ZENGİNLEŞTİRİLMŞİ FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE ÇOCUKLARDA YARATICILIK GELİŞTİRME

Öz Bu makale, zenginleştirilmiş fen eğitimi programlarının çocukların yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesine ne gibi bir katkı sağladığı hakkında tartışma sağlayacaktır.   Günümüzde eğitim dünyası, genel müfredat içeriklerini geliştirmek amacıyla pek çok farklılaştırma yöntemini kullanmaktadır. Zenginleştirilmiş eğitim programları, bireylerin Fen Bilimleri derslerinde öğrendikleri bilgileri işlevsel hale getirmek suretiyle problemlere çözüm önerileri sunabilmesi, özgün ürünler ortaya koyabilmesi, kısacası bilgiyi kendisi ve çevresi için bir değere dönüştürebilmesi için kullanılan etkin bir farklılaştırma yöntemidir. Her geçen gün pek çok gelişmeye sahne olan günümüz dünyası eğitim olanaklarını ve müfredatı çeşitlendirerek,  hali hazırda var olan genel müfredatın muhteviyatını daha ileriye taşımak amacıyla zenginleştirme yollarına ve yöntemlerine başvurmaktadır. Gerek özgün ürünler ortaya koymak, gerekse problemlerin çözümü adına orijinal fikirler üretmek ve bu fikirlerin gelişimine katkı sağlayabilmek için bireyin yaratıcı düşünce becerilerinin gelişmiş düzeyde olması gerekmektedir. Abstract   At the present time, education world has used many differentiate methods in order to enhance general curriculum's contents. Enhanced Education Programs are efficient differentiate methods which is used for making individuals informations learned in the science cource functional in order to submitting a proposal for solution, producing authentic products, in short, turning information into a value for one's own self and people around him. Today's world which is setting for many developments every passing day has consulted enhancing ways and methods by diversifying education facilities and curriculum, in order to take today's present content of curriculum forward.It is required that  individual's Creative Thinking Skills must be at an advanced level, in order to producing both authentic products and original opinions for the solutions of the problems and helping progress of these thoughts.   This article is going to create a discussion about how enhanced science course contribute to development of children's creative thinking skills.

Kaynakça

Kaynakça

Aksoy, G. (2005). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Temelli Bilimsel Yöntem

Sürecinin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Davaslıgil, Ü. (2007a). Üstünlerde Kişisel Eğitsel ve Mesleki Rehberlik (Dersnotu). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü.

Davaslıgil, Ü. (2007b). Üstün Zekalıların Eğitiminde Yönetimsel Önlemler (Dersnotu). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü.

Kanlı, E.(2008) Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Erişi, Yaratıcı Düşünme ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi İstanbul.

Koray, Ö. (2003). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünmeye Dayalı ÖğrenmeninÖğrenme Ürünlerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi

Gürdal, A., Şahin, F., Çaglar, A., (2001), Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler veYöntemleri, Marmara Üniversitesi Yayın N: 668, İstanbul.

Aktarmış,H. , Ergin.Ö., Fen Eğitimi Ve Yaratıcılık 2006 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006)

İkikat,U. (2019). Zenginleştirilmiş Fen Bilimleri Dersinin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcı Düşüncelerine Etkisi, istanbul (Yüksek Lisans Tezi)

Kalıschuch, R. G. (2002). Thinking Creatively: From Nursing EducationTo Paractise. The Journal Of Continuing Education İn Nursing, 3~4),155-163.

Kurtuluş, N. (2012). Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Öğretim Uygulamalarının Bilimsel Yaratıcılık, Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarıya Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Özden, Y. (2000). Öğrenme Ve Öğretme. Ankara: Pegem Yayın Evi.

Öztürk, E. (2000). İlkögretim V. Sınıf Türkçe Derslerinin Yaratıcı Düsünce Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Parners, S.J.; Reese H.W(1970). Programming Creative Behaviour Child Development 41,413-423.

Sak, U.(2014). Yaratıcılık Gelişimi Ve Geliştirilmesi, Ankara, Vize Yayıncılık.

Sandwith, N.D. (1978). The Effect of Trainning For Creativity On The Divergent

Thinking Abilities Of a Sample of Turkish Nineth Graders. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü.

Saxena, S.P., (1994) “Creativity and Science Education”, Creativity and Science Education temalı hizmetiçi eğitim programı projesinin başkanı; Khandelwal, B.P.http://www.education.nic.in/cd50years/q/6J/BJ/6JBJ0401.html erişim: 03.10.2006.

Sungur, N. (1997).Yaratıcı Düşünce, İstanbul, Evrim Yayıncılık.

Torrance, E.P. (1974). Torrance Test of Creative Thinking, Verbal Test Forms A and B (Figural A and B), IL: Scholastic Service Inc. Bensenville.

Torrance, E. P. ve Goff, K. (1990). Fostering academic creativity in gifted students. (Eric Digest #E484) (Eric Document Reproduction Services No. ED321489).

Turgut,F., ve diğ. (1997), İlköğretim Fen Öğretimi, MEB- Yök Dünya Bankası Ankara.

Yontar, A. (1993). “İnsanda Yaratıcılığın Gelişimi”, Yaratıcılık ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği, Eğitim Dizisi No: 17, XVII. Eğitim Toplantısı, 25-26 Kasım, Safak Matbaacılık, Ankara.

Kaynak Göster

APA İkikat, U . (2019). ZENGİNLEŞTİRİLMŞİ FEN BİLİMLERİ DERSİ İLE ÇOCUKLARDA YARATICILIK GELİŞTİRME . Journal of Gifted Education and Creativity , 6 (1) , 14-21 .