Mediator Effect of Relational Conflict on the Effect of Organizational Justice Perceptions of Healthcare Professionals on Job Performance

Mediator Effect of Relational Conflict on the Effect of Organizational Justice Perceptions of Healthcare Professionals on Job Performance

The high job performance of health workers is essential for the effective, efficient, and uninterrupted presentation of health care. Among the reasons for this, the number of people per healthcare worker in Turkey has not yet approached the desired levels. The need for increased performance with the pandemic has made it even more critical. For this reason, the mediating role of relational conflict in the effect of organizational justice perceptions of health workers on job performance was examined in this study. The research was determined as cross-sectional and descriptive. It was realized in the province of Sakarya in 2021 with 318 health workers. The work performance scale developed by Goris et al., the organizational justice scale developed by Niehoff and Moorman, and the relational conflict scale developed by Jehn and Mannix were used in the research. 51.7% of the participants were women. When we look at the age distribution, 23.3% in the 18-25 age group, 34.4% in the 26-30 age range, 13.9% in the 31-35 age range, 25.2% in the 36-40 age range, and finally 3.2% in the 41 and over. Looking at the working period of the participants, 23.3% of the participants worked for 1 to 5 years, 39.1% for those who worked for 6 to 10 years, 21.8% for those who worked between 11 and 15 years, and 15% of the participants who 15,8% of the participant who worked for 15 years or more. According to the research findings, while organizational justice positively affects job performance, relational conflict performance is negatively affected. In addition, an adverse effect was found between organizational justice and relational conflict. Finally, it has been determined that the effect of organizational justice on job performance is a mediator of relational conflict. In the light of this information, it can be stated that organizational justice and relational conflict are important variables on job performance.

___

 • 1- OECD, Https://Data.Oecd.Org/. (Erişim Tarihi:21.12.2021).
 • 2- Beaton D, Bombardier C, Escorpizo R.; Zhang, W.; Lacaille, D.; Boonen, A., Osborne, R.H.; Anis, A.H.; Strand, C.V.; Tugwell, P.S. (2009), “Measuring Worker Productivity: Frameworks And Measures”, Journal Rheumatol, 36(9), 2100–2109.
 • 3- Çavmak, D., & Acar,F.. (2020). Pozitif Psikolojik Sermaye İle Performans Algisi Arasindaki İlişki: Sağlik Çalişanlari Üzerine Bir Araştirma. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 203-212.
 • 4- Özer, Ö. (2019). Hemşirelerde Hizmetkâr Liderlik Ve Çalışan Performansının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(1), 105-112.
 • 5- Bayar, M. (2019). İnsan Kaynakları Yönetiminde Personelin Hizmetiçi Eğitimi Ve Motivasyonun Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Ankara İlindeki Özel Sağlık Kurumlarında Bir Uygulama. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış doktora tezi.
 • 6- Serinikli, N. (2020). Sağlık Çalışanlarında İş Özerkliği Ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm Ve Yaşam Tatmini Seri Çoklu Arabuluculuğu. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1693-1711.
 • 7- Qureshi, M. A., Qureshi, J. A., Thebo, J. A., Shaikh, G. M., Brohi, N. A., & Qaiser, S. (2019). The Nexus Of Employee’s Commitment, Job Satisfaction, And Job Performance: An Analysis Of Fmcg Industries Of Pakistan. Cogent Business & Management, 6(1), 1654189.
 • 8- Hoşgör, H., Dörttepe, Z. Ü., & Sağcan, H. (2020). Acil Sağlik Hizmetleri Çalişanlarinda Covid-19 Anksiyetesi Ve Mesleki Performans Ilişkisinin Tanimlayici Değişkenler Açisindan Incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 865-886.
 • 9- Deng, J., Guo, Y., Ma, T., Yang, T., & Tian, X. (2019). How Job Stress Influences Job Performance Among Chinese Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study. Environmental Health And Preventive Medicine, 24(1), 1-11.
 • 10- Jiang, W., Chai, H., Li, Y., & Feng, T. (2019). How Workplace Incivility Influences Job Performance: The Role Of Image Outcome Expectations. Asia Pacific Journal Of Human Resources, 57(4), 445-469.
 • 11- Dousin, O., Collins, N., & Kaur Kler, B. (2019). Work-Life Balance, Employee Job Performance And Satisfaction Among Doctors And Nurses In Malaysia. International Journal Of Human Resource Studies, 9(4), 306-319.
 • 12- Shoja, E., Aghamohammadi, V., Bazyar, H., Moghaddam, H. R., Nasiri, K., Dashti, M., ... & Asgari, A. (2020). Covid-19 Effects On The Workload Of Iranian Healthcare Workers. Bmc Public Health, 20(1), 1-7.
 • 13- Şahin, M. K., Aker, S., Şahin, G., & Karabekiroğlu, A. (2020). Prevalence Of Depression, Anxiety, Distress And Insomnia And Related Factors In Healthcare Workers During Covid-19 Pandemic In Turkey. Journal Of Community Health, 45(6), 1168-1177.
 • 14- Zhou, Y., Wang, W., Sun, Y., Qian, W., Liu, Z., Wang, R., ... & Zhang, X. (2020). The Prevalence And Risk Factors Of Psychological Disturbances Of Frontline Medical Staff In China Under The Covid-19 Epidemic: Workload Should Be Concerned. Journal Of Affective Disorders, 277, 510-514.
 • 15- Pourteimour, S., Yaghmaei, S., & Babamohamadi, H. (2021). The Relationship Between Mental Workload And Job Performance Among Iranian Nurses Providing Care To Covid‐19 Patients: A Cross‐Sectional Study. Journal Of Nursing Management.
 • 16- WHO, https://www.who.int/, (Erişim tarihi,21.12.2021).
 • 17- Kursumovic, E., Lennane, S., & Cook, T. M. (2020). Deaths in healthcare workers due to COVID‐19: the need for robust data and analysis. Anaesthesia. DOI: 10.1111/anae.15116
 • 18- Nesanır,N.,Bahadır,A.,Karcıoğlu,Ö Ve Korur Fincancı,Ş. (2021). Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı. www.ttb.org.tr/userfiles/files/son_son_saglik_emekcileri_olumleri_rapor.pdf.. Erişim Tarihi. 21.12.2021.
 • 19- Polat, S. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları, Örgütsel Güven Düzeyleri Ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki Ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • 20- Arpacıoğlu, S., Baltalı, Z., & Ünübol, B. (2021). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, Covid korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler. Cukurova Medical Journal, 46(1), 88-100.
 • 21- Green, S., Markaki, A., Baird, J., Murray, P., & Edwards, R. (2020). Addressing Healthcare Professional Burnout: A Quality Improvement Intervention. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 17(3), 213-220.
 • 22- Luceño-Moreno, L., Talavera-Velasco, B., García-Albuerne, Y., & Martín-García, J. (2020). Symptoms of posttraumatic stress, anxiety, depression, levels of resilience and burnout in Spanish health personnel during the COVID-19 pandemic. International journal of environmental research and public health, 17(15), 5514.
 • 23- Seyhanlı, E.S. (2021). To Compress Or Not To Compress: Cardiopulmonary Resuscitation Of Covid-19 Patients. İçinde Covid-19 Pandemic (Editörler: Kurtuluş, S. & Yentur Doni, N.), İKSAD.
 • 24- Ay, F. A., Ünal,Ö., Amarat, M., & Hekim, S. (2018). İstihdam Şekillerine Göre Örgütsel Adalet Algılaması: Üniversite Hastanesi Örneği. İş ve İnsan Dergisi, 5(1), 33-46.
 • 25- Korkmaz, H. G., & Bozkurt, S. (2018). Örgütsel Adalet İle Tükenmişlik Arasindaki İlişkinin Demografik Değişkenler Bağlaminda İncelenmesi Ve Hastane Çalişanlarina Yönelik Bir Araştirma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 233-252.
 • 26- Erturhan Işkin, H. (2018). Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık, Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Intikam Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesinde Bir Araştırma. Sivas Cumhuriyer Üniversitesi. Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • 27- Özdemir, H. Ö. (2020). Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Adalet Algıları Ile Diğer Faktörlerden Yordanması. İşletme Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) , 172-181 . Doi: 10.33416/Baybem.702316
 • 28- Karaca, E., & Özmen, A. (2018). Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlik Davranişina Etkisi: Kamu Ve Özel Sektörde Karşilaştirmali Bir Araştirma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 7-30.
 • 29- Jehn, K. A., & Bendersky, C. (2003). Intragroup conflict in organizations: A contingency perspective on the conflict-outcome relationship. Research in organizational behavior, 25, 187-242.
 • 30- Goris, J. R., Vaught, B. C., & Pettit, J. D., Jr. (2003). Effects Of Trust In Superiors And Influence Of Superiors On The Association Between Individual‐ Job Congruence And Job Performance/Satisfaction. Journal of Business And Psychology, 17(3), 327–343.
 • 31- Toklu, A. T. (2016). Investigation Of The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Practices In Organizational Context, Working And Work Performance In Employees. Gebze Teknik Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • 32- Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice As A Mediator Of The Relationship Between Methods Of Monitoring And Organizational Citizenship Behavior. Academy Of Management Journal, 36(3), 527-556.
 • 33- Jehn, K. A., & Mannix, E. A. (2001). The Dynamic Nature Of Conflict: A Longitudinal Study Of Intragroup Conflict And Group Performance. Academy Of Management Journal, 44(2), 238-251
 • 34- Gürkan, G. Ç., & Demiralay, T. (2013). İlişki ve görev çatışması ile işten ayrılma niyeti ilişkisinin araştırılması: Konaklama işletmeleri çalışanları üzerinde bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 59-79.
 • 35- Kerwin, S., Jordan, J. S., & Turner, B. A. (2015). Organizational Justice And Conflict: Do Perceptions Of Fairness Influence Disagreement?. Sport Management Review, 18(3), 384-395.
 • 36- Aibinu, A. A., Ling, F. Y. Y., & Ofori, G. (2011). Structural Equation Modelling Of Organizational Justice And Cooperative Behaviour In The Construction Project Claims Process: Contractors' Perspectives. Construction Management And Economics, 29(5), 463-481.
 • 37- Mohamed, S. A. (2014). The Relationship Between Organizational Justice And Quality Performance Among Healthcare Workers: A Pilot Study. The Scientific World Journal, 2014.
 • 38- Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Hartnell, C. A. (2009). Organizational Justice, Voluntary Learning Behavior, And Job Performance: A Test Of The Mediating Effects Of Identification And Leader‐Member Exchange. Journal Of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.
 • 39- Lönn Qvist, K., Flinkman, M., Vehviläinen‐Julkunen, K., & Elovainio, M. (2021). Organizational Justice.Among Registered Nurses: A Scoping Review. International Journal Of Nursing Practice, E12983