İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE YARATICI DRAMANIN KULLANIMI

İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE YARATICI DRAMANIN KULLANIMI

İnsanların birbirlerine farklı yöntemlerle hayatlarına ilişkin bilgileri, düşünceleri ve duyguları aktarmasına iletişim denir. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için iletişime özellikle de kişilerarası iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerarası iletişimin en üst düzeyde olabilmesi için bireylerin iletişim becerilerini kazanmaları ve sürdürmeleri gereklidir. İletişim becerileri diğer insanlarla olan ilişkilerde kendini ifade etmeyi, sosyal ilişkilerin sürdürülmesini ve başkalarının hakkına saygı duymayı sağlar. İnsanlarla ve doğayla olan etkileşimi sağlayan kilit nokta kişilerin ve toplumların iletişim becerileridir. Dolayısıyla iletişim becerilerinin geliştirilmesi günümüzde önemli hale gelmektedir. İletişim becerilerinin gelişmesinde en etkili yöntemlerden biri de yaratıcı dramadır. Yaratıcı drama, bireyin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, etkili iletişim, kendi öz farkındalığını tanıma ve karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. Bütün bu bilgiler doğrultusunda bu derlemenin amacı, yaratıcı drama ve iletişim becerilerinin önemini vurgulamak ve ilgili literatür doğrultusunda iletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı drama yönteminin rolünü açıklamaktır.

___

 • [1] Adıgüzel, H. Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık 6-32.
 • [2] Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayıncılık. 7-45.
 • [3] Oğuz, A. (2015). Drama. T. Erdoğan (Ed.), Okul öncesinden ilköğretime kuramdan uygulamaya drama 3. Baskı. Ankara: Eğiten Kitap. 4-20.
 • [4] Dökmen, Ü. (2015). “Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati”, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • [5] Akkaya, M. A. (2018). Önce insan, önce iletişim: Bilgi ve belge yöneticileri için halkla ilişkiler. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 59-61
 • [6] San, İ. (2002). Yaratıcı Drama. Ankara: Naturel Yayıncılık. 5-25.
 • [7] Taylor, P. And Warner, C. (2006). “Structure And Spontaneity: The Process Drama of Cecily O'Neill”, London: Trentham Books
 • [8] Kuşdemir, Y. (2016). Dramaya Genel Bakış İlkokulda Drama Uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık. 20-25.
 • [9] Üstündağ, T. (2007). İletişim sürecinde yaratıcı drama. Aslan, Naci (Ed.), Dramaya çok yönlü bakış, Ankara: Oluşum Yayınlar. 29-35.
 • [10] Akoğuz M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • [11] Arslan, E., Erbay, F., & Saygin, Y. (2010). Yaratıcı drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 1-8.
 • [12] Dere, Z. (2019). Dramanın öğretmen adaylarının iletişim becerilerine etkisinin incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 59- 67.
 • [13] Dereli, E. (2018). Yaratıcı drama eğitimi ve yaratıcı drama temelli kişilerarası ilişkiler eğitim programının öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 95- 119.
 • [14] Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerinin Kazandırılmasına Etkisi. Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155
 • [15] Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci Eğitim Fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165-191.
 • [16] Onur Ö. (2016). Yaratıcı dramada forum tiyatro tekniği kullanılmasının annelerin iletişim becerilerinin geliştirilmesine etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • [17] Altınova, H. H., & Çiftçi, E. G. (2013). Yaratıcı dramanın kendini tanıma düzeyine etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(15), 28-47.
 • [18] Kılıçaslan, M. K., & Yayla, A. (2018). Yaratıcı drama yönteminin öğretmen adaylarının iletişim becerilerine. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 1-13.
 • [19] Yeler, M. (2018). İnsan ilişkileri ve iletişim dersinde yaratıcı drama uygulamalarını etkisine ilişkin öğrenci görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 13(2), 213-236.
 • [20] Molu, N.G., Ceylan, B., & Özcan, F. Y. (2019). Drama ile bütünleştirilmiş iletişim becerileri eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri, öz-yeterlik ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 13-26.