). Cam tavan sendromu (özel hastane uygulaması). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 446–455.
 • Ezzedeen, R. S., Budworth, M., & Baker, D. S. (2015). The Glass ceiling and executive careers: Still an issue for pre-career women. Journal of Career Development, 6, 1–15.
 • Hearn, J., & Parkin, P. W. (1986). Women, men, and leadership: A critical review of assumptions, practices, and change in the ındustrialized nations. International Studies of Management and Organization, 16, 3–4.
 • Hoşgör, H., Hoşgör, D. G., & Memiş, K. (2016). Sosyo-demografik özellikler ile cam tavan sendromu arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi: Sağlık çalışanları örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 345–362.
 • Jain, M., & Mukherji, S. (2010). The perception of ‘glass ceiling’ in Indian organisations: An exploratory study. South Asian Journal of Management, 17(1), 23–42.
 • Johns, M. L. (2013). Breaking the glass ceiling: Structural, cultural, and organizational barriers preventing women from achieving senior and executive positions. Perspectives in Health Information Management, Winter, 1–11.
 • Knutson, B.J., & Schmidgall, R.S. (1999). Dimensions of the glass ceiling inthe hospitality industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(6), 64–75.
 • Kolade, J. O., & Kehinde, O. (2013). Glass ceiling and women career advancement: Evidence from Nigerian construction industry. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6(1), 77–97.
 • Köksal, Y. (2016). Sağlık çalışanlarının Cam Tavan Sendromu’na ilişkin algıların incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Madichie, O. N. (2009). Breaking the glass ceiling in Nigeria: A review of women's entrepreneurship. Journal of African Business, 10(1), 51–66.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing research an applied orientation. Pearson Prentice Hall.
 • Mathur‐Helm, B. (2006). Women and the glass ceiling in South African banks: An illusion or reality?. Women in Management Review, 21(4), 311–326.
 • Muş, Y., & Özdemir, M. (2021). Sağlık hizmetlerinde çalışan kadınlarda hissedilen cam tavan algısının örgütsel bağlılığa etkisi. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7(1), 145–170.
 • Nandy, S., Bhaskar, A., & Ghosh, S. (2014). Corporate glass ceiling: An impact on Indian women employees. International Journal of Management and International Business Studies. 4(2), 135–140.
 • Öğüt, A. (2006). Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: Cam tavan sendromu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56–78.
 • Öneren, M., Çiftçi, G. E., & Özden, N. (2014). Çalışanlarda kadın iş gücü algısı. İnsan ve Toplum Dergisi, 3(2), 324–358.
 • Ryan, Michelle K., & S. Alexander, Haslam (2005), The Glass cliff: Evidence that women are over-represented in precarious leadership positions. British Journal of Management, 16, 81–90.
 • Sargutan, A. E. (2005). Sağlık sektörü ve sağlık sistemlerinin yapısı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 400–428.
 • Sarıoğlu, Z. B. (2018). Cam tavan sendromu: Ölçek uyarlama çalışması ve demografik değişkenler açısından bir analiz [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Smith, P., Crittenden, N., & Caputi, P. (2012). Measuring women's beliefs about glass ceilings: Development of the career pathways survey. Gender in Management, 27(2), 68–80.
 • Soysal, A., & Baynal, T. (2016). Sağlık kurumlarında cam tavan sendromu: Kayseri özel sağlık kurumlarında bir araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 225–264.
 • UN (2020). The world’s women 2020: Trends and statistics. www.un.org/en/desa/world’s-women-2020.
 • Urhan, B., & Etiler, N. (2011). Sağlık sektöründe kadın emeğinin toplumsal cinsiyet açısından analizi. Çalışma ve Toplum, 2(29), 191–215.
 • Yalçın, İ., & Koyuncu, S. C. (2014). Örgütsel yabancılaşma olgusunun iş tatmini üzerine etkisi: Niğde ilinde bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 86–94.
 • Zerenler, M., & Adem, Ö. (2007). Sağlık sektöründe algılanan hizmet kalitesi ve hastane tercih nedenleri araştırması: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 501–519.
 • Zeybek, İ. (2018). Sağlık kurumlarında yöneticilikte kadınlarda görülen cam tavan sendromu [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.